Egbert Dommering

Publications

Annotatie bij EHRM 28 juni 2018 (M.L. en W.W. / Duitsland)

Dommering, E.

29-03-2019

Stedelijk is nog altijd beschadigd

Dommering, E.

Opinie in Het Parool, 23 oktober 2018.

30-10-2018

Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid

Dommering, E.

van Eijk, N.

De uitspraak van de rechter dat journalisten stiekem een gesprek in de fractiekamer van Kamerlid Farid Azarkan mochten opnemen, is slecht nieuws voor de democratie en de journalistiek.

21-08-2018

Annotatie bij Hoge Raad 10 april 2018 (16/02932) en Hoge Raad 10 april 2018 (16/01810)

Dommering, E.

Over de vrijheid van het openbare debat en het verschil tussen de rol van de politicus en niet-politicus.

07-08-2018

In zaak-Ruf wijst veel op gemeentelijke ingreep

Dommering, E.

Opinie in Het Parool, 4 juni 2018

07-06-2018

Annotatie bij EHRM 5 september 2017 (Barbulescu / Roemenië)

Dommering, E.

17-04-2018

Annotatie bij EHRM 27 juni 2017 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)

Dommering, E.

In Finland mogen openbare fiscale inkomensgegevens niet onbeperkt worden gepubliceerd: er moet een afweging plaatsvinden welk algemeen belang daarmee is gediend. Deze afweging is vergelijkbaar met die voor algemene privacy inbreuken door de pers geldt.

13-03-2018

Annotatie bij EHRM 15 oktober 2016 (Perinçek / Zwitserland)

Dommering, E.

Uitlatingen van een Turkse politicus over de Armeense genocide (waarvan hij het bestaan ontkende) ten onrechte in Zwitserland veroordeeld.

05-01-2018

Case note: EHRM (nr. 61496/08: Barbulescu / Roemeni

Dommering, E.

Page from: 2021 Page to: 2023

01-01-2018

Annotatie bij EHRM 8 november 2016 (Bizottság / Hongarije)

Dommering, E.

Het EHRM erkent onder voorwaarden dat er een recht op openbaarheid van bestuur uit artikel 10 is af te leiden.

19-12-2017

Luther, Reuchlin en Joseph Semah. Het proces in het Vaticaan tegen Johannes Reuchlin over het verbranden van joodse geschriften

Dommering, E.

Verschenen in: On Friendship/(Collateral Damage II)- The Guardians at the Door / L. Bouws and J. Semah (red.), Amsterdam: Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten / Studio Metis MaKOM 2017, p. 89-97.

28-11-2017

De Hoge Raad en Mein Kampf: Over een veranderde maar ongewisse koers

Dommering, E.

In: Verandering van Koers, H.A. Groen c.s. red., Uitgeverij Datawyse 2017, ISBN 9789462957404, p. 13-20.

16-11-2017

Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer, C-2016/779)

Dommering, E.

Is een 'dynamisch' IP adres een persoonsgegeven? Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 28 oktober 2014. Verwerking van persoonsgegevens. Begrip, persoonsgegevens’. Internetprotocoladressen. Bewaring door een aanbieder van onlinemediadiensten. Nationale regeling volgens welke geen rekening kan worden gehouden met het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

14-11-2017

Annotatie bij Hoge Raad 14 februari 2017 (Mein Kampf)

Dommering, E.

Verspreiding antiquarisch exemplaar Mein Kampf valt wel onder 137e 2e Sr, maar is niet strafbaar omdat de beperking in strijd komt met artikel 10 EVRM.

18-07-2017

Annotatie bij Hoge Raad 31 maart 2017 (Rabobank / Stichting Restschuld Eerlijk Delen)

Dommering, E.

Privacy werknemers bij een kritische publicatie over het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Recht op anonimiteit?

11-07-2017

Het populisme en de kunst

Dommering, E.

11-06-2017

Annotatie bij Hoge Raad 13 oktober 2015

Dommering, E.

nr. 469

Journalist mag een identiteitsbewijs alleen in het kader van de nieuwsgaring vervalsen als er objectief gezien geen legaal middel voor handen is en het nieuwsgaringsbelang heel hoog is.

08-12-2016

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2015 (Delfi AS / Estland)

Dommering, E.

nr. 457

Privacy en vrijheid van meningsuiting. Civielrechtelijke veroordeling exploitant nieuwswebsite vanwege beledigende reacties op webforum nieuwszenderuitlatingen door lezers. Geen schending vrijheid van meningsuiting.

29-11-2016

Annotatie bij EHRM 21 oktober 2014 (Vural / Turkije)

Dommering, E.

nr. 336
Vrijheid van meningsuiting. Veroordeling tot ruim 13 jaar gevangenisstraf en ontneming kiesrecht wegens belediging nagedachtenis Atatürk door standbeelden met verf te besmeuren. Proportionaliteit. Schending art. 10 EVRM en art. 3 Eerste Protocol.

13-09-2016

Annotatie bij EHRM 1 december 2015 (Cengiz e.a. / Turkije)

Dommering, E.

nr. 337
De vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken. Blokkering toegang (video)website YouTube. Onvoldoende wetttelijke basis. Schending art. 10 EVRM.

13-09-2016

Het verschil van mening, geschiedenis van een verkeerd begrepen idee

Dommering, E.

Vrijheid is een oud begrip dat staat voor het zich losmaken van groepen en individuen uit de macht van een ander. Die vrijheid werd gesymboliseerd door de zogenoemde vrijheidshoed, want in het Romeinse Rijk mocht een vrijgemaakte slaaf een hoofddeksel gaan dragen. In Europa krijgt vrijheid als eerste gestalte in de godsdienstvrijheid en het eigendomsrecht. Het geloof wordt losgemaakt van het gezag van de kerkelijke autoriteit. De eigendom is niet langer een privilege toegekend door een vorst, maar iets wat je verwerft door inbezitneming of door eigen inspanning. De vrijheid van denken en spreken bepaalt hoe wij over de samenleving en de natuur denken. Het publieke debat en het democratische besluit vervangen het door God gegeven politieke gezag. Het onderzoek naar de natuur komt in de plaats van een godsdienstig wereldbeeld. Deze vrijheden hebben de Europese democratie gemaakt tot wat zij nu is. Het verschil van mening geeft een ideeëngeschiedenis van deze vrijheden, waarbij de vrijheid van meningsuiting centraal staat. Het boek trekt de lijn door naar het heden en de rol van internet, dat alle kennis in de wereld toegankelijk maakt, maar onder zijn eigen toegankelijkheid lijkt te bezwijken. De burgers die hun vrijheden op internet uitoefenen, hebben er een elektronische politieman bij gekregen die permanent over hun schouder meekijkt.

06-09-2016

Annotatie bij EHRM 22 april 2013 (zaak Animal Defenders International / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

Nationaal verbod van politieke reclame niet in strijd met artikel 10 EVRM, terugkomen op eerdere beslissing?

06-09-2016

A few legal and economic questions

Dommering, E.

In: I have a friend who knows someone who bought a video, once. On collecting video art, Milaan: Mousse Publishing 2016, p. 105-109.

Over de auteursrechtelijke en economische implicaties van videokunst.

09-06-2016

Annotatie bij EHRM 11 maart 2014 (Jelsevar e.a./ Slovenië)

Dommering, E.

Klacht naar aanleiding van roman waarin klagers hun familie en moeder herkenden. Afweging door nationale rechter tussen persoonlijkheidsrechten en artistieke vrijheid redelijk. Belang artistieke vrijheid en getuigenverklaringen. Kennelijk ongegrond en niet-ontvankelijk.

13-05-2016

Het meningloze tijdperk

Dommering, E.

Verschenen in: Zonder tegenspraak, nr. 30, E. Lievens (red.), feestbundel Dirk Voorhoof, Brugge: die Keure Professional Publishing 2016, p. 74-79.

Bijdrage over de vrijheid van meningsuiting in het populistische tijdperk.

01-03-2016

Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid

Dommering, E.

van Eijk, N.

Opinie op NJB blog, 9 december 2015.

In Nederland is tot dusver in het politieke debat over het noodzakelijke onafhankelijke toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten het Europese recht genegeerd of verkeerd uitgelegd. Met het Europese recht bedoelen wij zowel het EU Handvest als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is op grond van meerdere rechterlijke uitspraken niet langer mogelijk. 

10-12-2015

De zaak Kreuk versus Danh Vo

Dommering, E.

Er is de laatste tijd veel publiciteit geweest over een proces dat de Nederlandse verzamelaar Bert Kreuk voor de Rechtbank Rotterdam tegen de van oorsprong Vietnamese kunstenaar Danh Vo heeft gevoerd. Kreuk stelt dat hij ter gelegenheid van de door het Haagse Gemeentemuseum in de tweede helft 2013 georganiseerde tentoonstelling uit zijn collectie met Danh Vo had afgesproken niet alleen dat deze een groot speciaal voor de tentoonstelling vervaardigd werk zou leveren, maar ook dat hij daarvan eigenaar zou worden. Het eerste had de Rechtbank al in een tussenvonnis van 23 juli 2014 bewezen geacht. Het tweede achtte de rechtbank, na door Kreuk naar voren gebrachte getuigen die bij de op 9 januari 2013 in het museum volgens hem gesloten deal aanwezig waren geweest te hebben gehoord, in het vonnis van 24 juni 2015 bewezen. Vervolgens zijn beide partijen in het openbaar ruzie gaan maken over dat laatste vonnis. Naar verluidt is er hoger beroep ingesteld. De zaak stelt principiële vragen over de relatie particuliere verzamelaar, openbaar museum en kunstenaar aan de orde waar ik een paar opmerkingen over wil maken, maar eerst nog even iets over de achtergrond en het vonnis van 24 juni 2015.

20-08-2015

'Van de koning zelf mag het ook'

Dommering, E.

Interview in Het Parool van 6 mei 2015.

06-05-2015

Verzameldrift 'big data' grijpt om zich heen

Dommering, E.

van Eijk, N.

Opinie in De Volkskrant van 5 mei 2015.

Het bewaren van communicatiegegevens van alle Nederlandse telefoon- en internetgebruikers is terecht door het Europese Hof van Justitie verboden.

05-05-2015

Bijdrage aan Rondetafelgesprek inzake dataretentie 29 januari 2015, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Dommering, E.

van Eijk, N.

Zie ook 'Vertekend beeld door afschaflobby bewaarplicht' in Netkwesties, 29 januari 2015, met commentaar van Egbert Dommering 'Niet verzamelen is uitgangspunt'.

