Nico van Eijk

Publications

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

14-03-2019

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

14-12-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

07-12-2018

Naar echt onafhankelijk toezicht

van Eijk, N.

Opinie

02-10-2018

Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for Evaluating Policy Options

Fahy, R.

Gorp, N. van

Nooren, P.

van Eijk, N.

The economic and societal impact of digital platforms raises a number of questions for policymakers, including whether existing regulatory approaches and instruments are sufficient to promote and safeguard public interests. This article develops a practical framework that provides structure and guidance to policymakers who design policies for the digital economy. The framework differs from other approaches in taking the digital business models of platforms as the starting point for the analysis. The framework consists of three pillars, namely determining a platform's characteristics, relating these to public interests, and formulating policy options. The framework then invokes a return‐path analysis for assessing how the interventions affect the business model, whether it has the desired effect on public interests, and ensuring it has no undesired side‐effects on public interests. The framework puts forward two key messages for current discussions on digital platforms. First, one should look at the underlying characteristics of platforms rather than trying to understand digital platforms as a single category. Second, policymakers should explore existing rules and policy options, as they seem fit to deal with several characteristics of digital platforms in a time frame that matches the rapid development of platform technologies and business models.

11-09-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

07-09-2018

Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid

Dommering, E.

van Eijk, N.

De uitspraak van de rechter dat journalisten stiekem een gesprek in de fractiekamer van Kamerlid Farid Azarkan mochten opnemen, is slecht nieuws voor de democratie en de journalistiek.

21-08-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

03-08-2018

Must carry on: Onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting

Modderman, P.

Poort, J.

Rutten, P.

Schelven, R. van

van Eijk, N.

Visser, F.

Wolters, L.

24-05-2018

Sleep maker safarifilmpje voor de rechter

van Eijk, N.

Opinie in De Volkskrant, 14 mei 2018.

18-05-2018

'Laat u niet opjagen door privacyophef'

van Eijk, N.

Opinie in Het Parool, 17 mei 2018.

Alle opwinding over de nieuwe Europese privacyregels komt volgens Nico van Eijk neer op stemmingmakerij. Op 25 mei ziet hij bar weinig veranderen.

18-05-2018

Expert Opinion: Legal basis for multilateral exchange of information

Ryngaert, C.M.J.

van Eijk, N.

Appendix IV to CTIVD report no. 56 to the review report on the multilateral exchange of data on (alleged) jihadists by the AIVD

03-05-2018

Deskundigenbericht: Juridische grondslag multilaterale informatie-uitwisseling

Ryngaert, C.M.J.

van Eijk, N.

Bijlage IV bij CTIVD rapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten. Zie ook: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2018/03/28/index.

03-04-2018

Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017: De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten

Eijkman, Q.

van Eijk, N.

Wij presenteren in dit artikel een aantal kanttekeningen bij de Wiv 2017. Dit doen wij door een aantal relevante in Nederland en in de Europese Unie verschenen overkoepelende studies over grondrechten te bespreken. Deze kanttekeningen zijn deels gebaseerd op normatieve uitgangspunten en aanbevelingen uit deze studies, deels ontleend aan nog lopend onderzoek. Gezien de aard en omvang van dit artikel is een selectie gemaakt en beperkt de analyse zich tot het schetsen van de belangrijkste dilemma’s.

20-03-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

13-03-2018

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

13-03-2018

Rondetafelgesprek over marktdominantie van internet en technologiebedrijven

van Eijk, N.

Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, 31 januari 2018

02-02-2018

About finding practical solutions (without the GDPR)

van Eijk, N.

Foreword.

19-10-2017

Unfair Commercial Practices: A Complementary Approach to Privacy Protection

Hoofnagle, C.J.

Kannekens, E.

van Eijk, N.

Millions of European internet users access online platforms where their personal data is being collected, processed, analysed or sold. The existence of some of the largest online platforms is entirely based on data driven business models. In the European Union, the protection of personal data is considered a fundamental right. Under Article 8(3) of the EU Charter of Fundamental Rights, compliance with data protection rules should be subject to control by an independent authority. In the EU, enforcement of privacy rules almost solely takes place by the national data protection authorities. They typically apply sector-specific rules, based on the EU Data Protection Directive. In the United States, the Federal Trade Commission is the primary enforcer of consumers’ (online) privacy interests. The agency’s competence is not based on the protection of fundamental rights, but on the basis that maintenance of a competitive, fair marketplace will provide the right choices for consumers to take. In this Article the US legal framework will be discussed and compared to the EU legal framework, which forms our finding that in the EU rules on unfair commercial practices could be enforced in a similar manner to protect people’s privacy. In the EU, the many frictions concerning the market/consumer-oriented use of personal data form a good reason to actually deal with these frictions in a market/consumer legal framework.

19-10-2017

Standards for Independent Oversight: The European Perspective

van Eijk, N.

In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, ed. F.H. Cate & J.X. Dempsey, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780190685515.

There are many ways to approach the question of government access to private-sector data. Much of the recent public debate has focused on access in the context of national security and traditional law enforcement, with respect to both targeted and untargeted access to data collected and processed by third parties. As more and more data is collected and stored by the private sector (“big data”), the amount of data that can be retrieved by governments is steadily increasing. A new “third domain” has emerged, where data is used for social security and tax surveillance and other types of non- traditional law enforcement. The Digital Rights Ireland case is the point of departure of this chapter. Next, two recent judgments by national courts are described, in which national data retention rules were tested against the ruling in the Digital Rights Ireland case and the necessity of independent oversight was discussed in further detail. This chapter draws from a recent study by the Institute for Information Law (IViR) to formulate standards for independent oversight. These standards are based on a broader analysis of the relevant jurisprudence of the European Court of Justice— including the Digital Rights Ireland case— and of the European Court of Human Rights (ECtHR). The analysis is also based on selected studies, reports, resolutions, and recommendations.

14-09-2017

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

08-09-2017

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

08-09-2017

Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer / Duitsland)

van Eijk, N.

29-06-2017

Digital fixation: the law and economics of a fixed e-book price

Poort, J.

van Eijk, N.

Fifteen OECD countries, ten of which EU members, have regulation for fixing the price of printed books. At least eight of these have extended such regulation to e-books. This article investigates the cultural and economic arguments as well as the legal context concerning a fixed price for e-books and deals with the question of how the arguments for and against retail price maintenance for e-books should be weighted in the light of the evidence. It concludes that while the evidence in defence of a fixed price for printed books is slim at best, the case for a fixed price for e-books is weaker still while the legal acceptability within EU law is disputable. Against this background, introducing a fixed price for e-books is ill-advised.

28-04-2017

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

18-04-2017

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

18-04-2017

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

18-04-2017

Second opinion 'advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep'

van Eijk, N.

Opinie van 28 november 2016 bij advies 'Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep' van prof. dr. W. Voermans. Het advies is gebaseerd op een toezegging van de Staatssecretaris van OCW aan de Eerste Kamer (Handelingen 2015-2016, nr. 21, p. 1-17 en Kamerstukken I, 2015/16, 34264, O, p. 6.). Zie ook: Kamerstukken I, 2016/17, 34264, X.

24-01-2017

Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

Bosch, B.F.E.

van Eijk, N.

Tegenwoordig wordt de consument op steeds grotere schaal gevolgd via de wifi-signalen die smartphones uitzenden. Inzicht in hoe consumenten zich gedragen in een winkel levert commerciële voordelen op voor de winkeliers, maar ook risico's voor de persoonlijke levenssfeer. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is gegevensverwerking via wifi-tracking toegestaan, mits wordt voldaan aan de strenge eisen die de wet stelt. Ter vergelijking wordt gekeken naar de regulering van wifi-tracking in de Verenigde Staten.

20-12-2016

Geheime surveillance en opsporing

Eskens, S.

van Daalen, O.

van Eijk, N.

Instituut voor Informatierecht (IViR, Universiteit van Amsterdam), november 2016, 52 pp.

In dit onderzoek concluderen de onderzoekers dat bij het inzetten van geheime surveillance voor de opsporing van strafbare feiten onafhankelijk toezicht en transparantie gewaarborgd moeten zijn. Uitspraken van Europese rechters hierover zijn duidelijk: er gelden dezelfde normen voor nationale veiligheid als voor de opsporing van strafbare feiten. Het rapport vertaalt deze normen in tien richtsnoeren waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van nieuwe wetgeving.

