Vicky Breemen

Publications

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

14-12-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-09-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-06-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2018

Manual for the EnDow diligent search tool and Dutch translation

Breemen, V.

DiligentSearch.eu is a platform that guides you through the diligent search process as prescribed the EU Orphan Works Directive and its national implementations. This manual provides information for common users on conducting a diligent search to find right holders of potential orphan works via the tool on diligentsearch.eu.

22-01-2018

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

08-09-2017

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

08-09-2017

E-lending according to the ECJ: focus on functions and similar characteristics in VOB v Stichting Leenrecht

Breemen, V.

This comment critically assesses the ECJ’s ruling in VOB v Stichting Leenrecht. It finds that the scope of the public lending right has always been a matter of interpretation, which used to be fairly traditional. In that light, the court’s current stance, allowing certain forms of e-lending with similar characteristics to conventional book lending, constitutes a broader, functional approach. [pre-print version]

21-04-2017

One copy one user: 'e-uitlenen' gaat de boeken in als 'uitlenen in juridische zin' (Annotatie bij HvJ EU 10 november 2016 (VOB/Stichting Leenrecht))

Breemen, V.

Staat e-uitleen gelijk aan uitleen? Dat hangt ervan af: ‘uitlenen’, en meer specifiek: de juridische betekenis daarvan, kan bepaalde vormen van ‘e-lending’ omvatten. Zo luidt het langverwachte oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de proefprocedure over de reikwijdte van het huidige leenrechtregime. De precieze uitleg van het regime heeft lange tijd ter discussie gestaan – ziet het leenrecht alleen op fysieke exemplaren? De uitspraak is dan ook om meerdere redenen van belang.

06-04-2017

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-03-2017

Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 juli 2016 (SIA AKKA/LAA / Letland)

Breemen, V.

Deze zaak draait om licentieovereenkomsten tussen collectieve auteursrechtenbeheersorganisatie (hierna ook: cbo) SIA AKKA/LAA en enkele Letse radiostations voor de uitzending van muziekwerken van aangesloten auteurs. Eind jaren ’90 kon met deze stations geen akkoord worden bereikt over nieuwe licenties. Vooral de hoogte van de vergoeding voor de muziekuitzending bleek daarbij een dissonant. De omroepen gingen desondanks door met uitzenden. Ze betaalden ofwel niet, ofwel een eenzijdig bepaald bedrag. SIA AKKA/LAA spande daarop twee nationale procedures aan wegens auteursrechtinbreuk en eiste schadevergoeding.

08-12-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-12-2016

Digital libraries, digital law? A tale of copyright challenges and chances

Breemen, V.

This contribution inquires the following assumption: if libraries have a public task to provide low threshold access to (online) information, then shouldn’t copyright law, as a system of exclusive rights and exceptions which shares goals in the organization and dissemination of information, somehow facilitate that task?

28-10-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-09-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

01-06-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

31-03-2016

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

08-12-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

18-09-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

25-06-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

13-03-2015

Kroniek Mediarecht

Breemen, J.

Breemen, V.

09-12-2014

United in diversity - The future of the public mission

Breemen, V.

Panel report of session United in diversity- the future of the public mission at the Information Influx Conference.

28-11-2014

'Ontmoeting en debat': Bibliotheekwet versus Auteurswet in het digitale domein

Breemen, V.

Begin 2014 was de bibliotheek prominent in het nieuws. Zo verdween een groot aantal bibliotheekvestigingen en werd een e-booksplatform gelanceerd. Ook ging een wetsvoorstel met plannen voor een landelijke digitale bibliotheek naar de Tweede Kamer. Het auteursrecht is buiten het voorstel gehouden, terwijl digitale bibliotheekactiviteiten wel degelijk raken aan het auteursrecht. Wat zijn de auteursrechtelijke implicaties van de nieuwe Bibliotheekwet?

10-10-2014

Youtube onder de loep: Is er plaats voor UGC platforms in de veilige havens van de e-commerce richtlijn?

Breemen, J.

Breemen, V.

Het boek is voor € 22,50 te verkrijgen bij uitgeverij deLex.
In ‘YouTube onder de loep’ onderzoeken Vicky Breemen en Kelly Breemen de positie van platformbeheerders onder de E-Commerce Richtlijn met betrekking tot auteursrechtschendende user-generated content. In het onderzoek, dat een functiegerichte benadering voorstelt, wordt het immuniteitsregime geanalyseerd en toegepast op de rollen en functies van het platform YouTube.