03-02-2015

Videokunst bekijkt u straks thuis op tv

Dommering, E.

24 januari 2015.

27-01-2015

Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht

Dommering, E.

Op 20 februari 2014 vroeg het kabinet de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) te adviseren over internetvrijheid. Volgens de adviesaanvraag zijn het recht op privacy, het recht op bescherming van data, het recht op vertrouwelijke communicatie en de vrijheid van meningsuiting voorbeelden van internetvrijheid. Het basisbeginsel is dat rechten die offline gelden, ook online gelden. Het ontstaan en de snelle groei van het internet hebben geleid tot nieuwe vormen van communicatie, die op hun beurt hebben geleid tot nieuwe vragen hoe deze rechten gewaarborgd kunnen worden, mede omdat deze rechten soms moeten worden afgewogen tegen veiligheidsbelangen. Het kabinet legt aan de AIV de vraag voor hoe internetvrijheid verder bevorderd kan worden in nationaal en internationaal beleid, hoe ver de Nederlandse jurisdictie strekt en wat de rol van het bedrijfsleven is bij het bevorderen van internetvrijheid.
De AIV heeft een gecombineerde commissie ingesteld om dit advies voor te bereiden onder voorzitterschap van prof.mr. E.J. Dommering (Commissie Mensenrechten, CMR). De leden van de commissie waren mw.mr. dr. B.T. van Ginkel (Commissie Vrede en Veiligheid, CVV), mw. prof.dr. M. de Goede (CVV), prof.dr. E.J. Koops (CMR), mw. dr. P.C. Plooij-van Gorsel (AIV / Commissie Europese Integratie) en mw. mr. H.M. Verrijn Stuart (AIV / CMR).

06-01-2015

Annotatie bij Hoge Raad 7 maart 2014

Dommering, E.

Klacht over een column in NJB van een Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, redacteur van NJB, over mensenrechtschendingen in Rusland in verband met de onteigening van het olieconcern Yukos. Deze column zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht schaden, omdat over deze onteigeningen ten tijde van de column procedures in Nederland liepen. De klacht op grond van artikel 13a RO wordt afgewezen, omdat dit een te vergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting van een lid van de rechterlijke macht zou zijn.

14-10-2014

Meningsuiting of oproep tot terreur, waar ligt de grens?

Dommering, E.

Interview 23 augustus 2014.

28-08-2014

Annotatie bij Hoge Raad 28 mei 2013

Dommering, E.

Afpersen van gegevens, alleen voor gegevens waarbij het oogmerk bestond er voordeel mee te behalen. Afgrenzing van het begrip 'voordeel'.

28-08-2014

Haatboek blijft splijtzwam

Dommering, E.

Nieuwenhuis, A.

van Eijk, N.

Interview in Het Parool, 26 augustus 2014.

27 jaar na de laatste uitspraak wordt een Amsterdamse antiquaar strafrechtelijk vervolgd voor de verkoop van Hitlers boek Mein Kampf. Vier overwegingen die wetenschap en politiek nog altijd verdelen.

27-08-2014

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Raëlien / Zwitserland)

Dommering, E.

Poster niet toegestaan, omdat deze verwees naar een website van een religieuze beweging met mogelijk (voor minderjarigen) zedenkwetsend materiaal. Minderheid acht dit een ongeoorloofde toegangsbelemmering van internet, meerderheid (met een stem verschil) niet.

14-08-2014

Annotatie bij EHRM 18 december 2012 (Yildirim / Turkije)

Dommering, E.

Blokkering van website door Turkse overheid strijdig met artikel 10 EVRM, ook als de hoster van de site buiten Turkije is gevestigd.

14-08-2014

Straks verwijdert Google alle oude informatie

Dommering, E.

Opinie, 17 mei 2014.

20-05-2014

'Nederland veel te makkelijk met weggeven van privacy'

Dommering, E.

van Eijk, N.

Opinie in NRC Handelsblad, 11 april 2014.
Ook verschenen op Netkwesties.

11-04-2014

Digitale Grondrechten

Dommering, E.

28-03-2014

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vedjeland e.a. / Zweden)

Dommering, E.

Strafrechtelijke veroordeling tot boete en voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het verspreiden van homofobische pamfletten op een middelbare school. Bescherming van de reputatie en rechten van anderen. Beoordelingsmarge nationale rechter. Geen inbreuk op vrijheid van meningsuiting.

28-02-2014

Schilder schendt al snel auteursrecht

Dommering, E.

18 februari 2014.

18-02-2014

Féret en daarna

Dommering, E.

06-12-2013

Annotatie bij Hoge Raad 26 maart 2013 (zaak Stegeman)

Dommering, E.

Een journalist handelt strafbaar door onder valse hoedanigheid Schiphol binnen te dringen om het gebrek aan beveiligheidsmaatregelen aan te tonen.

16-08-2013

Wilt u de totale informatie? Essay: PRISM en de informatieoorlog

Dommering, E.

26 juni 2013

De Prism-zaak laat onomwonden zien dat de Amerikaanse staat nauwelijks nog grenzen kent en op grove wijze de privé-sfeer van burgers betreedt. In Europa zou zoiets nooit mogelijk zijn - denken we. Of hopen we dat vooral?

04-07-2013

Maris, Wanftidè, tuftamara en Wilders: enige tegenwerpingen

Dommering, E.

In: Stof en Blik, opstellen aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht, F. Jacobs & D. Pessers (red.), Amsterdam, 2013, p. 21-29.

07-06-2013

Het derde voorstel tot een 'technisch neutrale' wijziging van artikel 13 Gw

Dommering, E.

De Commissie-Thomassen had tot opdracht een Grondwetsvoorstel in Jip en Janneke-taal te maken en ook de grondrechten die over informatietechnologie gaan (de artikelen 7-13 Gw) te moderniseren. De Commissie bracht in 2011 een verdeeld advies uit. Daarvan is nu een voorstel tot wijziging van artikel 13 (brief- en telefoongeheim) overgebleven. Een voorontwerp zal vermoedelijk dit jaar gevolgd worden door een definitief voorstel aan de Tweede Kamer. Dit artikel onderwerpt het voorontwerp en het voorstel van de Commissie aan een kritische analyse.

30-05-2013

De door het recht bestuurde wereld is altijd virtueel geweest: Daar heeft de computer niets aan veranderd

Dommering, E.

In dit artikel wordt de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak RuneScape beschouwd vanuit de invalshoek van het begrip informatie en de betekenis daarvan in maatschappelijke en juridische processen, die naar hun aard altijd virtuele elementen hebben bevat. De stelling van de auteur is dat informatietechnologie scherper zichtbaar heeft gemaakt dat dit zo is, zodat we met nieuwe ogen naar een oude wereld kijken. De scheidslijn die computercriminaliteit met begrippen als materieel en immaterieel goed en ‘gegevens’ en ‘goederen’ heeft getrokken, heeft tot een toenemende verwarring geleid die de rechtszekerheid schaadt.

30-05-2013

Publicity Rights and Image

Dommering, E.

07-12-2012

De cliënt is altijd in de minderheid

Dommering, E.

Dankwoord bij de uitreiking van de Amsterdamse Dekenprijs 2012, 31 oktober 2012.

01-11-2012

Annotatie bij EHRM 12 september 2011 (Palomo Sanchez / Spanje)

Dommering, E.

Nieuwsbrief van vakbond met aanstootgevende teksten en karikatuur aanleiding voor ontslag. Oordeel nationale rechter dat werknemers de grenzen van aanvaardbare kritiek in arbeidsrelaties hadden overschreden is niet ongegrond of zonder redelijke feitelijke grondslag. Geen inbreuk vrijheid van meningsuiting of vrijheid van vergadering.

09-10-2012

Annotatie bij EHRM 21 juli 2011 (Sigma radio television / Cyprus)

Dommering, E.

Uitzendingen commercieel radio- en televisiestation. Administratieve boetes wegens overtreding verboden met betrekking tot reclame, voorschriften inzake evenwichtige berichtgeving, discriminatiepreventie en privacybescherming. Boetes proportionele beperking op de vrijheid van meningsuiting. Legitieme zorg over objectieve onafhankelijkheid toezichthouder. Evenwel geen inbreuk art. 6 EVRM gelet op afdoende onafhankelijke rechterlijke toetsing.

09-10-2012

Spreek Facebook juridisch aan op rellen als in Haren

Dommering, E.

Opinie in NRC van 2 oktober 2012.

05-10-2012

Annotatie bij EHRM 15 maart 2011 (Mondragon / Spanje)

Dommering, E.

Strafrechtelijke veroordeling van lid van Baskisch parlement wegens belediging van de Spaanse koning. Uitlatingen betroffen waardeoordelen met een voldoende feitelijke basis, welke bijdroegen aan een publiek debat. Zij waren provocerend, maar zetten niet aan tot haat of geweld. De neutrale positie en onschendbaarheid van de koning mogen geen belemmering vormen voor kritiek op constitutionele structuren. Schending van de vrijheid van meningsuiting.

05-10-2012

Morele kortsluiting

Dommering, E.

1 augustus 2012

07-08-2012

Annotatie bij EHRM 21 juli 2011 (Heinisch / Duitsland)

Dommering, E.

Ontslag op staande voet klokkenluider in strijd met vrijheid van meningsuiting. Positieve beschermingsplicht. Schending van art. 10 EVRM.

05-06-2012

De zaak Scarlet/Sabam: Naar een horizontale integratie van het auteursrecht

Dommering, E.

In deze bijdrage bespreek ik de Scarlet/Sabam-uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Conclusie van de Advocaat-Generaal in deze zaak. Het artikel onderzoekt de consequenties van de beslissing dat de uitoefening van het in het Europese Handvest verankerde auteursrecht moet worden getoetst aan andere fundamentele rechten in het Handvest (vrijheid van meningsuiting, privacy, vrijheid van ondernemen en de rule of law).

24-04-2012

Annotatie bij EHRM 24 mei 2011 (Mikkelsen & Christensen / Denemarken)

Dommering, E.

Strafrechtelijke veroordeling journalisten wegens aankoop illegaal vuurwerk. Aankoop gefilmd met verborgen camera om misstand illegale import aan het licht te brengen. Overtreding van de strafwet in het kader van de nieuwsgaring alleen als er geen enkel alternatief is de misstand langs andere weg overtuigend in beeld te brengen.

07-02-2012

Annotatie bij HR 29 november 2011

Dommering, E.

Geen groepsbelediging in de context van de aard van een column. Vrijheid van artistieke expressie.

31-01-2012

Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Dink / Turkije)

Dommering, E.