22-11-2016

Introduction and Conclusions

McGonagle, T.

van Eijk, N.

In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119.

10-11-2016

10 Standards for Oversight and Transparency of National Intelligence Services

Eskens, S.

van Daalen, O.

van Eijk, N.

This report aims to enhance the policy debate on surveillance by intelligence services by focusing on two key components: oversight and transparency. Both oversight and transparency are essential to devising checks and balances in a way that respects human rights. By offering this concise list of ten standards, we intend to provide practical guidance for those who seek further input for discussions, policy making and the review of existing legislation. These standards are based on our analysis and interpretation of relevant jurisprudence, literature and selected policy documents.

15-09-2016

Annotatie bij Hof van Justitie 6 oktober 2016 (Schrems / Data Protection Commissioner)

van Eijk, N.

13-09-2016

Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving

Kannekens, E.

van Eijk, N.

Privacyhandhaving vindt in Europa vrijwel uitsluitend plaats door nationale privacytoezichthouders. Zij passen primair sectorspecifieke regulering toe gebaseerd op de Europese Privacyrichtlijn.2 De verantwoordelijkheid ligt primair bij de onafhankelijke nationale privacytoezichthouders. In de Verenigde Staten wordt op federaal niveau privacy vooral gehandhaafd door de Federal Trade Commission op basis van algemene regels inzake misleidende en oneerlijke handelspraktijken. In dit artikel wordt het Amerikaanse systeem besproken en naast de Europese kaders gezet. Hieruit blijkt dat ook in Europa de regels over handelspraktijken kunnen worden ingezet voor privacyhandhaving. Er zijn goede argumenten om dit ook te doen: veel fricties betreffen het op markt/consumenten-gericht gebruik van persoonsgegevens. Het ligt dan voor de hand om deze fricties dan ook binnen markt/consument kaders aan de orde te stellen.

24-06-2016

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

van Eijk, N.

Opinie.

Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

14-06-2016

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

14-06-2016

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

14-06-2016

'Rechtspraak moet wennen aan nieuwe techniek'

van Eijk, N.

Een voorstel voor een nieuwe ingrijpende afluisterwet zet het privacydebat in Nederland weer op scherp. Maar prof. dr. Nico van Eijk denkt dat rechters het gebruik van gegevens in goede banen zullen leiden. 'Ik ben voorstander van een speciale kamer bij de rechtbank voor aftapverzoeken.'

14-06-2016

Big data is de hype voorbij: Nieuwe regelgeving leidt tot realistischer beeld

van Eijk, N.

Bijdrage op platform inGovernment - Binnenlands Bestuur.

Big data leek een synoniem voor gouden bergen. Maar door nieuwe wetgeving wordt de betekenis ervan behoorlijk genuanceerd. Een betoog over de (on)mogelijkheden van big data aan de hand van de meldplicht datalekken en het gebruik van data door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

10-06-2016

Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

van Eijk, N.

Artikel beschikbaar via Kluwer Navigator.

Aan een zo rijk preadvies als dat van Moerel en Prins kan via een korte bespreking als deze geen recht worden gedaan. Met de proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensverwerking, wordt de vinger op de zere plek gelegd: de bestaande en toekomstige Europese regelgeving schiet te kort: te inflexibel en statisch in een omgeving met hoge dynamiek. Er moet gezocht worden naar een alternatieve, meer normatieve aanpak die recht doet aan de complexiteit van 'big data' en die legitimiteit herstelt. Het voorstel om bij de vraag naar de geoorloofdheid van gegevensverwerking primair de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang uitgangspunt te laten zijn, daagt uit.

03-06-2016

Smart TV and data protection - Introduction

Irion, K.

McGonagle, T.

van Eijk, N.

IRIS Special, European Audvisual Observatory, Strasbourg 2016.
ISBN 9789287182395.
See here for more information and ability to purchase publication.

The structure of this study is built around the following questions:
- What is smart TV?
- How does smart TV compare with other forms of audiovisual media?
- What regulatory frameworks govern smart TV?
- What guidance can be found in selected country-specific case studies?
- What are the dangers associated with the collection, storage and processing of private user information by commercial parties?
- How are relevant regulatory frameworks likely to evolve?

Samsung have warned owners of their smart TVs that the system’s voice recognition could actually be recording and sharing their private conversations. This “bad buzz” comes at a time when Brussels is in the process of adopting new legislation – the General Data Protection Regulation (GDPR) - aimed at protecting us from abuse and misuse of our private data and consumer behaviour big data collected by smart equipment such as television sets. The European Audiovisual Observatory, part of the Council of Europe in Strasbourg, is keeping track of these developments and has published this IRIS Special report entitled "Smart TV and data protection".

This is a joint publication by the Observatory and partner institution, the Dutch Institute for Information Law (IViR in Amsterdam). It inspired an expert workshop organised in Strasbourg December 2015, which looked at “the grey areas between media regulation and data protection”.

10-03-2016

Bijdrage Rondetafelgesprek 11 februari 2016: Computercriminaliteit III

van Eijk, N.

Bijdrage aan Rondetafelgesprek 11 februari 2016, Computercriminaliteit III, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

18-02-2016

Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policy options

Fahy, R.

Gelevert, H.

Nooren, P.

Stokking, H.

Til, H. van

van Eijk, N.

TNO-rapport 2015, R11271. Bijlage bij Kamerbrief over toekomstbestendige wetgeving.

Kader om beleidsopties ten aanzien van 'digitale platforms' te analyseren.

07-01-2016

Digitale Platforms: een analytisch kader voor het identificeren en evalueren van beleidsopties

Fahy, R.

Gelevert, H.

Nooren, P.

Stokking, H.

Til, H. van

van Eijk, N.

Nederlandse samenvatting van rapport "Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policy options".

07-01-2016

Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid

Dommering, E.

van Eijk, N.

Opinie op NJB blog, 9 december 2015.

In Nederland is tot dusver in het politieke debat over het noodzakelijke onafhankelijke toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten het Europese recht genegeerd of verkeerd uitgelegd. Met het Europese recht bedoelen wij zowel het EU Handvest als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is op grond van meerdere rechterlijke uitspraken niet langer mogelijk. 

10-12-2015

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

08-12-2015

Study on the Future of European Audiovisual Regulation

van Eijk, N.

Final report of HERMES project lead by Prof. Dr. Wolfgang Schulz (Hans-Bredow-Institut for Media Research) and Prof. Dr. Nico van Eijk (Institute for Information Law), Hamburg/Amsterdam, October 2015.

The study on the future of European audiovsiual media regulation develops new ideas and recommendations for shaping a new European framework. A structural reform is favoured, as a response to digitization and convergence. The new framework should concentrate on general principles and be able to adapt and learn. Regulation should not be linked to types of services, but rather be developed by considering its goals, like protection of minors and consumer protection. Standards should be set allowing for effective regulation and coordination. Moreover by taking a 360-degree view on all relevant areas of regulation, it needs to become visible, where the European Law can offer leeway for to the member states’ own media policy.
The study called HERMES draws a precise image of current media consumption and value-added chains by examining several EU member states, as well as certain international states. The developments of the last years are being examined and current phenomena are explored. The centre of attention is the shift away from regular TV to non-linear media and the consumption via alternative channels as well as via new devices, which were not yet taken into account when shaping the present framework. The outcomes are analysed and put into practical guidelines for the near future.

22-10-2015

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts In Search of Transatlantic Privacy Solutions

van Eijk, N.

Weitzner, D.J.

