Zoeken - u heeft gezocht naar: portret

Pagina's

  • Geen pagina's gevonden

Publicaties

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 september 2016 (Van Beukering & Het Parool / Nederland)

Beer, K.E.A. de

Fahy, R.

De zaak Van Beukering en Het Parool B.V. t. Nederland betreft de publicatie van een portret zonder toestemming van de geportretteerde. Het Parool had een artikel geplaatst over het strafproces inzake een rapper die werd verdacht van het plegen van een aantal misdrijven. Bij het artikel had Parool een foto geplaatst van de rapper. De foto was afkomstig uit een documentaire over de rapper “R.P.,” waar hij een aantal jaar eerder aan had meegewerkt. De documentaire werd in het artikel uitvoerig besproken. De documentaire stond op het moment van publicatie nog online. Het gaat in deze zaak om de vraag of Het Parool onrechtmatig heeft gehandeld door de foto van de rapper te publiceren. Het EHRM overweegt dat een afweging moet worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten: het recht op eerbiediging van privéleven (art. 8 EVRM) van de rapper en het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) van Het Parool. Het Hof stelt vast dat de Hoge Raad geen onredelijke conclusie heeft getrokken door in dit geval art. 8 EVRM te laten prevaleren. Het Hof verklaart het verzoekschrift van Van Beukering en Het Parool niet-ontvankelijk.

24-01-2017

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 december 2011 (Painer / Standard Verlags)

van Eechoud, M.

Beschermingsomvang voor portretfoto op grond van Auteursrechtrichtlijn 2001/29. Communautair werkbegrip voor fotografie in art. 6 Duurrichtlijn 93/98/EEG. Beroep op beperking openbare veiligheid exceptie en citaatrecht (art. 5, lid 3, sub d en e Auteursrechtrichtlijn. Toepassing art. 6 EEX-Verordening bij vorderingen tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken.

25-04-2012

Annotatie bij EHRM 15 januari 2009 (Reklos en Davourlis / Griekenland) en Hof Amsterdam 14 april 2009 (Tirion / Sauerbreij en Elhorst)

Dommering, E.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in de Rekloszaak beslist dat het portretrecht een van de wezenlijke elementen van het privacyrecht vormt. Ouders kunnen zich met succes verzetten tegen het zonder hun toestemming fotograferen van hun pas geboren kind door het personeel van een geboortekliniek. Het Hof kent hun schadevergoeding toe. Twee jonge snowboarders werden geconfronteerd met een folder waarin zij zonder hun toestemming zijn afgebeeld. Het Hof oordeelt dat hun privacyrechten niet zijn geschonden omdat zij niet populair genoeg zijn.

02-12-2009

Van 'Ja zuster, nee zuster' naar 'Discodans': de lange weg naar commerciële informationele privacy

Dommering, E.

In: Commercieel portretrecht. 30 jaar 't Schaep met de 5 pooten, D.J.G. Visser (red.), p. 259-271.
Beschouwing over de betekenis van het portretrecht in het algemeen en het commerciële portretrecht in het bijzonder, in het licht van het privacyrecht van artikel 8 EVRM.

24-11-2009

Boekman's Bedenkingen

Kabel, J.

In: Commercieel portretrecht. 30 jaar 't Schaep met de 5 pooten, D.J.G. Visser (red.), Amsterdam: Delex, p. 23-29.
In 1966 publiceert Sonja Boekman (1922-2000), de advocaat van de gedaagde in de zaak "Teddy van Z., echtg. van H. Scholten te Rijswijk tegen de N.V. Overzeese Sigaretten Handelsmaatschappij, te Rotterdam" een artikel in het Bijblad voor de Industriële Eigendom waarin zij de systematiek van de rechtsbescherming van de geportretteerde op de korrel neemt. Haar bedenkingen tegen die systematiek leiden haar rechtstreeks naar de rechtvaardiging voor het 'commerciële portretrecht', en die betrek ik dan ook graag in deze bijdrage.

13-11-2009

Het Zwarte Schaep. Commercieel Portretrecht in de Periferie van het Recht van de Intellectuele Eigendom

Hugenholtz, P.