Moord op Armeense journalist. Verplichting van de Turkse staat een journalist te bescherming tegen aanslag door ultranationalistische groepering, ook zonder dat hij daar om heeft verzocht. Verplichting van een staat een vreedzaam openbaar debat te garanderen.

31-01-2012

Het bestuur als de tovenaarsleerling van ICT

Dommering, E.

De WRR heeft in het rapport i-Overheid een belangrijk onderwerp op de agenda gezet. Het Rathenau Instituut ging hem daarin in 2010 al voor. ICT is een instrument waarmee de nationale en Europese bestuurlijke bureaucratieën en organisaties in het middenveld steeds meer macht over de burgers krijgen, maar ook steeds meer privacyrisico's creëren. ICT blijkt geen 'neutraal' instrument, maar één dat een voortgaande verschuiving van de macht richting bestuur binnen de trias politica versterkt. De reactie van de regering is wat lauw gezien de urgentie van het probleem.

17-01-2012

Annotatie bij Hoge Raad 9 september 2011

Dommering, E.

Wet bescherming persoonsgegevens. Verzoek tot verwijdering persoonsgegevens; bij verwerking persoonsgegevens in aanmerkingnemende beginselen en belangenafweging.

17-01-2012

Annotatie bij EHRM 5 oktober 2010 (zaak Köpke)

Dommering, E.

Positieve verplichting van de overheid in het kader van artikel 8 EVRM.

17-01-2012

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Maurice de Hond)

Dommering, E.

Ongegronde beschuldiging in het openbaar dat een ander de dader is in de Deventer moordzaak levert smaad op. Publiek debat geen rechtvaardigingsgrond. Beschuldiging van moord in strafrechtelijke zin geen waardeoordeel.

17-01-2012

Annotatie bij Hoge Raad 17 juni 2011

Dommering, E.

Arubaanse zaak. Parlementaire immuniteit art. III.20 Staatsregeling Aruba; reikwijdte; art. 6 EVRM.
De regeling van de parlementaire immuniteit in art. III.20 Staatsregeling Aruba die is beperkt tot hetgeen in de vergaderingen van de Staten of van commissies daaruit is gezegd of schriftelijk overgelegd, vormt een beperking van het recht op toegang tot de rechter. Zij dient echter een legitiem doel, te weten het beschermen van de vrije meningsuiting in het parlement en handhaving van de scheiding van machten tussen de wetgever en de rechter. Met dat doel is niet verenigbaar dat de rechter zich zou begeven in een beoordeling van de — in dit geval: civielrechtelijke — toelaatbaarheid van in het parlement gedane uitingen, welke dan ook. De reikwijdte van art. III.20 is niet beperkt tot uitingen die verband houden met de democratische controle op het bestuur.

01-11-2011

Annotatie bij Hoge Raad 8 april 2011 (Pretium Telecom / Tros)

Dommering, E.

Persvrijheid; uitzenden van met verborgen camera verkregen beeldmateriaal onrechtmatig?; maatstaf; betekenis Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.
Het hof heeft voor het antwoord op de vraag of het recht op vrije meningsuiting van Tros Radar dan wel het recht op eerbiediging van een goede naam van Pretium in dit geval de doorslag moet geven, de in onderling verband te beschouwen omstandigheden in aanmerking genomen. Het hof heeft daarmee de juiste maatstaf aangelegd. Ook voor de beantwoording van de vraag of het gebruik door een journalist van een verborgen camera in het kader van zijn onderzoek naar een maatschappelijke misstand en het publiceren van het met die camera verkregen beeldmateriaal onrechtmatig is, komt het aan op een afweging van de daarbij betrokken belangen. De journalistieke maatstaven in zake het gebruik van verborgen opnameapparatuur, zoals neergelegd in punt 2.1.6 van de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek, is in het kader van die door de rechter te verrichten afweging een omstandigheid die weliswaar in de regel gewicht in de schaal zal leggen maar niet doorslaggevend behoeft te zijn.

01-11-2011

Annotatie bij EHRM 6 oktober 2009 (Kuliś and Różycki/Polen)

Dommering, E.

Star Foods is een Poolse producent van aardappelchips. Voor de op de jeugd gerichte reclamecampagne maakt zij gebruik van straattaal en het in Polen populaire striphondje Reksio. Dit leidt tot opschudding in Polen en hieraan wordt in de jeugdbijlage van het tijdschrift Angora aandacht besteed door onder een cartoon te plaatsen waarin een jongen tegen Reksio zegt dat ‘hij ook een moordenaar zou zijn als hij deze troep zou eten’. Star Foods spant een civiele procedure aan tegen de uitgever en de hoofdredacteur van het tijdschrift. De Poolse rechter stelt Star Foods in het gelijk. De uitgever en hoofdredacteur hebben Star Foods in diskrediet gebracht door het product van Star Foods nodeloos in diskrediet te brengen.
EHRM: Een commercieel bedrijf mag zich verdedigen tegen ongegronde en beledigende aanvallen op haar reputatie, maar het moet anderzijds accepteren dat haar handelen kan leiden tot een maatschappelijk debat. De cartoons waren een reactie op wijze waarop de op jonge kinderen gerichte reclamecampagne van Star Foods was ingericht. Daarbij geldt dat de pers in haar voorlichtingstaak mag overdrijven. De vrijheid van de cartoonist prevaleert derhalve boven het belang van Star Foods.

21-09-2011

Annotatie bij EHRM 27 juli 2010 (Akzu / Turkije)

Dommering, E.

Beledigende passages in boek ‘Zigeuners in Turkije’ geschreven in opdracht van Turks Ministerie van Cultuur. Woordenboek gefinancierd door Ministerie van Cultuur met beweerdelijk beledigende lemma’s over zigeuners. Civielrechtelijke procedures tegen auteur en uitgever. Afwijzing vorderingen tot immateriële schadevergoeding, inbeslagname en publicatieverbod wegens beledigende en discriminerende inhoud. Geen strijd met discriminatieverbod van art. 14 in samenhang met recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM).

06-09-2011

Annotatie bij EHRM 3 februari 2009 (Women on Waves / Portugal)

Dommering, E.

Weigering door Portugal om de ‘abortusboot’ van Women on Waves toe te laten tot de territoriale wateren omdat de ‘abortuspil’ aan boord zou zijn. Strijd met de vrijheid van meningsuiting.

06-09-2011

Annotatie bij EHRM 16 april 2009

Dommering, E.

Foto’s van wegens drievoudige moord veroordeelde vrouw die het gerechtsgebouw verlaat. Privacybelang rechtvaardigt in dit geval inbreuk op vrijheid van meningsuiting. Geen schending art. 10 EVRM.

23-08-2011

Annotatie bij EHRM 9 april 2009

Dommering, E.

Een krantenartikel waarin een identificeerbaar individu als verdachte in een geruchtmakende moordzaak wordt aangemerkt, tast diens reputatie aan. Hoewel de pers de taak heeft het publiek te informeren en het publiek het recht heeft geïnformeerd te worden over dergelijke zaken, is in casu een onevenredige afweging gemaakt tussen de belangen van het individu en de persvrijheid. Schending art. 8 EVRM.

23-08-2011

The ever growing complexity of regulating the information society

Dommering, E.

In: Something bigger than yourself - Essays in honour of Richard de Mulder, P. Kleve en K. van Noortwijk (red.), Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam 2011, p.1-15.

05-07-2011

In Frankrijk zou Wilders niet zijn weggekomen

Dommering, E.

In: De Volkskrant, 24 juni 2011.

29-06-2011

Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering

Dommering, E.

In: NRC Handelsblad, Opinie, 21 juni 2011.

28-06-2011

Annotatie bij EHRM 14 september 2010 (Sanoma II)

Dommering, E.

Inbeslagname foto's van een illegale autorace bij uitgever. Bescherming anonimiteit afgebeelde personen. Journalistieke privilege. Dreiging met doorzoeking redactielokalen en inbeslagname computers. Strijd met art. 10 EVRM wegens ontbreken van voorafgaande onafhankelijke toetsing bij inbeslagname journalistiek materiaal. Inmenging in de vrijheid van meningsuiting niet voorzien bij wet.

28-06-2011

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

Dommering, E.

Hins, A.

Lawson, R.

Peters, J.

11 april 2011.

De vier auteurs stellen dat critici van het EVRM niet alleen juridisch dwalen, maar ook de feiten verdraaien. De uitgangspunten van dit verdrag gelden vandaag nog precies zo als tijdens de invoering daarvan. Dit verdrag is nog steeds niet overbodig.

19-04-2011

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

Dommering, E.

Hins, A.

Lawson, R.

Peters, J.

De vier auteurs stellen dat critici van het EVRM niet alleen juridisch dwalen, maar ook de feiten verdraaien. De uitgangspunten van dit verdrag gelden vandaag nog precies zo als tijdens de invoering daarvan. Dit verdrag is nog steeds niet overbodig.

19-04-2011

Zwijgen is zilver, wraken is goud; De tunnelvisie van het OM in het Wildersproces

Dommering, E.

4 november 2010.

Tijdens het proces-Wilders zijn talloze fouten gemaakt. Het Openbaar Ministerie zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan of het niet beter is om de officieren van justitie in het nieuwe proces te vervangen.

09-11-2010

De dubbele moraal van het groepsbeledigen in cartoons: Een fictieve redevoering ter gelegenheid van het niet op 30 september gevierde vijfjarige jubileum van de Deense cartoonrellen (9/30)

Dommering, E.

De 'clash of civilizations' die een bepaalde groep verlichte intellectuelen in het Westen ervaren tussen een open westerse cultuur en een gesloten islamitische cultuur, heeft het openbare debat in tal van opzichten op scherp gezet. Een van de verschijningsvormen daarvan is een voortwoedende cartoonoorlog tussen het Westen en het Midden-Oosten.

15-10-2010

Us and them

Dommering, E.

Coreferaat bij de inleiding Citizenship, Democracy and Pluralism, door Chantal Mouffe in Felix Meritis in Amsterdam op 1 oktober 2010.

Tekst over het spanningsveld tussen vrijheid en gelijkheid.

06-10-2010

Annotatie bij EHRM 20 april 2010 (Le Pen)

Dommering, E.

Veroordeling leider politieke partij in Frankrijk wegens het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld wegens uitingen over moslims in interviews. Beperkingen aan het publiek debat over immigratie, als de Fransen worden opgezet tegen de moslims om hun geloof.

10-09-2010

Prima, al die 'foute' kranten op internet: Met deze zoekinstrumenten kan een ontginning van bronnen plaatsvinden die hiervoor ongekend was

Dommering, E.