Amsterdam/Cambridge, 2015. The EU-US Privacy Bridges project is co-chaired by Nico van Eijk and Daniel J. Weitzner. See report for full list of project participants and see EU-US Privacy Bridges project page for more information about the project: https://privacybridges.mit.edu/
The EU and US share a common commitment to privacy protection as a cornerstone of democracy. Following the Treaty of Lisbon, data privacy is a fundamental right that the European Union must proactively guarantee. In the United States, data privacy derives from constitutional protections in the First, Fourth and Fifth Amendment as well as federal and state statute, consumer protection law and common law. The ultimate goal of effective privacy protection is shared. However, current friction between the two legal systems poses challenges to realizing privacy and the free flow of information across the Atlantic. Recent expansion of online surveillance practices underline these challenges. Over nine months, the group prepared a consensus report outlining a menu of privacy “bridges” that can be built to bring the European Union and the United States closer together. The efforts are aimed at providing a framework of practical options that advance strong, globally-accepted privacy values in a manner that respects the substantive and procedural differences between the two jurisdictions. The report will be presented at the 2015 International Conference of Privacy and Data Protection Commissioners, which the Dutch Data Protection Authority will host in Amsterdam on 28-29 October 2015.

21-10-2015

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

18-09-2015

Ten standards for oversight and transparency of national intelligence services

Eskens, S.

van Daalen, O.

van Eijk, N.

In dit rapport doen de onderzoekers tien aanbevelingen voor het toezicht op geheime diensten. Zo moet rechterlijke controle bij het toezicht de voorkeur hebben. Ook moet meer openheid worden gegeven over de uitoefening van bevoegdheden, onder meer door het publiceren van statistische gegevens.
De aanbevelingen vloeien voort uit een analyse van Europese mensenrechtenuitspraken van de afgelopen decennia. De onderzoekers hebben hiertoe vonnissen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie bestudeerd. De onderzoekers hebben zich vooral gericht op het onderscheppen van communicatie, maar de aanbevelingen zijn ook toepasbaar bij het toezicht op andere gebieden.

In this report, the researchers offer ten policy recommendations for oversight on intelligence services. Recommendations include that intelligence services should be subject to independent, prior oversight and that governments should be transparent about the exercise of surveillance powers.
The recommendations are based on an analysis of European human rights jurisprudence of the past decades. The researchers have studied decisions of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. The researchers mostly focused on the interception of communication, but the policy recommendations are also applicable to oversight on other areas.

23-07-2015

Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

Hoofdstuk in: Handboek Consumentenrecht: Een overzicht van de rechtspositie van de consument, prof. mr. E.H. Hondius, mr. G.J. Rijken (red.), 2015.
ISBN 9789462510753.

17-07-2015

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

30-06-2015

Verzameldrift 'big data' grijpt om zich heen

Dommering, E.

van Eijk, N.

Opinie in De Volkskrant van 5 mei 2015.

Het bewaren van communicatiegegevens van alle Nederlandse telefoon- en internetgebruikers is terecht door het Europese Hof van Justitie verboden.

05-05-2015

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

13-03-2015

Bijdrage aan Rondetafelgesprek inzake dataretentie 29 januari 2015, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Dommering, E.

van Eijk, N.

Zie ook 'Vertekend beeld door afschaflobby bewaarplicht' in Netkwesties, 29 januari 2015, met commentaar van Egbert Dommering 'Niet verzamelen is uitgangspunt'.

03-02-2015

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

09-12-2014

The role of regional media as a tool for building participatory democracy

McGonagle, T.

van Eijk, N.

This study will first briefly give a theoretical framework for the relationship between regional media and participation in democratic society. It will then provide a comprehensive overview and analysis of Council of Europe standards that are of relevance to the regional media and therefore shape the environment in which they operate. Against that backdrop it will select and comment on different (national) regulatory, policy approaches to regional media and best or interesting practices. The study will identify and examine a range of challenges facing regional media – legal, political, cultural, linguistic and economic. These different dimensions will factor into the selection of best and interesting practices. The study will be theoretically-informed, politically-aware and solution-oriented.

14-10-2014

Security Collapse in the HTTPS Market

Arnbak, A.

Asghari, H.

Eeten, M.J.G. van

van Eijk, N.

Also published in:<i> <a href="http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2673311&CFID=582181517&CFTOKEN=51677975" target="_blank">ACM Queue - Security</a></i>, 2014-8, vol. 12.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) has evolved into the de facto standard for secure Web browsing. However, widely reported security incidents—such as DigiNotar's breach, Apple's #gotofail, and OpenSSL's Heartbleed—have exposed systemic security vulnerabilities of HTTPS to a global audience. The Edward Snowden revelations—notably around operation BULLRUN, MUSCULAR, and the lesser-known FLYING PIG program to query certificate metadata on a dragnet scale—have driven the point home that HTTPS is both a major target of government hacking and eavesdropping, as well as an effective measure against dragnet content surveillance when Internet traffic traverses global networks. HTTPS, in short, is an absolutely critical but fundamentally flawed cybersecurity technology.

To evaluate both legal and technological solutions to augment the security of HTTPS, our article argues that an understanding of the economic incentives of the stakeholders in the HTTPS ecosystem, most notably the CAs, is essential. We outlines the systemic vulnerabilities of HTTPS, maps the thriving market for certificates, and analyzes the suggested regulatory and technological solutions on both sides of the Atlantic. The findings show existing yet surprising market patterns and perverse incentives: not unlike the financial sector, the HTTPS market is full of information asymmetries and negative externalities, as a handful of CAs dominate the market and have become "too big to fail." Unfortunately, proposed E.U. legislation will reinforce systemic vulnerabilities, and the proposed technological solutions that mostly originate in the U.S. are far from being adopted at scale. The systemic vulnerabilities in this crucial technology are likely to persist for years to come.

10-10-2014

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

01-09-2014

Haatboek blijft splijtzwam

Dommering, E.

Nieuwenhuis, A.

van Eijk, N.

Interview in Het Parool, 26 augustus 2014.

27 jaar na de laatste uitspraak wordt een Amsterdamse antiquaar strafrechtelijk vervolgd voor de verkoop van Hitlers boek Mein Kampf. Vier overwegingen die wetenschap en politiek nog altijd verdelen.

27-08-2014

The Internet and the State: A Survey of Key Developments

van Eijk, N.

This paper sets out to provide a concise overview of key developments in relation to Internet-based services that may have an impact on public policies and ultimately on the state itself. It is intended to support the Netherlands Council for Societal Development (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, RMO) in preparing its advisory report to the Dutch government on how to deal with the impact of the Internet on society and the state.

19-08-2014

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

Kwartaalsignaal 130.

19-08-2014

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

Kwartaalsignaal 131.

19-08-2014

Om niet te vergeten

van Eijk, N.

Opinie

26-06-2014

Gebruik klantgegevens door banken

van Eijk, N.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer, 21 mei 2014.

Zie ook:
Banken moeten afspreken data niet te delen', SC Online, 20 mei 2014;
'Betalingen iets heel persoonlijks', De Telegraaf, 11 maart 2014;
'Plan ING juridisch haalbaar, maar ondoordacht', Nederlands Dagblad, 11 maart 2014.

22-05-2014

De consument in het telecommunicatierecht: een update

van Eijk, N.

De positie van de consument in het telecommunicatierecht is permanent in beweging. Het telecommunicatierecht vervult daarbij regelmatig een gidsfunctie; dat is onder meer zichtbaar bij de regulering van mobiele telefonie en internet. In deze bijdrage wordt een schets gegeven van een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan met betrekking tot de positie van de consument binnen het telecommunicatierecht. Daarbij zijn de aanpassingen van het Europese telecommunicatiekader van 2009 en de implementatie ervan in de Nederlandse Telecommunicatiewet (Tw) leidend. Aan de orde komen eerst aspecten die direct te maken hebben met de contractuele relaties tussen aanbieders en consumenten: welke adressanten kent de regulering, wat zijn randvoorwaarden in de contractuele sfeer en hoe zit het met geschilbeslechting? Vervolgens wordt nog stilgestaan bij een drietal meer specifieke onderwerpen die de positie van consumenten raken, namelijk cookies, netneutraliteit en de positionering van bepaalde informatiediensten.

06-05-2014

'Nederland veel te makkelijk met weggeven van privacy'

Dommering, E.

van Eijk, N.

Opinie in NRC Handelsblad, 11 april 2014.
Ook verschenen op Netkwesties.

11-04-2014

Liever een betere rente dan korting op een tuinbankje

van Eijk, N.

Artikel in Trouw van 14 maart 2014.

14-03-2014

'Privacy hoort thuis in de boardroom': Hoe ga je om met consumentendata?

van Eijk, N.