24-09-2013

Digitalisering van audiovisueel erfgoed: Naar een wettelijke publieke taak

Breemen, J.

Breemen, V.

Hugenholtz, P.

Onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, december 2012.

Deze studie onderzoekt wat de publieke taak van de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid inhoudt, c.q. zou moeten inhouden. In het eerste deel staan de ontstaansgeschiedenis van het instituut en de ontwikkeling van de taken centraal. Dit deel beschrijft de totstandkomingsgeschiedenis van één nationaal audiovisueel instituut (1.1) en de kernrollen en dagelijkse activiteiten van Beeld en Geluid (1.2). Zoals zal blijken, kan de taakstelling van Beeld en Geluid worden omschreven als meerledig: zowel bedrijfsarchief als cultuurhistorisch archief met een educatieve taak. Vervolgens wordt de digitale praktijk van het instituut nader bekeken (1.3). In het tweede deel van het onderzoek worden de (juridische) status en taakstelling van twee buitenlandse publieke audiovisuele archieven - in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk - geanalyseerd. Op basis van het voorgaande wordt in het derde deel van het onderzoek geconcludeerd dat Beeld en Geluid de facto een publieke taak vervult en worden de contouren van een wettelijke taak geschetst.

23-05-2013

Online uitlenen van e-books door bibliotheken: Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, J.

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

SEO-rapport, 2012-83, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek / IViR 2012, 80 p.
ISBN: 9789067339995.

Het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken is in een groeiend aantal landen een realiteit. Dit rapport inventariseert deze praktijk en analyseert de juridische mogelijkheden voor en economische gevolgen van e-lending. In het economische deel van deze verkenning wordt onderzocht in welke mate het aanbod van de bibliotheek zal gaan concurreren met verhuur en verkoop van e-books door commerciële partijen. Wanneer het aanbod van de bibliotheek aantrekkelijk genoeg wordt vormgegeven, leidt e-lending tot omzetderving bij commerciële partijen. De aantrekkelijkheid van het aanbod hangt onder meer af van de prijs, beschikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het digitale boek. E-lending door openbare bibliotheken kan daarnaast positieve effecten op de inkomsten voor marktpartijen hebben. Via de propositie van de bibliotheek kunnen nieuwe groepen consumenten worden bereikt en kunnen lezers interesse ontwikkelen voor de aanschaf van e-books. Meer empirisch onderzoek is nodig om de omvang van deze effecten te bepalen. Het juridische deel van deze verkenning concludeert dat het bestaande Europese kader van richtlijnen op het terrein van het auteursrecht geen ruimte laat voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke uitzondering op het auteursrecht teneinde e-lending door openbare bibliotheken – al dan niet tegen vergoeding – toe te staan.

28-02-2013

Digitale bibliotheekactiviteiten bekeken door auteursrechtelijke bril

Breemen, V.

Op het NVB-congres is de hoofdprijs 2012 van het Victorine van Schaickfonds uitgereikt aan de juriste Vicky Breemen voor haar studie:‘Borrowing from the old to facilitate the new: the future of the library privilege in the digital world’. Uit het juryrapport: ‘De zorgvuldigheid en de voorbeeldige wijze waarop het betoog is opgebouwd en gedocumenteerd, maken dat de masterscriptie leest als een voldragen bijdrage aan de wetenschappelijke discussie.

28-02-2013

On the Regulator's Plate: Exposure Diversity in a Changing Media Environment

Breemen, J.

Breemen, V.

Helberger, N.

In December 2010 a roundtable expert workshop was held at the Institute for Information Law under the title "Media Diversity from the User Perspective". The goal of the workshop was to develop a user-centric understanding of media diversity, and to reflect upon the adequate regulatory responses. It brought together selected experts from different disciplines (law, communications, social sciences, philosophy) who all share an interest in the audience perspective on diversity, and whose research has approached the subject from different angles. This article attempts to summarize some of the main arguments that were made during the discussions, the different views that were expressed by the experts, and the questions for which the experts felt that additional research was needed.

06-03-2012

Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

01-01-1970

Verkenning juridische mogelijkheden en economische effecten

Breemen, V.

Brom, M.

Hugenholtz, P.

Poort, J.

van der Noll, R.

01-01-1970

More Publications