25 augustus 2010.

De onrust over het online plaatsen van 'foute' kranten is onterecht. Want nu kan iedereen toegang krijgen tot het verleden.

01-09-2010

Recht op persoonsgegevens als zelfbeschikkingsrecht

Dommering, E.

Persoonsgegevens zijn het nieuwe geld van het Internet. Het recht op persoonsgegevens kan geconstrueerd worden als een economisch zelfbeschikkingsrecht.

27-07-2010

Polarisatie is eindig

Dommering, E.

Hoorcollege met Afshin Ellian, 28 mei 2010.

Verslag van een op 28 mei 2010 samen met Afshin Ellian in Utrecht in het gebouw van De Munt gehouden hoorcollege (georganiseerd door FORUM) over de rechtstatelijke aspecten van polarisatie. Bespreking van de zaken SGP/Stichting Wichman, Belediging Islam en Wilders.

27-07-2010

Annotatie bij EHRM 5 maart 2009 (Hachette Fillipachi en Société de Conception de Presse / Frankrijk)

Dommering, E.

Opleggen van boetes wegens zichtbare logo's sponsorende sigarettenmerken op tijdschriftfoto's. De toepassing van de Franse tabakswetgeving (Loi Evin) die iedere vorm van tabaksreclame in tijdschriften verbiedt. Geen schending van artikel 10 EVRM, ook niet waar het een satirische fotocollage betreft. Geen ongelijke behandeling tussen print- en elektronische media wegens technische verschillen.

27-07-2010

Annotatie bij EHRM 12 januari 2010 (Gillian en Quinton / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

Preventief fouilleren zonder redelijk vermoeden van schuld of andere waarborgen van proportionaliteit is in strijd met artikel 8 EVRM.

27-07-2010

Annotatie bij EHRM 1 juli 2008 (Liberty / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

Onderschepping van telefoon-, e-mail en dataverkeer op basis van trefwoorden gerelateerd aan terreur en geweld. Het Britse rechtssysteem begrenst onvoldoende de reikwijdte en randvoorwaarden voor de afluisterbevoegdheden. De inbreuk op de privacyrechten is niet voorzien bij wet. Schending van art. 8 EVRM.

27-07-2010

Annotatie bij EHRM 14 juni 2007 (Hachette Filipacchi)

Dommering, E.

Publicatie door Paris Match van een grote kleurenfoto van het lijk van de neergeschoten prefect van Corsica , zoals het na de moord op straat lag. De meerderheid van het Hof vindt het terecht dat de Franse rechter dit een inbreuk op de privacy van de erven achtte. Kritische beschouwing over dit arrest naar aanleiding van de dissenting opinions.

27-07-2010

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 (Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije)

Dommering, E.

Een NGO verzoekt tevergeefs om inzage van een bij de overheid berustend document. De functie van een NGO is die van een 'social watchdog', is vergelijkbaar met die van de pers zodat zij een vergelijkbare bescherming geniet. Het ging om een zaak van algemeen belang en de informatie was gereed en beschikbaar. De weigering inzage te geven was willekeurig. Misbruik van een (informatie) monopoliepositie is een door artikel 10 verboden vorm van staatscensuur.

19-05-2010

Annotatie bij EHRM 11 december 2008 (TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti / Noorwegen)

Dommering, E.

Verbod op tv reclame door politieke partijen. Gerechtvaardigd doel, namelijk bestrijden van te simpele beeldvorming en voorkomen van benadeling van minder draagkrachtige partijen. Verbod kan contraproductief werken voor partijen die weinig bekend zijn; tv-reclame kan voor hen juist een machtig middel zijn om de aandacht op zicht te vestigen. Absoluut verbod is daarom proportioneel.

19-05-2010

Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby / Verenigk Koninkrijk)

Dommering, E.

In een geprivatiseerd winkelcentrum dat tevens de functie van een nieuw stadcentrum vervult, mogen dorpsbewoners geen demonstratie houden tegen lokale bouwplannen. Geen schending door de Staat van een positieve verplichting onder artikel 10 demonstratievrijheid te garanderen omdat er voldoende andere mogelijkheden bestonden om het publiek te bereiken.

19-05-2010

Convergentie in regulering: Reflecties op elektronische communicatie

Dommering, E.

van Eijk, N.

Publicatie van het Ministerie van Economische Zaken, 's Gravenhage, maart 2010.

In deze publicatie worden de belangrijkste technische, economische en sociale convergentietrends besproken. Dit gebeurt aan de hand van het lagenmodel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen infrastructuur, transport/telediensten en informatiediensten. Vervolgens worden voorbeelden beschreven van convergentievraagstukken binnen het model, waarna kort wordt stilgestaan bij de impact op de digitale economie. Afgesloten wordt met voorstellen om te komen tot een meer geïntegreerde benaderingswijze.

24-03-2010

De rol van een 'journalist' in de democratie

Dommering, E.

Inleiding voor symposium van 17 maart 2010 door Stichting Media-Ombudsman Nederland (MON).

24-03-2010

Annotatie bij EHRM 10 maart 2009 (Times / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

Volgens de zogenaamde in het Verenigd Koninkrijk geldende internetregel, geldt bij acties wegens onrechtmatige publicaties, waarvoor een korte verjaringstermijn van een jaar geldt, iedere nieuwe raadpleging op internet als een nieuwe publicatie. Ook na ommekomst van de verjaringstermijn voor een publicatie in de 'real world', kan daarom tegen een herhaalde publicatie op internet worden geageerd. Het EHRM acht dit, in de gegeven omstandigheden van het geval waarin tijdig tegen de publicatie werd geageerd, in overeenstemming met artikel 10. De bescherming van artikel 10 strekt zich ook uit tot krantenarchieven.

16-03-2010

De toekomst van het informatierecht

Dommering, E.

Column.

16-03-2010

Rapper Mo§heb kreeg straf voor 'bam bam, Geert'

Dommering, E.

24 september 2009.

Opiniedebat met Frank Kuitenbrouwer over de veroordeelde rapper, die Wilders met de dood had bedreigd in een rapsong.

06-01-2010

Plasterk over Brinkman

Dommering, E.

Beoordeling van de reactie van de minister op het rapport innovatie van de pers.

06-01-2010

Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland) en Hof Amsterdam 14 april 2009 (Tirion / Sauerbreij en Elhorst)

Dommering, E.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in de Rekloszaak beslist dat het portretrecht een van de wezenlijke elementen van het privacyrecht vormt. Ouders kunnen zich met succes verzetten tegen het zonder hun toestemming fotograferen van hun pas geboren kind door het personeel van een geboortekliniek. Het Hof kent hun schadevergoeding toe.

Twee jonge snowboarders werden geconfronteerd met een folder waarin zij zonder hun toestemming zijn afgebeeld. Het Hof oordeelt dat hun privacyrechten niet zijn geschonden omdat zij niet populair genoeg zijn.

02-12-2009

Annotatie bij EHRM 14 februari 2008 (Ivanova / Bulgarije) en EHRM 29 juli 2008 (Flux / Moldavië)

Dommering, E.

Bewijslast en bewijsvoering van en door de pers bij een onrechtmatige publicatie.

24-11-2009

Annotatie bij EHRM 29 april 2009 (Karakó / Hongarije)

Dommering, E.

Schade aan reputatie als gevolg van een perspublicatie moet niet alleen onder artikel 8, maar ook onder artikel 10 EVRM worden beoordeeld.

24-11-2009

Van 'Ja zuster, nee zuster' naar 'Discodans': de lange weg naar commerciële informationele privacy

Dommering, E.

In: Commercieel portretrecht. 30 jaar 't Schaep met de 5 pooten, D.J.G. Visser (red.), p. 259-271.

Beschouwing over de betekenis van het portretrecht in het algemeen en het commerciële portretrecht in het bijzonder, in het licht van het privacyrecht van artikel 8 EVRM.

24-11-2009

Annotatie bij EHRM 16 juli 2009 (Féret)

Dommering, E.

Anti-moslim uitlatingen van een rechtse politicus in België door de Belgische rechter als haatzaaien en discriminatie veroordeeld. Geen schending van artikel 10 EVRM, mede vanwege bijzondere verantwoordelijkheid van politicus bij deelname aan het politieke debat.

06-10-2009

Een nieuw maatpak voor netwerkmarkten

Dommering, E.

Analyse van de gemeenschappelijke kenmerken van netwerken (vervoer, energie, telecommunicatie) en de bijzondere kenmerken van de telecommunicatiemarkt. Dit vergt een eigen aanpak in dit soort markten als het gaat om mededingingstoezicht. Complicaties in de convergerende telecommunicatiemarkt waar de overheid nauwelijks raad mee weet.

17-09-2009

Annotatie bij HR 16 juni 2009 (Rita Verdonk Affiche)

Dommering, E.

Een satirisch reclame affiche waarin reisbureau Rita als 'adequaat' werd aangeprezen twee weken na de Schipholbrand is niet beledigend, omdat het als politieke satire onderdeel uitmaakt van het publieke debat.

16-09-2009

Annotatie bij EHRM 2 oktober 2008 (Leroy)

Dommering, E.

Een cartoon over de neerstortende toren in New York met de verwijzing naar een aanprijzende reclame slogal, wordt terecht verboden, omdat het tijdstip twee dagen na 9/11 te kwetsend was voor de slachtoffers.

16-09-2009

Annotatie bij HR 15 mei 2009 (Vereniging tegen de Kwalzalverij)

Dommering, E.

Het gebruik van een dubbelzinnige term, 'kwakzalverij', die zowel een wetenschappelijke als een pejoratieve betekenis heeft, wordt ten onrechte onrechtmatige geacht.

16-09-2009

Annotatie bij EHRM 8 juli 2008 (Vajnai)

Dommering, E.

Het dragen van de communistische rode ster bij een politieke manifestatie in Hongarije is ten onrechte veroordeeld. Schending van artikel 10 EVRM.

16-09-2009

'Internetheffing is voorstel uit vorig tijdperk'

Dommering, E.

23 juni 2009

26-06-2009

Spinoza en de Openbaarheid

Dommering, E.

Openingsrede manifestatie My name is Spinoza, uitgesproken op 8 mei 2009.

21-05-2009

De Ondergrens van de vrijheid. De vrijheid van wat?

Dommering, E.

6 maart 2009.

10-03-2009

De 'mening' van de overheid

Dommering, E.