Het waarborgen van de privacy van consumenten door bedrijven is een kwestie van welbegrepen eigenbelang: als je de langetermijnrelatie met de klant goed wilt houden, moet je hem niet belazeren. Toch valt er nog heel wat te verbeteren. 'Als bedrijf moet je je voortdurend afvragen of je nog kunt verantwoorden wat je doet.'

18-02-2014

The proof of the pudding is in the eating

van Eijk, N.

10 februari 2014.

11-02-2014

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

KwartaalSignaal 127

13-12-2013

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

KwartaalSignaal 128

13-12-2013

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

KwartaalSignaal 129

13-12-2013

Over koekjes en muren

van Eijk, N.

Column.

12-11-2013

The Diginotar Case: Internet Security is No Abstract Matter

van Eijk, N.

20-09-2013

Nostalgische gevoelens over KPN niet van deze tijd

van Eijk, N.

27 augustus 2013

27-08-2013

Security Economics in the HTTPS Value Chain

Arnbak, A.

Asghari, H.

Eeten, M.J.G. van

van Eijk, N.

Paper peer-reviewed and presented at WEIS 2013, 3 June 2013.

Even though we increasingly rely on HTTPS to secure Internet communications, several landmark incidents in recent years have illustrated that its security is deeply flawed. We present an extensive multi-disciplinary analysis that examines how the systemic vulnerabilities of the HTTPS authentication model could be addressed. We conceptualize the security issues from the perspective of the HTTPS value chain. We then discuss the breaches at several Certificate Authorities (CAs). Next, we explore the security incentives of CAs via the empirical analysis of the market for SSL certificates, based on the SSL Observatory dataset. This uncovers a surprising pattern: there is no race to the bottom. Rather, we find a highly concentrated market with very large price differences among suppliers and limited price competition. We explain this pattern and explore what it tells us about the security incentives of CAs, including how market leaders seem to benefit from the status quo. In light of these findings, we look at regulatory and technical proposals to address the systemic vulnerabilities in the HTTPS value chain, in particular the EU eSignatures proposal that seeks to strictly regulate HTTPS communications.

11-07-2013

Obscured by Clouds or How to Address Governmental Access to Cloud Data From Abroad

Arnbak, A.

van Eijk, N.

van Hoboken, J.

Draft paper presented at Privacy Law Scholars Conference 2013, 6-7 June, Berkeley, United States. Zie ook: Snowden saga reveals gap in protection of European data, Financial Times, 29 July 2013, p. 2. 

11-06-2013

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

KwartaalSignaal 126.

23-04-2013

Ut ken net?

van Eijk, N.

Column.

23-04-2013

Waarde verlenging mobiele vergunningen

van Eijk, N.

Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Dit rapport gaat over de waarde verlenging van mobiele vergunningen. De voor en nadelen worden geanalyseerd. De conclusie etc.

21-02-2013

Net Neutrality and Audiovisual Services?

http://www.routledge.com/books/details/9780415683166/

22-01-2013

Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act

Arnbak, A.

van Eijk, N.

van Hoboken, J.

This is the English translation of a report that was released in September 2012 in The Netherlands. It was covered extensively in Dutch newspapers, on Radio1 and the 8 PM news bulletin of public broadcaster NOS. Politicians across the spectrum reacted on the report, both directly in the media and through Parliamentary questions. Meanwhile, the State Secretary of Security and Justice has responded to the Parliamentary questions on 15 October 2012.
The report is also available on SSRN.

See also:
- Patriot Act can "obtain" data in Europe, researchers say, CBS News, 4 December 2012;
- Im Bann des amerikanischen Schnüffelwahns, Süd Deutsche, 10 January 2013.

Institutions have started to move their data and ICT operations into the cloud. It is becoming clear that this is leading to a decrease of overview and control over government access to data for law enforcement and national security purposes. This report looks at the possibilities for the U.S. government to obtain access to information in the cloud from Dutch institutions on the basis of U.S. law and on the basis of Dutch law and international co-operation. It concludes that the U.S. legal state of affairs implies that the transition towards the cloud has important negative consequences for the possibility to manage information confidentiality, information security and the privacy of European end users in relation to foreign governments. The Patriot Act from 2001 has started to play a symbolic role in the public debate. It is one important element in a larger, complex and dynamic legal framework for access to data for law enforcement and national security purposes. In particular, the FISA Amendments Act provision for access to data of non-U.S. persons outside the U.S. enacted in 2008 deserves attention. The report describes this and other legal powers for the U.S. government to obtain data of non-U.S. persons located outside of the U.S. from cloud providers that fall under its jurisdiction. Such jurisdiction applies widely, namely to cloud services that conduct systematic business in the United States and is not dependent on the location where the data are stored, as is often assumed. For non-U.S. persons located outside of the U.S., constitutional protection is not applicable and the statutory safeguards are minimal. In the Netherlands and across the EU, government agencies have legal powers to obtain access to cloud data as well. These provisions can also be be used to assist the U.S. government, when it does not have jurisdiction for instance, but they must stay within the constitutional safeguards set by national constitutions, the European Convention on Human Rights and the EU Charter.

29-11-2012

Duties of Care on the Internet?

Leukfeldt, R.

Stol, W.

van Eijk, N.

http://www.elevenpub.com/criminology/catalogus/cyber-safety-an-introduction-1#

15-11-2012

Must-carry Regulation: A Must or a Burden?

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

The first must-carry rules date back to 1990, the time when space on analogue broadcasting networks was limited and when supply grew quickly due to the introduction of private broadcasters. To ensure that channels of general interest would still be transmitted, countries introduced rules to regulate the scarcely available cable capacity. The major reason for introducing these must-carry rules was to guarantee access to public service broadcasting and ensure a diverse choice of programmes. The option in the European regulatory framework of reserving distribution capacity for selected channels, is characterised by its technology-neutral formulation. A distinctive feature of these European rules is that must-carry obligations can only be imposed if the respective networks are the principal means of receiving radio and television channels for a significant number of end-users of these networks. In a market where users increasingly opt for using one provider for all their communication services, the question is justified if - apart from technical restrictions - must-carry obligations should be linked to a quantitative criterion. In this article, insight is provided into the choices made by various European countries with respect to regulation must-carry obligations and how the general European framework is applicable to national regulations. A brief comparison is made with the situation in the United States, some conclusions are drawn and thoughts are provided on the future of must-carry obligations in Europe.

09-10-2012

Net neutrality and the value chain for video

Leurdijk, A.

Nooren, P.

van Eijk, N.

Video distribution over the Internet leads to heated net-neutrality related debates between network operators and Over-the-Top application providers. The purpose of this paper is to analyze this debate from a new perspective that takes into account all of the assets that companies try to exploit in the so-called battle for eyeballs in video distribution.

05-10-2012

Waarde verlenging mobiele vergunningen. Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen

Kerste, M.

Poort, J.

Rosenboom, N.

Smits, T.

van Eijk, N.

Weda, J.

SEO-rapport nr. 2013-06 Het rapport is samen met het bijbehorende beleidsvoornemen ook te vinden op: www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/notas/2012/10/01/beleidsvoornemen-berekeningsmethode-eenmalig-bedrag-verlenging-gsm-vergunningen-2013.html

Op 14 december 2012 is de veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) afgerond. Onder het te verdelen spectrum bevonden zich de huidige vergunningen in de 900 MHz en 1800 MHz band. Deze vergunningen lopen af op 25 februari 2013. Omdat de mobile network operators, afhankelijk van de uitkomst van de veiling, tijd nodig zouden kunnen hebben om de transitie te maken naar de nieuwe vergunningen, heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2012 besloten dat de huidige 900 MHz- en 1800 MHz-vergunningen op aanvraag zouden kunnen worden verlengd. Op grond van het geldende reguleringskader is de vergunninghouder bij verlenging van een vergunning een vergoeding aan de Staat verschuldigd. Dit rapport onderzoekt de wijze waarop de waarde van verlenging binnen de beleidsmatige en procedurele randvoorwaarden te bepalen is en stelt vervolgens de verlengingsprijzen vast. De uitkomst van de multibandveiling neemt daarbij een centrale rol in. De ontwikkelde methodiek heeft als basis gediend voor de ministeriële regeling waarin het eenmalig bedrag voor verlenging is geregeld. Uitgaande van 21 maanden verlenging, bedragen de verlengingsprijzen voor de huidige vergunninghouders in de 900 MHz en 1800 MHz band gecumuleerd € 387,847,454. Gegeven de veilinguitkomst, die een relatief beperkte (technische) transitie impliceert, hebben de vergunninghouders ondertussen een convenant gesloten waardoor een verlenging voor de transitie niet nodig is. Agentschap Telecom heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld.