Het Schaep-arrest is in de Nederlandse IE-wereld destijds goed ontvangen. De erkenning van commerciële belangen als 'redelijke belangen' in de zin van art. 21 Aw sloot aan bij de groeiende behoeften van de entertainmentpraktijk, waarin topsporters, muzikanten en andere bekende Nederlanders (en buitenlanders) hun 'imagerechten' door middel van licentie- en sponsorcontracten te gelde pleegden te maken. In dit artikel wordt eerst de materiële vraag gesteld: valt het commercieel portretrecht naar huidig recht aan te merken als recht van intellectuele eigendom? Vervolgens wordt ingegaan op de meer interessante vraag of het commercieel portretrecht past in het systeem van het recht van de intellectuele eigendom.

03-11-2009

Annotatie bij EHRM 7 december 2006 ((Österreichischer Rundfunk / Oostenrijk))

Hins, A.

Is de publieke omroep van Oostenrijk een non-governmental organization? Grenzen aan het portretrecht in het licht van artikel 10 EVRM.

08-03-2007

Het portret van Mohammed B

Schuijt, G.

De media moeten zich bij de bepaling van hun beleid door journalistieke overwegingen laten leiden en hoeven niet (altijd) bevreesd te zijn gerechtelijke procedures te gaan verliezen. Toegespitst op de zaak-Mohammed B. wordt hier betoogd, dat de rechtspraak van zowel de Hoge Raad als die van het EHRM voldoende aanknopingspunten biedt voor het standpunt dat publicatie (in de context van een zakelijke berichtgeving) van een portret van een verdachte in een strafzaak die de samenleving zeer ernstig heeft geschokt, niet onrechtmatig zal zijn jegens de verdachte, sterker dat een verbod in strijd zou zijn met de informatievrijheid die in artikel 10 EVRM is gegarandeerd. Dit geldt ook met betrekking tot uitzendin via televisie van de rechtszaak die straks tegen Mohammed B. zal plaats hebben.

17-05-2005

Annotatie bij Hoge Raad 2 mei 2003 (Breekijzer-arrest)

Dommering, E.

Annotatie bij het arrest van de Hoge Raad dat de volgende vragen behandeld: verbod televisieuitzending in strijd met artikel 7 Gw? Strijd met artikel 10 EVRM? Portretbescherming ex. artikel 21 Aw in verband met een televisieuitzending. Wat is het effect van afblokken van een portret voor de privacybescherming?

18-02-2004

Portretrecht voor iedereen

Schuijt, G.

Visser, D.

Amsterdam: Mets & Schilt 2003.
ISBN: 9053303618.
Wanneer kunnen bekende Nederlanders bezwaar maken tegen publicatie van hun portret in krant, tijdschrift of op televisie? En hoe zit het met 'gewone' Nederlanders? In een tiental verhalen zetten Gerard Schuijt en Dirk Visser op luchtige wijze uiteen wat het portretrecht inhoudt. De verhalen zijn levensecht. Zij zijn allemaal ontleend aan bekende, voor de rechter uitgevochten conflicten. Een aansprekend en telkens weer actueel onderwerp wordt op een heldere manier voor iedereen toegankelijk gemaakt.

01-04-2003

Portretmerken

Mom, G.J.H.M.

Artikel over de vraag of, en zo ja onder welke omstandigheden en voorwaarden, de in de Auteurswet voorziene portretrechtelijke bescherming versterkt, aangevuld of soms zelfs vervangen zou kunnen worden door een merkenrechtelijke bescherming. Kan een portret een 'merk' zijn in de zin van de Benelux Merkenwet? Welke praktische en juridische haken en ogen zijn verbonden aan het deponeren respectievelijk gebruiken van iemands portret als teken ter onderscheiding van een product of dienst?

31-03-1998

Reality tv, nieuwe kost voor de privacybescherming en het portretrecht

Schuijt, G.

Reality tv is een nieuw soort van televisieprogramma's. Slachtoffers van deze wijze van televisiemaken komen ongewild op de buis en voelen zich aangetast in hun persoonlijke levenssfeer. Andere slachtoffers geven toestemming tot uitzending van de opnamen maar krijgen daar later spijt van. Hoe reageert de rechtspraak op deze nieuwe problemen van privacybescherming en portretrecht? Hoe beoordeelt de rechter het werken met verborgen camera en hoe overvaljournalistiek? De rechter moet varen tussen de Scylla en de Charibdis van twee grondrechten, de vrijheid van de media en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

18-03-1998

Meer Publicaties