Beschouwing naar aanleiding van het boek van A.G. Maris, Grondrechten tegen, jegens en voor de overheid. De vraag is of de overheid ter bescherming van eigen rechtsbelangen een beroep op een grondrecht kan doen, in het bijzonder de artikelen 6, 8 en 10 EVRM. Het artikel concludeert dat dat maar in beperkte mate het geval is.

27-02-2009

Vervolging werkt louterend

Dommering, E.

Opinie, 28 januari 2009, ook verschenen in NRC Next, 29 januari 2009.

30-01-2009

Annotatie bij EHRM 25 oktober 2007 ( de zaakl van Vondel)

Dommering, E.

Nasleep van de Commissie van Traa. De clandestiene afluisterpraktijken van een door de Rijksrecherche ‘gerunde’ infiltrant zijn toe te rekenen aan de overheid. De opsporingspraktijk voldoet niet aan artikel 8 EVRM. Nederland heeft artikel 8 EVRM geschonden. Beschouwing over clandestien afluisteren in de privésfeer.

23-12-2008

Filteren is gewoon censuur, en daarmee basta

Dommering, E.

De informele methoden waarmee Justitie en politie de toegang tot bepaalde sites proberen te beletten zijn een vorm van door de Grondwet verboden censuur.

23-12-2008

Een normatief kader voor het openbare islamdebat

Dommering, E.

Het debat rond immigranten uit islamlanden is de laatste jaren in hoog tempo gepolariseerd. Daarbij speelt oplevend nationalisme als reactie op een kosmopolitisch georganiseerde wereld en een historisch bepaalde angst voor de islam een rol. Termen als 'allochtoon' en 'integratie' worden wapens om de vijand buiten de deur te houden. Zij vervuilen het debat dat daardoor kan ontaarden in 'hate speech'. Wat zijn de grenzen voor extremistische anti-islam uitingen en welke rol speelt de overheid in dit conflict? Wat betekent dit voor het al of niet vervolgen van Wilders?

19-11-2008

De dader is een vreemde

Dommering, E.

Het strafproces als een absurd theater waarin de dader een vreemdeling is, zoals in de roman L'Étranger van Albert Camus.

17-11-2008

Annotatie bij HR 30 mei 2008 (Endstra tapes)

Dommering, E.

Volgens de Hoge Raad kunnen de door Endstra tegenover de recherche afgelegde verklaringen een auteursrechtelijk beschermd werk vormen. De annotatie analyseert deze beslissing kritisch vanuit verschillende gezichtshoeken. Was dit niet eigenlijk een privacy kwestie? Bestaat er een ondergrens voor het begrip ‘werk’? Wat is volgens de HR eigenlijk een ‘schepping’? Wie is de ‘maker’ van een vraaggesprek?

17-11-2008

European Media Law

Castendyk, O.

Dommering, E.

Scheuer, A.

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2008, 1379 pp.

This book supplies the first in-depth commentary on EU media law, with detailed analysis of all important legislation and court decisions. Leading European lawyers with vast knowledge and practical experience of media law provide detailed expert commentary on European media law. The commentary interprets the law whenever possible article by article, section by section, and concept by concept, with reference to relevant case law and legal literature as issues arise. Illustrating their reasoning throughout with practical examples, the authors also take account of anticipated developments and future reforms that are likely to have an impact on the existing legislation.

19-09-2008

Annotatie bij EHRM 22 oktober 2007 (Lindon)

Dommering, E.

Bij romans kan verschil worden gemaakt tussen uitlatingen die aan de romanpersonages en die aan de auteur kunnen worden toegerekend Het grootste deel van de voor de Franse politicus LePen beledigende passages kan aan de auteur worden toegerekend. De daarvoor door de Franse rechter gehanteerde maatstaf niet in strijd met artikel 10 EVRM. Dissenting opinion van vier rechters.

19-09-2008

Annotatie bij EHRM 15 februari 2007 (Boldea)

Dommering, E.

Beschuldiging wegens wetenschappelijk plagiaat op bijeenkomst collega-academici. De beschuldiger is door de Roemeense rechter ten onrechte veroordeeld wegens smaad. De rechter heeft onvoldoende naar de feitelijke merites van de zaak gekeken.

19-09-2008

Annotatie bij EHRM 9 november 2006 (Krone Verlag)

Dommering, E.

Als een uitgever smadelijke uitlatingen van een derde publiceert in een door hem uitgegeven tijdschrift, kan hij zonder strijd met de vrijheid van meningsuiting aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de smaadprocedure en de schadevergoeding die in verband met de publicatie wordt toegekend.

19-09-2008

De achtervolging van Prometheus

Dommering, E.

Dit boek brengt twintig jaar informatierecht samen. Het bevat de geschiedenis van het vak, onderzoekt de betekenis van de informatie en communicatietechnologie voor het recht, en bevat vele baanbrekende analyses van de belangrijkste actuele ontwikkelingen in deelgebieden. De lezer vindt hier beschouwingen over vrijheid van meningsuiting, reclame, auteursrecht, privacy en het omroep- en telecommunicatierecht en nog vele andere onderwerpen: de actualiteit in historisch perspectief.

17-09-2008

Gevangen in de waarneming: Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen

Dommering, E.

Afscheidsrede Universiteit van Amsterdam, 25 april 2008.

07-05-2008

De teddybeer Mohammed, gesluierde homo's en het lawaai van Wilders: Over de stand van de vrijheid van meningsuiting anno 2008

Dommering, E.

De vrijheid van meningsuiting heeft in 2007 geduchte averij opgelopen. Voor een belangrijk deel kunnen we daarvoor de hand in eigen boezem steken. We maken van de vrijheid gebruik met weinig inzicht in de politieke realiteit van de botsing tussen geseculariseerde en niet geseculariseerde samenlevingen, met weinig inzicht in de verspreiding van berichten in nieuwe elektronische media en met weinig gevoel welk publiek we nu eigenlijk met welke boodschap willen bereiken.

15-02-2008

Annotatie bij HR 29 juni 2007 (Dexia) en (HBU)

Dommering, E.

In beide zaken ging het om een verzoek om informatieverstrekking in de zin van artikel 35 Wbp, dat door de Banken Dexia en HBU niet (volledig) was ingewilligd. De Wbp verwijst de belanghebbende in dat geval in artikel 46 naar een verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank. De vragen die in deze zaken aan de orde waren en die in de noot worden behandeld zijn de volgende. Is de privacy richtlijn in Nederland juist geïmplementeerd? Wat betekent het verstrekken van een volledig overzicht wanneer een datasubject inzage van het privacydossier vraagt? Behoren opgenomen telefoongesprekken ook tot het 'bestand' van de Wbp waarin inzage moet worden gegeven? Is het verzoek om inzage in verband met de aanhangige schadevergoedingsprocedures tegen de banken misbruik van recht? Wat is een 'persoonsgegeven' in de zin van de Wbp?

17-01-2008

Annotatie bij EHRM 3 april 2007 (Copland / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

In het Verenigd Koninkrijk wordt het telefoonverkeer en het e-mailverkeer van een werkneemster bij een onderwijsinstelling door haar werkgever gemonitord. E-mailverkeer valt evenals telefoongesprekken onder artikel 8 EVRM. Het opslaan van verkeersgegevens over beide vormen van communicatie valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Er is ook bescherming van dit aspect van het privéleven op de werkplek. Deze vorm van monitoring is een schending van het privéleven waarvoor in dit geval onvoldoende basis was in de Engelse wettelijke regelingen.

19-12-2007

Nieuwe visies op intellectuele vrijheid, producten van de geest en privacy: Het Instituut voor Informatierecht

Dommering, E.

Dit stuk beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Instituut voor Informatierecht en enige hoofdpunten van het onderzoek van de laatste twintig jaar.

11-12-2007

Rechtsherstel na schending door de Nederlandse Staat van het EVRM

Dommering, E.

Het EHRM oordeelde in de zaak van de Nederlandse advocaat Veraart dat het Hof van Discipline van de Nederlandse Advocaten bij het opleggen van een berisping essentiële fouten heeft gemaakt en dat Nederland daardoor artikel 10 EVRM heeft geschonden. In dit stuk wordt betoogd dat het Hof de zaak nu opnieuw moet behandelen.

Zie ook Annotatie bij EHRM 30 november 2006 (Veraart / Nederland), NJ, 2007-30, nr. 368, p. 3837-3844.

Inmiddels is de therapeut Kieft veroordeeld voor zijn uitlatingen tot schadevergoeding, Rb. Alkmaar 11 juli 2007, LJN BB0201, Familie X / P. Kieft

02-11-2007

Annotatie bij Hoge Raad 23 februari 2007

Dommering, E.

Bij een bevel tot rectificatie is commentaar op de rectificatie ook verboden als de rechter dat niet uitdrukkelijk als nevenvordering heeft toegewezen (hierover bestond discussie in de rechtsliteratuur). De maatstaf om te beoordelen of dit commentaar in strijd komt met het bevel tot rectificatie is dat door het commentaar de rectificatie totaal wordt ontkracht. Een dergelijk commentaarverbod dat uit de strekking van de rectificatie voortvloeit is niet in strijd met artikel 7 Gw en 10 EVRM.

19-09-2007

Mein Kampf en de Koran

Dommering, E.

6 september 2007

Naar aanleiding van de publicatie in de Volkskrant van het kamerlid Geert Wilders dat de Koran, evenals Mein Kampf, verboden moet worden, en reacties van historici op die publicatie, wordt in deze onverkorte bijdrage aan de opiniepagina van de Volkskrant uiteengezet dat de Nederlandse overheid geen boeken kan verbieden. Voorts wordt uitgelegd hoe het ook weer zat met het zogenaamde verbod van Mein Kampf.

12-09-2007

Annotatie bij EHRM 30 november 2006 (Veraart / Nederland)

Dommering, E.

Vrijheid van meningsuiting van Nederlandse advocaat. Ter behartiging van de belangen van zijn cliënt neemt deze in een radio-interview kritisch stelling tegen het optreden van een gedragstherapeut die, volgens hem, door middel van regressietherapie zijn patiënte valse getuigenissen in de mond had gelegd die schadelijk waren voor de reputatie van zijn cliënt. Het Hof van Discipline, de hoogste Nederlandse tuchtrechter van advocaten, legt hem voor deze openbare uitingen een disciplinaire sanctie op. Het EHRM constateert een schending van artikel 10 EVRM omdat het HvD geen onderzoek had ingesteld naar de professionele competentie van de gedragstherapeut en de feitelijke basis van de beweringen van de advocaat. De noot bespreekt onder 10 ook de uitspraken van het Hof Amsterdam uit mei 2007 in de zaken Kelder/Moszkowicz en De Vereniging tegen Kwakzalverij/Sickesz (manueel therapeute). In de eerste achtte het Hof de uitlating dat een strafrechtadvocaat een 'beroepsleugenaar' is een toelaatbaar negatief waardeoordeel, in de tweede zaak verbood hij als ontoelaatbaar het gebruik van het negatieve waardeoordeel 'kwakzalver' en 'notoire genezer'. De annotator acht beide beslissingen in strijd met de rechtspraak van het EHRM.