04-10-2012

Cloud diensten in hoger onderwijs en onderzoek en de USA Patriot Act

Arnbak, A.

van Eijk, N.

van Hoboken, J.

Rapport in opdracht van SURF, september 2012.

Zie ook:

Persbericht van SURF;
- Toezicht op gegevens in een cloud is hard nodig, NOS Journaal, zaterdag 13 oktober 2012;
- Cyberaanvallen nieuwe vorm van politieke acties, Joris van Hoboken op Radio 1, zaterdag 13 oktober 2012;
Reactie van Jeanine Hennis-Plasschaert, Radio 1, zaterdag 13 oktober 2012;
Kamervragen SP;
Antwoord Staatssecretaris Teeven op vragen SP;
- Onrust patiëntendossier neemt toe, website NOS, 30 november 2012;
- VS kan toegang tot EPD krijgen, video NOS journaal, 30 november 2012;
- 'De vraag is of VS medisch geheim Nederland zal respecteren', NOS journaal, 30 november 2012.

Instellingen en gebruikers gaan massaal over op de cloud, en daardoor vermindert de controle en het overzicht over de toegang tot onze gegevens door overheden. Dit heeft belangrijke consequenties voor de privacy en andere fundamentele belangen bij de vertrouwelijkheid van informatie. Er is de laatste tijd veel geroepen over de Patriot Act, maar niemand heeft goed zicht op de Amerikaanse wetgeving die de VS de mogelijkheid van toegang geeft tot gegevens in de cloud. Dit rapport van het IViR in opdracht van SURFdirect geeft antwoord op deze belangrijke vragen. De Amerikaanse Grondwet en de specifieke wetten beschermen buitenlanders in mindere mate dan Amerikanen. Cloudgegevens van niet-Amerikanen in het buitenland kunnen daarom sneller en makkelijker worden opgevraagd dan van Amerikanen, en dat zonder juridische waarborgen als transparantie over het aantal opvragingen en rechtsbescherming van het individu. Daarnaast wordt het maatschappelijke debat gedomineerd door hardnekkige misvattingen en een te grote focus op de Patriot Act. Er is sprake van een veel groter geheel aan wetgeving. Voor opvraging door Amerikaanse autoriteiten maakt het niet uit op welke plek in de wereld cloudgegevens zijn opgeslagen. Het hoeft ook geen Amerikaanse cloudprovider te zijn. Als een Nederlandse cloudaanbieder structureel zaken doet in de VS, dan geeft VS wet- en regelgeving in beginsel al de mogelijkheid voor VS autoriteiten om gegevens op te vragen vanuit Nederland. Voor afnemers van clouddiensten zullen zulke relaties in de praktijk moeilijk te achterhalen zijn en door overnames in de sector kan de situatie opeens veranderen.

12-09-2012

Certificate Authority Collapse: Regulating Systemic Vulnerabilities in the HTTPS Value Chain

Arnbak, A.

van Eijk, N.

Telecommunications Policy Research Conference, augustus 2012 Zie ook: 29C3: "Das SSL-System ist grundlegend defekt - und jemand muss es reparieren", Heise Online, 28 december 2012; Onderzoeker zet vraagtekens bij Europese https-regels, Tweakers.net, 29 december 2012.

Recent breaches and malpractices at several Certificate Authorities (CA’s) have led to a global collapse of trust in these central mediators of Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) communications. Given our dependence on secure web browsing, the security of HTTPS has become a top priority in telecommunications policy. In June 2012, the European Commission proposed a new Regulation on eSignatures. As the HTTPS ecosystem is by and large unregulated across the world, the proposal presents a paradigm shift in the governance of HTTPS. This paper examines if, and if so, how the European regulatory framework should legitimately address the systemic vulnerabilities of the HTTPS ecosystem. To this end, the HTTPS authentication model is conceptualised using actor-based value chain analysis and the systemic vulnerabilities of the HTTPs ecosystem are described through the lens of several landmark breaches. The paper explores the rationales for regulatory intervention, discusses the proposed EU eSignatures Regulation and ultimately develops a conceptual framework for HTTPS governance. It apprises the incentive structure of the entire HTTPS authentication value chain, untangles the concept of information security and connects its balancing of public and private interests to underlying values, in particular constitutional rights such as privacy, communications secrecy and freedom of expression. On the short term, specific regulatory measures to be considered throughout the value chain includes proportional liability provisions, meaningful security breach notifications and internal security requirements, but both legitimacy and effectiveness will depend on the exact wording of the regulatory provisions. The EU eSignatures proposal falls short on many of these aspects. In the long term, a robust technical and policy overhaul is needed to address the systemic weaknesses of HTTPS, as each CA is a single point of failure for the security of the entire ecosystem.

07-09-2012

Valuing commercial radio licences

Poort, J.

van Eijk, N.

Voor onderzoekers en studenten is toegang tot het artikel mogelijk via de eigen universiteitsbibliotheek naar de Springer databank: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10657-012-9348-x
Within the EU regulatory framework, licensees for commercial radio broadcasting may be charged a fee to ensure optimal allocation of scarce resources but not to maximize public revenues. While radio licence renewal occurs in many EU countries, an objective, model-based approach for setting licence fees has not been used so far. In this paper, it is described how such a fee can be determined for the purpose of licence renewal or extension. National and regional Dutch FM licences were valued, taking into account that simulcast broadcasting of digital and analogue radio is obligatory upon extension. Licences are valued using discounted cash flow methodology, whereby the cash flows of an averagely efficient entrant are taken as the benchmark for valuation of each individual licence. Cash flows during the licence period 2011–2017 are forecast based on generalized least squares regressions, using financial variables of Dutch radio stations for the years 2004–2008. Separately, bottom-up cost and investment models are used to calculate analogue and digital distribution costs. This results in a value per licence, based on objective licence characteristics, which can be used to set licence fees if administrative renewal or extension is opted for instead of a new auction or beauty contest.

14-08-2012

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books

Akker, I.

Poort, J.

Rutten, P.

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.

Legal price fixing for printed books in the Dutch and Frisian languages was introduced in the Netherlands in 2005. Publishers today are required to fix retail prices for new books and retailers are required to charge the prices set. Fixed prices are valid for an indefinite period, but publishers are permitted to adjust them after a period of six months and to discard the fixed price altogether after a year. The Resale Price Maintenance (Books) Act (Wet op de vaste boekenprijs) seeks to contribute towards a large and varied stock and wide geographic availability of books, as well as towards public participation (purchasing and reading habits). With the emergence of e-books, the question arises as to whether it would be possible and desirable to introduce legally enforced price fixing for digital books too. This study examines the feasibility and enforceability of resale price maintenance (RPM) for e-books and analyses the functionality in terms of the degree to which it contributes to pluralism and the broad availability of supply, the market structure of the book business and the diversity and availability of print books.

09-03-2012

DigiNotar: Lessons to be learnt

van Eijk, N.

14-02-2012

Universal service and disabled people

Poort, J.

van Eijk, N.

The EU regulatory framework enacted 25 May 2011 has the objective to provide functionally equal access to telecommunications services for disabled persons. What are the rules, who are the target groups, and what obstacles do they face when using various telecommunication services? And what arrangements do exist in a selected group of six EU Member States to remove these obstacles? Recommendations include the introduction of a more market-oriented approach, independent of specific networks.

27-01-2012

Netneutraliteit in Nederland

van Eijk, N.

13-01-2012

ACM onafhankelijk?

van Eijk, N.

Opinie.

03-01-2012

BlackBerry blackout

van Eijk, N.

Opinie.

13-12-2011

Net Neutrality and Audiovisual Services

van Eijk, N.

