Wetenschappelijke integriteit

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) hecht er veel waarde aan zijn onderzoek op een onafhankelijke en transparante manier uit te voeren. Onafhankelijkheid van academisch onderzoek heeft betrekking op ons vermogen om vrij te beslissen over relevante onderzoeksvragen en benaderingen; het gebruik van geschikte methoden om onderzoek uit te voeren zonder ongewenste inmenging van derden (waaronder financiers); en welke bevindingen op welke manier worden gepubliceerd. Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde voor vertrouwen in de onafhankelijkheid van ons werk. Deze transparantie betreft vooral openheid en publieke communicatie over de financieringsstromen die het academisch onderzoek dat we doen mogelijk maken.

IViR onderschrijft het belang van en houdt zich aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De Gedragscode richt zich op onafhankelijkheid en transparantie van en door individuele onderzoekers en projecten. IViR onderkent het belang van het denken over academische onafhankelijkheid en transparantie, zowel op het niveau van individuele onderzoeksprojecten als op instituutsniveau. Dit laatste achten wij van belang om financiĆ«le afhankelijkheid van enkele financieringsbronnen te voorkomen en om rekening te houden met de potentiĆ«le agendabepalende macht van individuele financiers in academische (deel)velden. Concreet betekent dit dat IViR streeft naar een gezonde samenstelling van eerste geldstroom (universiteit), tweede geldstroom (academische financieringsorganisaties zoals NWO, ERC en Horizon Europe) en derde geldstroom (onderzoek voor Europese Commissie of Parlement, ministeries en agentschappen, NGO’s, private sector en stichtingen). Bij het overwegen van het accepteren van financiering, zal IViR er niet alleen voor zorgen dat onderzoeksvoorstellen en overeenkomsten voldoen aan de normen voor academische integriteit zoals te vinden in de Nederlandse Gedragscode, maar IViR zal ook nadenken over de vraag of de financiering past in de algemene gewenste mix van financieringsstromen op instituutsniveau, en hoe de voorgestelde financiering past in de strategische agenda van de financier en of die strategische agenda aanvaardbaar is voor IViR. In lijn met deze overtuigingen publiceert IViR jaarlijks een geactualiseerd overzicht van de samenstelling (eerste, tweede, derde geldstroom) van de onderzoeksfinanciering op zijn website.