02-08-2007

Auteursrecht op parfum: De definitieve verdamping van het werkbegrip

Dommering, E.

In dit artikel wordt naar aanleiding van het Hoge Raad arrest over het auteursrecht op parfum, het werkbegrip in het auteursrecht bekritiseerd, omdat het geen duidelijke afbakening (meer) geeft ten opzichte van technische vindingen en toepassingen.

05-07-2007

Klachten over mediapublicaties: Een onderzoek naar de mogelijkheden van eenvoudig toegankelijke niet-rechterlijke procedures

Dommering, E.

Bijlage bij Mediaforum 2007-5, Rapport van de Studiecommissie van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC).

Zie ook het artikel Ombudsman in de schoot van de Raad, F. Oremus, in De Journalist, 2007-12, 20 juli 2007, p. 10-13.
Zie ook Neem nou de Commissie gelijke behandeling, A.W. Hins, Mediaforum, 2007-7/8, p. 217.

 

12-06-2007

Annotatie bij EHRM 29 maart 2005 (Alinak / Turkije), EHRM 13 september 2005 (iA / Turkije) en EHRM 31 januari 2006 (Giniewski / Frankrijk)

Dommering, E.

In de eerste zaak ging het om een door de klager geschreven roman die door de Turkse autoriteiten in beslag is genomen, omdat deze zou kunnen aanzetten tot haat en geweld. Omdat het gaat om een roman – een artistieke expressie die slechts een klein publiek zal bereiken- zullen de gevolgen daarvan voor de openbare orde gering zijn. De inbeslagneming wordt niet noodzakelijk geacht in een democratische samenleving. Schending van artikel 10 EVRM. In de tweede zaak wordt een Turkse uitgever beboet wegens het uitgeven van een roman die vemeende beledigende passages over de profeet Mohammed bevat. Het Hof acht de boete noodzakelijk en proportioneel gezien de aanval op de profeet Mohammed, die beledigend wordt geacht, en de geringe hoogte van de boete. Geen schending van artikel 10 EVRM. In de derde zaak wordt in een in Frankrijk gepubliceerd artikel een verband gesuggereerd tussen de Holocaust en het beweerdelijke anti-judaïsme van het Christendom, in het bijzonder sommige passages in de bijbel. Het artikel trachtte vanuit historisch-journalistieke invalshoek een bijdrage te leveren aan een onderzoek naar de oorzaken van de Holocaust. Geen opzettelijke belediging en daarom schending van artikel 10 EVRM.
In de noot wordt de 'Turkse jurisprudentie' van het Hof over scheiding van kerk en staat, politieke expressie in Turkije en conflicten tussen godsdienst en meningsuiting op een rij gezet. Voorts geeft de noot een kritische analyse van de jurisprudentie van het Hof over artistieke expressie in relatie tot godsdienst, moraal en politiek. Het bepleit een andere aanpak dan die het Hof op basis van de Handyside jurisprudentie nog steeds volgt.

11-05-2007

Annotatie bij EHRM 25 april 2006 (Dammann / Zwitserland) en EHRM 25 april 2006 (Stoll / Zwitserland)

Dommering, E.

Schending van ambtsgeheim door journalisten. In deze zaken gaat het om strafrechtelijke veroordeling van een journalist wegens het gebruik van vertrouwelijke informatie. In de zaak Dammann wordt de journalist veroordeeld, omdat hij komt te beschikken over geheime informatie uit een strafrechtelijk dossier als gevolg van een aan de overheid toe te rekenen fout. Het Hof acht de veroordeling een schending van artikel 10 EVRM. In de zaak Stoll publiceert een journalist vertrouwelijke diplomatieke informatie over de opstelling die de Zwitserse regering moet innemen in het dossier van de aan Zwitserland toegevallen banktegoeden van Holocaust slachtoffers. De meerderheid van de kamer uit het Hof acht de veroordeling in strijd met artikel 10 EVRM.

20-03-2007

Annotatie bij HR 17 oktober 2006

Dommering, E.

In dit arrest van de strafkamer van de Hoge Raad gaat het over een veroordeling wegens smaad omdat de schrijver in een opiniërend artikel in een in Nederland verschijnend Turks tijdschrift (in de Nederlandse taal) had beweerd dat de verkrachting van vier Nederlandse vrouwen en moord op één van hen, aan deze vrouwen zelf was te wijten door uitdagend gedrag. De schrijver wordt veroordeeld, omdat hij de feiten voor het schrijven van het artikel op geen enkele manier had geverifieerd. In de noot wordt ook ingegaan op de vraag of de columnist meer vrijheid heeft en geen feiten behoeft te onderzoeken. Deze vraag is door het vonnis van de voorzieningenrechter in de Moszkowicz-zaak weer actueel geworden, omdat de rechter meende dat Kelder 'maffiamaatje' als columnist mocht zeggen en zich niet strikt op feiten behoefde te baseren.

21-02-2007

Veilig Internet

Dommering, E.

Presentatie gehouden op 5 februari 2007 tijdens een debat georganiseerd door De Balie en XS4ALL over filteren op Internet.

16-02-2007

Boerkaverbod is juridisch onwerkbaar

Dommering, E.

Een bekorte versie van dit artikel is verschenen in NRC Handelsblad op 21 november 2006.

Het artikel stelt dat de aangekondigde wetgeving ter uitvoering van de motie Wilders, die het dragen van de boerka in het openbaar beoogt te verbieden, technisch onuitvoerbaar is, een fundamenteel beginsel van anonimiteit van de burger tegenover de (staats)macht schendt en boerka dragende vrouwen verder in de verdrukking zal brengen.

23-11-2006

Regulating technology: Code is not law

Dommering, E.

Een analyse van de rol van technologie in de samenleving en de regulering van de risico's van technologie.

23-11-2006

Coding Regulation: Essays on the Normative Role of Information Technology

Asscher, L.

Dommering, E.

The collected essays in this book concern the intriguing matter of the interaction between law and technology and the normative role of information technology. More precisely, they focus on the way information and communication technologies regulate human behaviour. Can information technology be an alternative to legal regulation and, if so, what are the risks? 
The issues raised in this book were discussed during a conference entitled Code as Code, held in Amsterdam. The report of the debate between leading experts who attended the conference forms the round-up in the book, as do the proposals for a future agenda for research.

09-11-2006

Het redactiestatuut bij dagbladen

Asscher, L.

Dommering, E.

van Eijk, N.

27-09-2006

De extreem afwijkende mening

Dommering, E.

Boekbespreking van A.L.J. Janssen & A.J. Nieuwenhuis, Uitingsdelicten, Deventer: Kluwer 2005; Quoc Loc Hong, The legal inclusion of extremist speech, Nijmegen: Wolff Legal Publishers 2005; T. Wolff, Multiculturalisme & neutraliteit, Amsterdam: De Vossiuspers 2005

23-06-2006

Annotatie bij EHRM 15 juli 2003 (Ernst e.a. / België) en Hoge Raad 2 september 2005 (Ravage)

Dommering, E.

Schending van artikel 10 door ongerichte huiszoekingen in de redactielokalen en auto's van journalisten, waarbij ook materiaal in beslag is genomen waardoor de vertrouwelijkheid van bronnen van journalisten in gevaar komt. De Hoge Raad neemt de criteria van het EHRM over.

08-06-2006

Boekbespreking van Digitale Diversiteit

Dommering, E.

Bespreking van het proefschrift van P. Valcke. De probleemstelling van het proefschrift is, of er buiten het mededingingsrecht nog andere juridische instrumenten nodig zijn om het pluralisme in de samenleving te beschermen. In deze bespreking wordt een analyse gegeven van het begrip pluralisme.

08-06-2006

De Deense beeldenstorm

Dommering, E.

Inmiddels is er in de media heel wat afgepraat en geschreven over vrijheid van meningsuiting, waarbij wij in Nederland ongeveer weer op het niveau van de "geitenneuker" discussie em "het recht om te beledigen" zijn uitgekomen. Het misverstand dat vrijheid van meningsuiting hetzelfde is als ongecontroleerde vrijheid van individuele expressie lijkt zich opnieuw vast te zetten.

17-03-2006

Een moderne godsdienstoorlog

Dommering, E.

3 februari 2006. Ook verschenen in Netkwesties, 2006-139, 3 februari 2006.

Inleiding over censuur en internet op het Weerwoordfestival dat van 26 tot 29 januari 2006 plaatsvond in de Leidseplein theaters in Amsterdam.

03-02-2006

Annotatie bij EHRM 15 februari 2005 (Steel & Morris / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

Noodzaak van processuele bijstand in een ingewikkelde perszaak in het Verenigd Koninkrijk. Hoogte van de schadevergoeding in relatie tot de zwakke vermogenspositie van een actiegroep.

03-02-2006

Annotatie bij EHRM 17 juli 2003 (Perry / Verenigd Koninkrijk)

Dommering, E.

Schending van artikel 8 EVRM in verband met een zogenaamde Oslo-confrontatie (identificatie van een verdachte door getuigen temidden van op hem of haar gelijkende personen) door middel van videobeelden zonder toestemming van de verdachte en zonder processuale waarborgen.

03-02-2006

Blogged in, tuned out, of: de toekomst van de kranten

Dommering, E.

6 januari 2006.

Kranten en omroep verliezen steeds meer jonge lezers en kijkers. Het antwoord daarop is niet popularisering, maar bewaking van de kwaliteit van het medium.

03-02-2006

Bestaan er in de toekomst nog gereguleerde publieke elektronische media?

Dommering, E.

Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, Bank Nederlandse Gemeenten.

In dit hoofdstuk worden de legitimaties van de overheid om met financiële en reguleringsinstrumenten in te grijpen in de markt van elektronische openbare media onderzocht. Van oudsher was dat de omroep in het bijzonder de door de overheid gefinancierde “publieke omroep”. De omwenteling die zich in de technologie heeft voltrokken (met name door het Internet) heeft tot fundamentele andere aanbod- en gebruiksvormen van informatie in elektronische presentatievorm geleid. De vraag is of de overheid elektronisch informatie aanbod nog wel op dezelfde wijze kan financieren en reguleren. Volgens de schrijver is dat niet het geval. Het is echter niet eenvoudig om de beleidssporen die in de afgelopen eeuw in het Nederlandse en Europese mediabeleid zijn getrokken fundamenteel te wijzigen.