This article is part of IRIS Plus 2011-5 "Why Discuss Network Neutrality?". Artikel ook beschikbaar in het Frans en in het Duits.

06-12-2011

Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid: Agenderende studie naar potentiële bottlenecks voor distributie van televisie en audiovisuele content en beleidsopties

Bachet, T.

Leurdijk, A.

Nieuwenhuis, O.

Nooren, P.

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

TNO-rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2 december 2011.

06-12-2011

Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek

Akker, I.

Poort, J.

Rutten, P.

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek

29-11-2011

Online tracking: questioning the power of informed consen

Helberger, N.

Kool, L.

Plas, A. van der

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European "cookie rules" in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies. The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries.

18-10-2011

Legal, economic and cultural aspects of file sharing

Poort, J.

Rutten, P.

van Eijk, N.

26-07-2011

Verdeling van radiofrequenties

Hins, A.

Ommeren, F.J. van

Ouden, W. den

van Eijk, N.

Wolswinkel, C.J.

04-06-2011

Beter goed gejat, dan slecht verzonnen?

van Eijk, N.

19-05-2011

A bite too big: Dilemma's bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Helberger, N.

Kool, L.

Plas, A. van der

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

TNO-rapport nr. 35473, in opdracht van OPTA, 28 februari 2011. Zie ook het persbericht en de Management Summary (in het Engels). Zie ook de reactie van TNO/IViR aan de leden van de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op de branchereactie van 18 maart 2011.

Door een aanscherping van de Europese e-Privacyrichtlijn is bij het plaatsen van cookies, die bijvoorbeeld worden gebruikt om het surfgedrag van internetgebruikers te volgen, vooraf toestemming van de gebruiker nodig (en die dient gebaseerd te zijn op een geïnformeerde keuze). Deze aanscherping op Europees niveau (Nederland kent al een bepaling op grond waarvan cookies kunnen worden geweigerd) heeft geleid tot een brede discussie over de uitvoerbaarheid en de wijze van toezicht op de regelgeving omtrent cookies. Eind mei moet de richtlijn in nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Een wetsvoorstel daartoe ligt nu bij de Tweede Kamer. Ter voorbereiding heeft OPTA aan TNO en IViR gevraagd te onderzoeken wat de nieuwe juridische situatie in de praktijk betekent.

17-03-2011

Annotatie bij Hof van Justitie 18 maart 2010 (Alassini / Telecom Italia)

van Eijk, N.

10-03-2011

About Network Neutrality 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0

van Eijk, N.

Dit artikel is voor onderzoeksdoeleinden in het Russisch vertaald: О СЕТЕВОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1.0, 2.0, 3.0 И 4.0. http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/Article%20Net%20Neutrality.pdf
Nico van Eijk puts network neutrality in context, predicts the future flow of debate on the topic and makes a series of telling observations on network neutrality dilemmas.

04-03-2011

Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

Abel, W.

Engers, T.M. van

Jasserand, C.A.

van Eijk, N.

Wiersma, C.

In opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is onderzoek verricht naar zorgplichten op het internet, meer in het bijzonder vanuit het perspectief van internetserviceproviders. De situatie in vier landen - Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk - is onderzocht. De (zelf)regulering met betrekking tot een vijftal thema's is in kaart gebracht (internetveiligheid, kinderporno, auteursrechten, identiteitsfraude en de handel in gestolen goederen via internetplatforms). Daarnaast is een groot aantal interviews gehouden met betrokken partijen.

09-11-2010

Moving Towards Balance: A study into duties of care on the Internet

Abel, W.

Engers, T.M. van

Jasserand, C.A.

van Eijk, N.

Wiersma, C.

Commissioned by the WODC (Research and Documentation Centre of the Ministry of Security and Justice), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. The situation in four countries - the Netherlands, the UK, Germany and France - was researched. The (self-)regulation with respect to five separate themes (Internet security and safety, child pornography, copyright, identity fraud and the trade in stolen goods through Internet platforms) was identified. In addition to this, a significant number of interviews with stakeholders were conducted.

09-11-2010

Déjà vu

van Eijk, N.

25-10-2010

Zelfregulering: denken in alternatieven

van Eijk, N.

Editorial.

29-04-2010

Legal, Economic and Cultural Aspects of File Sharing

Poort, J.

van Eijk, N.

This contribution seeks to identify the short and long-term economic and cultural effects of file sharing on music, films and games, while taking into account the legal context and policy developments. The short-term implications examined concern direct costs and benefits to society, whereas the long-term impact concerns changes in the industry's business models as well as in cultural diversity and the accessibility of content. It observes that the proliferation of digital distribution networks combined with the availability of digital technology among consumers has broken the entertainment industries' control over the access to their products. Only part of the decline in music sales can be attributed to file sharing. Despite the losses for the music industry, the increased accessibility of culture renders the overall welfare effects of file sharing robustly positive. As a consequence the entertainment industries, particularly the music industry, have to explore new models to sustain their business.

16-04-2010

BEREC: op naar Europees toezicht

van Eijk, N.

24-03-2010

Convergentie in regulering: Reflecties op elektronische communicatie

Dommering, E.

van Eijk, N.

Publicatie van het Ministerie van Economische Zaken, 's Gravenhage, maart 2010.

In deze publicatie worden de belangrijkste technische, economische en sociale convergentietrends besproken. Dit gebeurt aan de hand van het lagenmodel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen infrastructuur, transport/telediensten en informatiediensten. Vervolgens worden voorbeelden beschreven van convergentievraagstukken binnen het model, waarna kort wordt stilgestaan bij de impact op de digitale economie. Afgesloten wordt met voorstellen om te komen tot een meer geïntegreerde benaderingswijze.

24-03-2010

Toegang tot telecom: onderzoek naar de invulling van het nieuwe Europese kader voor de toegankelijkheid van telecommunicatiediensten voor gehandicapten

Akker, I.

Janssen, K.

Poort, J.

van Eijk, N.

Deze publicaties zijn te downloaden via: www.seo.nl/publicaties/rapporten

Sinds 2002 maakt de toegankelijkheid van telecommunicatie voor mensen met een beperking deel uit van de Europese Universeledienstenrichtlijn (UD-richtlijn). De Nederlandse Telecommunicatiewet reguleert de toegankelijkheid van een aantal diensten met het UD-instrument. De Nederlandse Telecommunicatiewet bevat echter nog geen specifieke regelgeving gericht op mensen met een beperking. Wel worden er in Nederland diensten aangeboden voor mensen met een beperking en voorziet de Zorgverzekeringswet in de vergoeding van sommige randapparatuur. Een herziening van de Europese richtlijn uit 2002, die naar verwachting in oktober 2009 zal worden vastgesteld, kent de verplichting om mensen met een beperking functioneel gelijkwaardige toegang te bieden tot telecommunicatiediensten. Dit onderzoeksrapport dient ter voorbereiding van de nationale implementatie van de verwachte herziene richtlijn.

16-02-2010

Twee is al veel

van Eijk, N.

25-11-2009

User-Created-Content: Supporting a participative Information Society, Final Report

Angelopoulos, C.

Guibault, L.

Helberger, N.

Swart, E.

van Eijk, N.

van Hoboken, J.

Studie in opdracht van de Europese Commissie, uitgevoerd door IDATE, TNO en IViR.

28-10-2009

Search Engines, the New bottleneck for Content Access

Curwen, P.

Haucap, J.

Preissl, B.

van Eijk, N.

The core function of a search engine is to make content and sources of information easily accessible (although the search results themselves may actually include parts of the underlying information). In an environment with unlimited amounts of information available on open platforms such as the internet, the availability or accessibility of content is no longer a major issue. The real question is how to find the information. Search engines are becoming the most important gateway used to find content: research shows that the average user considers them to be the most important intermediary in their search for content. They also believe that search engines are reliable. The high social impact of search engines is now evident. This contribution discusses the functionality of search engines and their underlying business model - which is changing to include the aggregation of content as well as access to it, hence making search engines a new player on the content market. The biased structure of and manipulation by search engines is also explored. The regulatory environment is assessed - at present, search engines largely fall outside the scope of (tele)communications regulation - and possible remedies are proposed.

24-06-2009

A Converged Regulatory Model for Search Engines?

van Eijk, N.

18-03-2009

Scrappy's Electronics: niet goed, geld terug

van Eijk, N.

03-03-2009

Ups and downs. Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games (authorised translation)

Helberger, N.

van Eijk, N.

Onderzoek door een consortium van TNO Informatie- en Communicatietechnologie, SEO Economisch Onderzoek en het Instituut Voor Informatierecht, in opdracht van de ministeries van OCW, EZ en Justitie, februari 2009.

27-02-2009

Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games

Helberger, N.

Poort, J.

van Eijk, N.

Onderzoek door een consortium van TNO Informatie- en Communicatietechnologie, SEO Economisch Onderzoek en het Instituut Voor Informatierecht, in opdracht van de ministeries van OCW, EZ en Justitie, januari 2009.

20-01-2009

Voorwoord en inhoud

Hugenholtz, P.

van Eijk, N.

15-05-2008

Van 'overheid op afstand' naar bumperkleven

van Eijk, N.

De nieuwe Multimediawet (MMw) luidt min of meer een derde reguleringsfase in. De nieuwe wet werd voorafgegaan door twintig jaar Omroepwet en twintig jaar Mediawet (Mw). Vooralsnog is het nog een voorstel en dus een mooi moment voor enige reflectie, waarbij ik mij beperk tot de (landelijke) publieke omroep.

15-04-2008

Zoekmachines: verloren in het recht?

van Eijk, N.

Zoekmachines zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen en daarmee doet zich de vraag voor waar zoekmachines binnen het recht zijn te positioneren. Deze bijdrage richt zich in het bijzonder op de sectorspecifieke positionering van zoekmachines. Daarbij wordt eerst bezien hoe de zoekmachine past in een traditioneel analytisch kader en waar zoekmachines moeten worden gepositioneerd vanuit het perspectief van de uitingsvrijheid. Vervolgens wordt bezien in welke mate nationale en Europese kaders met betrekking tot de regulering van de informatiesector van toepassing zijn op zoekmachines. Ten slotte worden de contouren geschetst van een mogelijke inbedding van zoekmachines in sectorspecifieke regulering.

26-03-2008

Search Engines, the New bottleneck for Content Access

van Eijk, N.

Paper presented at the International Telecommunications Society 19th European Regional Conference, 2-5 September 2007, Istanbul, Turkey.

01-11-2007

The modernisation of the European Television without Frontiers Directive: unnecessary regulation and the introduction of internet governance

van Eijk, N.

(Draft) paper gepresenteerd op de International Telecommunications Society 19th European Regional Conference, 2-5 september 2007, Istanbul, Turkije.

Kritische analyse van de voorgestelde Audiovisuele Media Diensten Richtlijn.

01-11-2007

Institutional Aspects of Internet Governance

van Eijk, N.

08-08-2007

De samenstelling van het programma-aanbod: Kabel en consument

van Eijk, N.

Inventariserend onderzoek in opdracht van de Stichting Landelijk Steunpunt Programmaraden, naar de wijze waarop in een aantal geselecteerde landen consumenten betrokken zijn bij de samenstelling van het programma-aanbod op de kabel.

22-05-2007

Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten

Kool, L.

Munck, S. de

Poel, M.

Rutten, P.

van Eijk, N.

TNO-rapport in opdracht van OPTA, februari 2007.

Dit rapport is een verkenning naar de omroepmarkten in Nederland, waarbij wordt gekeken naar de economische en juridische maatregelen voor concurrentiebevordering op deze markten. Dit is onderzoek is niet beperkt tot de traditionele telecommunicatie regulering, maar neemt ook mediarechtelijke- en consumentenbeschermingsregulering mee, zoals de recente wijziging van de Telecommunicatiewet waarbij aan OPTA ook bevoegdheden worden toegekend ten aanzien van programmadiensten. Het onderzoek beoogt primair het formuleren van praktische adviezen en aanbevelingen voor de toekomstige activiteitenagenda van OPTA. Het gaat om een verkenning van wetgeving en 'regulatory package' enerzijds en markt, technologie en instrumentenmix anderzijds.

22-03-2007

Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector

van Eijk, N.

De positie van de consument in de elektronische communicatiesector heeft een frisse impuls gekregen met de komst van het herziene richtlijnenkader. In dit artikel wordt allereerst nagegaan hoe relevante bepalingen in nationale regelgeving zijn geïmplementeerd. Daarbij valt op dat in Nederland evenals in een aantal onderzochte landen de regels van de richtlijnen voornamelijk één op één zijn omgezet, maar ook dat er zich op onderdelen interessante variaties voordoen. Vervolgens wordt aangegeven wat in Nederland de ontwikkelingen zijn sinds de implementatie van het richtlijnenkader. Geconcludeerd kan worden dat er meer en meer accent op consumentenbescherming is komen te liggen, waarbij het richtlijnenkader als een ondergrens is gehanteerd, maar met regelmaat verdergaande en aanvullende bescherming wordt geboden.

07-12-2006

Het redactiestatuut bij dagbladen

Asscher, L.

Dommering, E.

van Eijk, N.

27-09-2006

Consumentenregulering in de telecommunicatiesector

van Eijk, N.

Dit rapport omvat een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop in een aantal geselecteerde Europese landen bepaalde consumenten aspecten in de telecommunicatieregulering zijn ingekaderd. In een afzonderlijke bijlage zijn een conversietabel Telecommunicatiewet-Richtlijnenkader en de besproken bepalingen uit de nationale regelgeving opgenomen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (Directoraat-Generaal voor Energie en Telecom, DGET) en uitgevoerd door Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk, met medewerking van mr. A. Franken van Bloemendaal, R. Hamming en mr. ir. M.J. Konert.

06-07-2006

Het nieuwe frequentiebeleid

van Eijk, N.

Onlangs verscheen de 'Nota Frequentiebeleid 2005'. Hierin worden de contouren van het komende beleid op het gebied van frequenties geschetst. Flexibilisering en het terugdringen van de rol van de overheid nemen daarbij een belangrijke plaats in. Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste voorstellen en voorziet deze van een kritisch commentaar. Waar er stappen in de goede richting worden gezet, had wat meer daadkracht en visie niet misstaan.

07-03-2006

Wijzer kijken: schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

Hoogland, D.

Noorduyn, E. van

Stoel, A.L. van der

van Eijk, N.

Wermuth, M.

Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media, november 2005.

Ouders en verzorgers hebben onvoldoende mogelijkheden om te beoordelen of een film, tv-programma, computerspel of internetdienst geschikt is voor hun kinderen. De huidige Kijkwijzer biedt een goede basis, maar geeft alleen aan voor welke leeftijdscategorie en waarom een product mogelijk schadelijk is. Die schadelijkheidsaanduiding wordt vaak verward met geschiktheid. Aanvullende informatie over geschiktheid is nodig, naast een nieuwe leeftijdscategorie van 9 jaar.

16-12-2005

Public Service Broadcasting and State Aid

van Eijk, N.

Presentatie gehouden tijdens EPRA-congres, European Platform of Regulatory Authorities, 19-21 oktober 2005, Boedapest.

10-11-2005

Onafhankelijkheid Google is ver te zoeken

van Eijk, N.

De zoekresultaten van zoekmachines worden gemanipuleerd. Zij zijn te koop. Om excessen tegen te gaan, constateert Nico van Eijk, moeten zoekmachines transparanter worden. Bovendien moeten er meer onafhankelijke zoekmachines komen.

03-11-2005

Kroniek Telecommunicatierecht

van Eijk, N.

02-05-2005

Zoekmachines: Zoekt en gij zult vinden? Over de plaats van zoekmachines in het recht

van Eijk, N.

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het Media- en Telecommunicatierecht aan de Universiteit van Amsterdam op 17 juni 2005.

02-05-2005

De regulering van media in internationaal perspectief

Helberger, N.

Kabel, J.

van Eijk, N.

Achtergrondstudie voor het WRR-rapport 'Focus op functies: uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid'. Deze publicatie is ook als boek te bestellen bij Amsterdam University Press (AUP).

04-02-2005

De Telecommunicatiewet en handhaving

Konert, M.J.

Ottow, A.T.

Schueler, B.J.

van Eijk, N.