08-12-2005

Strafbare verherlijking

Dommering, E.

Een kritische beschouwing over het voorontwerp van wet dat beoogt de verheerlijking en vergoeilijking van daden van terrorisme strafbaar te stellen.

29-09-2005

Annotatie bij EHRM (Grand Chamber) 17 december 2004 (Pedersen en Baadsgaard / Denemarken)

Dommering, E.

In een Deens Peter R. de Vries programma wordt kritiek geleverd op het functioneren van de politie in een moordonderzoek. De beschuldiging luidt dat er bewijsmateriaal is achtergehouden, welke beschuldiging ongegrond blijkt te zijn. De veroordeling is niet in strijd met artikel 10 EVRM. Criteria voor de bewijslast van de pers.

29-09-2005

Annotatie bij EHRM (Grand Chamber) 17 december 2004 (Cumpana en Mazare / Roemenië)

Dommering, E.

In een krantenartikel wordt een cartoon geplaatst bij een artikel waarin personen in een overheidsfunctie worden beschuldigd van omkoping. De feitelijke grondslag voor de beschuldiging was onvoldoende, zodat de veroordeling wegens belediging op zich zelf gerechtvaardigd was. De opgelegde straf echter disproportioneel, zodat er toch een schending is van artikel 10 EVRM.

29-09-2005

Annotatie bij EHRM 16 november 2004 (Moreno Gomez / Spanje)

Dommering, E.

De klaagster ondervindt sinds lange tijd geluidsoverlast. Nu deze geluidsoverlast het gevolg is van falend beleid van de gemeenteraad van Valencia, heeft de Spaanse overheid niet voldaan aan de uit artikel 8 EVRM voortvloeiende positieve verplichting om het privacyrecht van klaagster te beschermen. Evaluatie van de Hatton jurisprudentie van het Hof.

29-09-2005

Hilversum volstaat niet meer

Dommering, E.

11 juni 2005

14-06-2005

Annotatie bij EHRM 18 mei 2004 (Plon / Frankrijk)

Dommering, E.

De Franse rechter had tot in drie instanties de verspreiding verboden van het boek van de lijfarts van Mitterand, waarin uit de doeken werd gedaan dat de president al bij zijn ambtsaanvaarding aan prostaatkanker leed. Vervolgens werd de arts veroordeeld wegens schending van zijn beroepsgeheim. Het EHRM acht een verspreidingsverbod na een jaar niet langer gerechtvaardigd, mede omdat de inhoud van het boek op Internet stond.

29-05-2005

De Apologie van het terrorisme

Dommering, E.

6 mei 2005

In Straatsburg is een verdrag tegen het aanzetten tot terrorisme in de maak (apologie van het terrorisme). Wat zou er gebeuren als we de Apologie van Willem van Oranje uit 1581 op het net zouden zetten?

10-05-2005

Annotatie bij EHRM 10 juli 2003 (Murphy)

Dommering, E.

Een Iers overheidsorgaan verbiedt de uitzending van een religieuze reclamespot op een plaatselijk Iers commercieel station. Geen schending van artikel 10 EVRM.

10-05-2005

Annotatie bij EHRM 4 december 2003 (Gündüz)

Dommering, E.

Veroordeling tot gevangenisstraf en een boete wegens haatzaaiende uitlatingen gedaan in een televisieprogramma in Turkije door een fundamentalist die voor opheffing van de scheiding van kerk en staat is. Schending van artikel 10 EVRM.

10-05-2005

Gebruik Koran niet in emancipatiestrijd

Dommering, E.

Bijdrage opiniepagina 31 maart 2005

Reactie op een opiniestuk van de hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Utrecht, Herman Philipse, waarin deze kritiek uit op het vonnis van de Haagse Voorzieningenrechter van 15 maart 2005, omdat deze het algemeen gebruik van de term pedofiel voor Mohammedin de toekomst onrechtmatig acht. In dit stuk wordt onder meer uiteengezet wat de termen 'to shock, offend and disturb' en 'chilling effect' die het EHRM bij meningsuitingen bezigt, precies betekenen.

12-04-2005

De toekomst van de publieke omroep

Dommering, E.

In dit artikel worden de rapporten van de Commissie Rinnooy Kan en de WRR (Focus op functies) geanalyseerd. In het bijzonder wordt ingegaan op de vraag welke legitimaties er voor het bestaan van de publieke omroep bestaan. Achtereenvolgens passeren de revue: wat is de taak van de publieke omroep, wie vertegenwoordigen de Nederlandse omroepverenigingen en heeft het begrip omroep nog bestaansrecht.

02-03-2005

Publieke omroep tussen overheid en markt

Dommering, E.

Een analyse van de positie van de publieke omroep in de steeds commerciëlere omgeving van de markt, de falende organisatiestructuur van de publieke omroep en de Europeesrechtelijke aspecten van de overheidsfinanciering (staatssteun).

09-12-2004

Annotatie bij EHRM 28 oktober 2003 (Steur / Nederland) en EHRM 21 maart 2002 (Nikula / FInland)

Dommering, E.

De eerste zaak betreft een Nederlandse advocaat die in een verhaalsprocedure een ambtenaar van de sociale dienst beschuldigt van manipulatie. De tweede zaak betreft een Finse strafrechtadvocaat die zich fel uitlaat over het optreden van de Officier van Justitie bij de verdediging van een verdachte in een strafzaak. In de eerste zaak volgt een tuchtrechtelijke veroordeling door het Nederlandse Hof van Discipline en in de tweede zaak volgt een strafrechtelijke sanctie tegen de advocaat. In beide zaken acht het EHRM de uitingsvrijheid van de advocaat bij de gerechtvaardigde verdediging van de belangen van zijn cliënt geschonden.

02-11-2004

Lessen uit de geschiedenis van het Auteursrecht

Dommering, E.

Naar aanleiding van drie studies over de geschiedenis van het auteursrecht, die in dit artikel worden besproken, worden enige lijnen naar het heden doorgetrokken. Betoogd wordt dat het drukkersprivilege geen pre-auteursrecht was, maar een vorm van eigendomsbescherming die nog steeds voortleeft. Auteursrecht is een eigendomsbescherming die in bepaalde omstandigheden werkt, maar in andere niet. Auteurs blijven in elk systeem de zwakke partij.

28-09-2004

Verslag van een bijeenkomst georganiseerd dor het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) over het fotograferen van de Erasmusbrug

Dommering, E.

Bijeenkomst gehouden op 21 september in Rotterdam. Het verslag werd gemaakt door Archined.

Zijn de gebouwen die vanaf de openbare ruimte te zien zijn van ‘ons’ of van ‘de architect’? Mag je ze fotograferen en moet je daarvoor dan auteursrechtvergoeding betalen aan de architect? Over deze en vele andere vragen werd gediscussieerd in café Prachtig onder de Erasmusbrug in Rotterdam.

28-09-2004

De grenzen van de vrijheid van meningsuiting

Dommering, E.

Utrechts Dagblad, 21 juli 2004;
BN/De Stem, 22 juli 2004;
Limburgs Dagblad, 24 juli 2004;
Het Parool, 31 juli 2004.

 

Naar aanleiding van de uitlatingen van rappers, Dijkstal en Pronk geeft deze bijdrage een analyse van de verslechtering van het klimaat van meningsuiting in Nederland.

04-08-2004

Annotatie bij EHRM 7 mei 2002 (McVicar / Verenigd Koninkrijk) en EHRM 13 november 2003 (Scharsach / Oostenrijk)

Dommering, E.

Het EHRM verduidelijkt het onderscheid tussen feitelijke en waarde oordelen.

13-07-2004

De Telecommunicatiemarkt na 2004: Een nieuw reguleringsconcept voor de mededinging

Dommering, E.

Telecommunicatiebijlage, 5 april 2004.

Een analyse van de nieuwe telecomregels die in april in Nederland in werking treden.

06-04-2004

Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)

Dommering, E.

Annotatie bij het arrest van de Hoge Raad dat de volgende vragen behandeld: verbod televisieuitzending in strijd met artikel 7 Gw? Strijd met artikel 10 EVRM? Portretbescherming ex. artikel 21 Aw in verband met een televisieuitzending. Wat is het effect van afblokken van een portret voor de privacybescherming?

18-02-2004

Report on the case of Rzeczpospolita, commissioned by the World Association of Newspapers (WAN)

Dommering, E.

Nicol, A.

December 2003.
Zie ook: Legal Opinion of Professor Egbert Dommering concerning the Freedom of the Press in relation to the numerous conflicts in and around the Company Presspublica between the government and the other shareholder, the management and the editors, presented in Warsaw, May 9, 2002.
http://www.ivir.nl/publications/dommering/presspublica.pdf

 

04-02-2004

Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt

Dommering, E.

van Daalen, O.

van Eijk, N.

Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 2003, 109 pp.
ISBN 9075727569.

27-01-2004

Tolerantie, de vrijheid van meningsuiting en de Islam

Dommering, E.

04-12-2003

Grensoverschrijdende censuur: het EHRM en oude en nieuwe media

Dommering, E.

Artikel over censuur t.b.v. bundel n.a.v. congres Censures/Censuur, 16 mei 2003, Universitaire Stichting Brussel.

28-03-2003

Kritiek op cassatie in spamzaak is onzinnig

Dommering, E.

26 september 2002.

Alberdingk Thijm vindt dat de cassatie in de spamzaak onnodig, onzinnig, onwenselijk en onverstandig is. Zijn kritiek laat zich met een bijvoegelijk naamwoord afdoen: onzinnig.

30-09-2002

Annotatie bij EHRM 17 juli 2001 (Ekin)

Dommering, E.

De verspreiding van een boek over de Baskische vrijheidsbeweging wordt in Frankrijk verboden. De Franse wetgeving was zodanig vaag, mede door de jurisprudentie van de Conseil d’État die pas in deze zaak werd verduidelijkt dat deze wetgeving een proportionele bedreiging van de uitingsvrijheid vormde. Toetsing van de verbodsnorm rechtstreeks aan het materiële criterium van ‘noodzakelijk in een democratische samenleving’

17-09-2002

Fortuyn, de LPF en het Vrije woord

Dommering, E.

Juridische analyse van de ongegrondheid van de strafklacht tegen politici en media, ingediend door Spong en Hammerstein. Potentiële bedreigende effecten daarvan op de vrijheid van het openbare debat in Nederland.