Dit rapport omvat een onderzoek naar de handhaving door OPTA op grond van de Telecommunicatiewet. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Associatie van Competitieve Telecom operators (ACT), uitgevoerd door mr. A.T. Ottow, met medewerking van mr. ir. M.J. Konert, Prof. Dr. N.A.N.M. van Eijk, (allen verbonden aan het Instituut voor Informatierecht, IViR, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam) en Prof. mr. B.J. Schueler (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam).

11-01-2005

Publieke Omroep in de Regio: Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering

Dragstra, L.

Hins, A.

Konert, M.J.

van Eijk, N.

Zie ook het <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_3f8580c934f45e8cb5a1822286ae4ab6"><span style="color:#b22222;">voorwerk</span></a> en de <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_68593b32ca32545a3e5c34963b6d5eb8"><span style="color:#b22222;">bijlagen</span></a> van deze studie.

Deze studie is door het Instituut voor Informatierecht (IViR) verricht in opdracht van ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking). Aanleiding vormt het wetsvoorstel tot aanpassing van het financieringsregime van de regionale omroep (Kamerstukken 28 856). Ondezocht is hoe de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet zich verhouden tot algemene en bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de programmatische verantwoordelijkheid en de financiering van regionale publieke omroep.

06-10-2004

Universal service, a new look at an old concept: broadband access as a universal service

van Eijk, N.

Paper gepresenteerd op de 15th Biennial Conference van de International Telecommunications Society, Berlijn, 5-7 september 2004.

14-09-2004

Regulating old values in the Digital Age

van Eijk, N.

Bijdrage aan de OSCE-Conferentie 'Guaranteeing Media Freedom in the Internet', 27 en 28 augustus 2004.

31-08-2004

Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt

Dommering, E.

van Daalen, O.

van Eijk, N.

Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 2003, 109 pp.
ISBN 9075727569.

27-01-2004

De universele dienst in het telecommunicatierecht

van Eijk, N.

In het telecommunicatierecht komt al lange tijd bijzondere betekenis toe aan de ‘universele dienst’. Met de universele dienst  wordt in beginsel voor een ieder zeker gesteld dat elektronische communicatie kan plaats vinden en toegang tot informatie wordt verkregen. De accentverlegging naar marktwerking in de telecommunicatiesector heeft de universele dienst meer op de achtergrond geplaatst. In deze bijdrage wordt in vogelvlucht nagegaan hoe het universele dienst-begrip zich binnen het recente Europese en Nederlandse telecommunicatierecht heeft ontwikkeld (of juist niet). Is uitbreiding mogelijk en verdient de universele dienst hernieuwde aandacht?

24-12-2003

Geen frequenties voor onruststokers

van Eijk, N.

20-11-2002

Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection

Helberger, N.

Hugenholtz, P.

van Eijk, N.

The study offers an analysis of the use of conditional access systems for other reasons than the protection of remuneration interests. The report also examines the need to provide for additional legal protection by means of a Community initiative, such as a possible extension of the Conditional Access Directive. The report will give a legal and economic analysis of the most important non-remuneration reasons to use conditional access (CA), examine whether services based on conditional access for these reasons are endangered by piracy activities, to what extent existing legislation in the Member States provides for sufficient protection, and what the possible impact of the use of conditional access is on the Internal Market. Furthermore, the study analysis the specific legislation outside the European Union, notably in Australia, Canada, Japan and the US, as well as the relevant international rules at the level of the EC, WIPO and the Council of Europe.

06-08-2001

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt

Dommering, E.

Sitompoel, N.

van Eijk, N.

Onlangs is het rapport ‘Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt’  verschenen, een studie naar de verschillende aspecten van algemeen en sectorspecifiek mededingingstoezicht (en regulering) in de telecom-sector. Een aantal van de betrokkenen bij het rapport vat hier de belangrijkste onderdelen samen en gaat tevens in op het recente concept-kabinetsstandpunt over de toekomstige inrichting van het telecommunicatietoezicht in Nederland.

15-06-2001

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht

Dommering, E.

Theeuwes, J.

van Eijk, N.

Vogelaar, F.

Een in opdracht van OPTA uitgevoerde studie waarin de verschillende aspecten van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht in de telecommunicatie centraal staan. De studie bevat achtereenvolgens een economische analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht, een vergelijking tussen beide vormen van toezicht, een overzicht van internationale ontwikkelingen en een analyse van de knelpunten bij sectorspecifiek toezicht.

10-05-2001

Verdeelinstrument voor frequenties: Veiling krijgt belangrijke status

van Eijk, N.

De veiling is in korte tijd een geliefd verdeelinstrument geworden voor frequenties. Werd in het verleden meestal verdeeld op basis van een ‘beauty contest’ tussen kandidaten, bij een veiling worden vergunningen toegekend aan de hoogst biedende partij. Zo werden onlangs in Engeland UMTS-frequenties geveild. Opbrengst: ruim 2 miljard pond. Met spanning wordt dan ook uitgekeken naar de komende veiling van vijf UMTS-vergunningen in Nederland. En andere veilingen zullen volgen.

17-05-2000

Concessiewet: no guts, go glory

van Eijk, N.

Een kritische analyse van de voorgestelde wijziging van de Mediawet toegezonden ‘in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke omroep’ (‘Concessiewet’).

26-01-2000

Broadband Services and Local Loop Unbundling in the Netherlands

van Eijk, N.

The article describes the availability of broadband services in the Netherlands. This particularly concerns broadband services for the consumer/end user such as access to internet.

26-01-2000

ONP voor de kabel

van Eijk, N.

De recente conflicten in Amsterdam over het verdwijnen van programma's als MTV en CNN, geven aan dat de toegang tot de kabel nog steeds een geliefd discussie-onderwerp is. In de aflopen jaren stond het hoog op de politieke agenda en zijn er de nodige juridische geschillen uitgevochten. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Telecommunicatiewet zal de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bevoegd worden om toezicht uit te oefenen op de 'toegang tot de kabel'. Mogelijk zal OPTA daarbij uitgangspunten gaan hanteren die vergelijkbaar zijn met de Open Network Provision (ONP)-regels die gelden voor andere delen van de telecommunicatie-sector. In dit artikel worden enkele aspecten van een dergelijke toepassing van ONP voor kabeltelevisienetten besproken.

16-09-1998

Cable television networks in Europe

Lorenzo, R. de

Munoz Machado, S.

van Eijk, N.

The European Commission adopted in October 1995 a directive to allow the carriage of all liberalised telecommunications services on cable TV networks as from 1 January 1996. By adopting this directive, the European Commission aims to foster competition and new initiatives in the telecommunications field. This article refers to the enforcement and content of the Commission's directive.

08-04-1998

De Telecommunicatiewet: een tweede analyse

van Eijk, N.

Deze tekst is een eerste bewerking van het artikel 'De Telecommunicatiewet: een eerste observatie', dat werd gepubliceerd in Computerrecht, 1997-5, p. 200-213. In de tekst wordt uitgegaan van het wetsvoorstel zoals dat door de Tweede Kamer is vastgesteld en momenteel ter besluitvorming voorligt bij de Eerste Kamer.

29-09-1997

(G)een recht op vertrouwelijke communicatie

van Eijk, N.

In het wetsvoorstel om de huidige grondwettelijke bescherming van het brief, telefoon- en telegraafgeheim (artikel 13 Grondwet) te vervangen door een recht op 'vertrouwelijke communicatie' worden de fax en het email-bericht worden niet beschermd. Van vertrouwelijke communicatie is volgens het voorstel uitsluitend sprake wanneer het gaat om het verzenden van gegevensdragers in versloten verpakking, het verzenden van beveiligde computerberichten over een datanetwerk of het verzenden van gesloten faxen (sealfax). Buiten de boot vallen 'gewone' faxen, niet-versleutelde computerberichten die via computernetwerken worden getransporteerd en communicatievormen die zonder of met een geringe inspanning voor derden toegankelijk zijn. Dit betekent dat 'gewone' emailberichten en faxen, die als moderne communicatiemiddelen de brief in toenemende mate vervangen, geen aanspraak kunnen maken op de bescherming zoals die nu bestaat voor brieven.

03-08-1997

More Publications