17-09-2002

Strafklacht knevelt pers en politici

Dommering, E.

Opiniepagina 15 mei 2002

18-05-2002

Internet op z'n Spaans

Dommering, E.

2 mei 2002

18-05-2002

Annotatie bij EHRM 6 februari 2001 (Tammer)

Dommering, E.

Veroordeling van een Estlandse journalist wegens het gebruik van negatieve waarde-oordelen ten opzichte van de echtgenote van een politicus die te vergaan, omdat de betrokken echtgenote geen publieke figuur vormde, en ook niet voorwerp was van een openbaar debat. Geen strijd met artikel 10 EVRM.

18-05-2002

Annotatie bij EHRM 29 maart 2001 (Thoma)

Dommering, E.

Overneming van een met naam en toenaam aangeduid citaat uit een krant in een radio-uitzending waarin een negatief oordeel over de Luxemburgse over de ambtenarij wordt geveld ten onrechte door de Luxemburgse rechters onrechtmatig geacht. Strijd met artikel 10 EVRM.

18-05-2002

Annotatie bij EHRM 28 juni 2001 (Verein gegen Tierfabriken / Zwitserland)

Dommering, E.

Het weigeren van een politieke reclameboodschap door de reclame-onderneming die het monopolie op uitzenden van reclameboodschappen voor landelijke televisiereclame in Zwitserland heeft, is in de gegeven omstandigheden in strijd met artikel 10 EVRM. Het feit dat de politieke boodschap zich aandient in de vorm van een reclamespot verhindert niet dat het Hof de beslissing van de nationale autoriteiten integraal toets

18-05-2002

De Nederlandse publieke discussie en de politionele akties in Indonesië

Dommering, E.

Op 17 november 1993 gelastte het Gerechtshof te Leeuwarden naar aanleiding van een klacht van een oud-militair die na WO II in Indonesië in het Nederlandse leger heeft gevochten een strafvervolging wegens smaad van Graa Boomsma, schrijver van de roman "de Laatste Tyfoon" die de politionele akties tot onderwerp heeft. Dit moet volgens het Hof gebeuren omdat de schrijver in een interview van 6 maart 1992 in het Nieuwsblad van het Noorden onder meer over Nederlandse militairen in die politionele akties heeft gezegd " Ze waren geen SS-ers, nee, ook al konden ze door de dingen die ze deden er wel degelijk mee worden vergeleken".
Hoe moet zo'n uitlating worden beoordeeld in het licht van de de Nederlandse dekolonisatiegeschiedenis en het vrije openbare debat daarover? Een onderzoek naar "verboden" metaforen en de vrijheid van meningsuiting.

18-05-2002

De overheid en het publiek domein van informatie voor wetenschappelijk onderzoek

Dommering, E.

Hugenholtz, P.

Kabel, J.

In: De publieke dimensie van kennis, Voorstudies en achtergronden (V110),  WRR-rapport, H. Dijstelbloem en C.J.M. Schuijt (red), Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002, p. 249-308.

07-05-2002

Een Tiroolse politieman of een Tiroolse privé detective? Over het internet en het mediarecht

Dommering, E.

Hoe langer hoe meer komt in Europa op de agenda van de mediawetgevers hoe zij het Internet zullen reguleren. Er bestaat de natuurlijke neiging het als elektronisch medium bij de omroep in te lijven. Dit artikel betoogt dat dat een fundamenteel verkeerde benadering is.

25-06-2001

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt

Dommering, E.

Sitompoel, N.

van Eijk, N.

Onlangs is het rapport ‘Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt’  verschenen, een studie naar de verschillende aspecten van algemeen en sectorspecifiek mededingingstoezicht (en regulering) in de telecom-sector. Een aantal van de betrokkenen bij het rapport vat hier de belangrijkste onderdelen samen en gaat tevens in op het recente concept-kabinetsstandpunt over de toekomstige inrichting van het telecommunicatietoezicht in Nederland.

15-06-2001

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht

Dommering, E.

Theeuwes, J.

van Eijk, N.

Vogelaar, F.

Een in opdracht van OPTA uitgevoerde studie waarin de verschillende aspecten van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht in de telecommunicatie centraal staan. De studie bevat achtereenvolgens een economische analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht, een vergelijking tussen beide vormen van toezicht, een overzicht van internationale ontwikkelingen en een analyse van de knelpunten bij sectorspecifiek toezicht.

10-05-2001

Hoe lang laat ik mij op internet verlinken?

Dommering, E.

3 mei 2001, dossier Informatiegoederen en marktwerking.

10-05-2001

Manipulatie van nieuwsfoto's: wie weg is was niet gezien

Dommering, E.

Over geschiedsvervalsing met foto’s in het Stalinistische tijdperk. De analyse van de verschillende vormen van vervalsing wordt doorgetrokken naar de digitale fotografie en gedemonstreerd aan de hand van een recent voorbeeld van manipulatie in de Paris Match van april 1998. De vraag moet worden gesteld of er niet strikte beroepsregels moeten komen voor de bewaking van authenticiteit in een tijdperk waarin het verschil tussen origineel en negatief wegvalt.

03-07-2000

Informatierecht. Fundamentele rechten voor de informatiemaatschappij

Dommering, E.

Wordt de informatiesamenleving gecontroleerd door dominante partijen of door onafhankelijke burgers? Dit boek behandelt die vraag vanuit de drie kernrechten van informatie: uitingsvrijheid, privacy en auteursrecht. Deze worden voor het eerst in hun onderlinge en historische samenhang vanaf de drukpers tot het Internet geanalyseerd. De informatiebetrekkingen tussen de burgers kunnen niet bestaan zonder elektronische en printmedia. Het boek gaat daarom ook over de pers, de omroep, de post, de telecommunicatie, het Internet en databanken. Het afsluitend deel bevat een analyse van de samenhang tussen deze regels met de informatietechnologie, de cultuur en economie.
Het boek laat zich niet alleen lezen als een spannend historisch verhaal, maar het nodigt ook uit tot nadenken over theoretische grondslagen. Het is daarom geschikt voor onderwijs en wetenschap. Het bevat bondige inleidingen op o.a. het Europees Verdrag voor de Rechen van de Mens, de relevante delen van het EG recht, de Mediawet, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Postwet en de Telecommunicatiewet, die nooit eerder in deze samenhang werden getoond. Dat maakt dit boek ook zeer geschikt voor de rechtspraktijk.

24-01-2000

De publieke waarheid van Huibregtsen

Dommering, E.

Commentaar op het vonnis in kort geding Huibregtsen vs. De Volkskrant.

07-09-1999

The Dutch System of Financing of Public Broadcasting

Dommering, E.

Het artikel analyseert het financieringssysteem van de publieke Nederlandse omroep en behandelt de drie argumenten die gewoonlijk ter rechtvaardiging van de omroepbijdrage worden aangevoerd: het dienstverleningsargument, het belastingargument en het culturele argument. De conclusie is dat geen van de drie rechtvaardigingsgronden nog geldig is.

03-08-1998

Advertising and Sponsorship Law - Problems of Regulating Partly Liberalised Markets

Dommering, E.

Het artikel analyseert de jurisprudentie van het HvJEG over de uitleg van de TV richtlijn, waar het gaat om de regels voor grensoverschrijdende reclame en sponsoring.

03-08-1998

Geen telefoongeheim op de elektronische snelweg

Dommering, E.

Een grondrecht op vertrouwelijke communicatie.

In 1997 werd er een voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat artikel zegt in zijn huidige versie dat het briefgeheim en het telegraaf- en telefoongeheim onschendbaar zijn. De grondwetgever vindt echter dat het recht niet aan de techniek moet worden gebonden, reden waarom er wordt voorgesteld er een recht op vertrouwelijke communicatie van te maken. De koppeling van de bescherming aan het begrip 'vertrouwelijk' levert echter een aanzienlijke beperking van de grondwettelijke bescherming op. Dit artikel analyseert de consequenties. Tevens wordt stilgestaan bij de effecten van de privatisering op de grondwettelijke bescherming van brief- en telefoongeheim. Maar eerst wordt de vraag gesteld om wat voor soort grondrecht het nu eigenlijk gaat.

06-04-1998

De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict

Dommering, E.

De kabel (draadomroepinrichting) heeft zich in Nederland van een omroeptransportmedium ontwikkeld tot een alternatieve infrastructuur voor een gevarieerd dienstenaanbod. Toch is de kabel een hybride gebleven tussen telecommunicatie en omroep, tussen verantwoordelijkheid voor transport en verantwoordelijkheid voor inhoud van de informatie. In dit artikel worden de juridische en politieke verwikkelingen waar dit toe heeft geleid en nog leidt in het kort geanalyseerd. De laatste politieke verwikkeling: Het basispakket dat de kabelexploitant volgens de wetgever verplicht moet aanbieden, wordt in strijd geacht met het Europese recht. Het artikel behandelt de media- en telecommunicatierechtelijke aspecten. Soortgelijke vragen zouden ook voor het auteursrecht kunnen worden gesteld, maar dat gaat het bestek van dit artikel te buiten. Tot slot worden enige constitutionele vragen gesteld en een vergelijking getrokken met de Verenigde Staten.

06-04-1998

Het auteursrecht spoelt weg door het elektronisch vergiet. Enige gedachten over de naderende crisis van het auteursrecht

Dommering, E.

Auteursrechtelijke werken worden opgeslagen in elektronisch toegankelijke databanken. Dat schept geheel nieuwe vragen voor de exploitatie van deze werken. Men heeft het over elektrokopieën van pagina's uit boeken. In dit artikel wordt de elektrokopie behandeld als een spook uit het papieren tijdperk. Wij zullen naar geheel nieuwe concepten toe moeten voor de exploitatie van informatie die over elektronische snelwegen zoeft, en multimediaal aan de gebruiker wordt aangeboden.

06-04-1998

Copyright being washed away through the electronic sieve. Some thoughts on the impending copyright crisis

Dommering, E.

Amsterdam, 6-7 July 1995.

Copyright works are stored in electronically accessible data banks, presenting entirely new questions on the use of these works. People talk about making electrocopies of book pages. This article views electrocopies as a spectre from the paper era. We will have to develop entirely new concepts for the use of the information speeding along the electronic highways and offered to users by various media.

06-04-1998

The Dutch Audiovisual Landscape: An Interesting European Case

Dommering, E.

Dit artikel analyseert het Nederlandse omroepbestel in het licht van het Europees recht.

06-04-1998

More Publications