Actueel

Publicaties

 • Privacyhandhaving vindt in Europa vrijwel uitsluitend plaats door nationale privacytoezichthouders. Zij passen primair sectorspecifieke regulering toe gebaseerd op de Europese Privacyrichtlijn.2 De verantwoordelijkheid ligt primair bij de onafhankelijke nationale privacytoezichthouders. In de Verenigde Staten wordt op federaal niveau privacy vooral gehandhaafd door de Federal Trade Commission op basis van algemene regels inzake misleidende en oneerlijke handelspraktijken. In dit artikel wordt het Amerikaanse systeem besproken en naast de Europese kaders gezet. Hieruit blijkt dat ook in Europa de regels over handelspraktijken kunnen worden ingezet voor privacyhandhaving. Er zijn goede argumenten om dit ook te doen: veel fricties betreffen het op markt/consumenten-gericht gebruik van persoonsgegevens. Het ligt dan voor de hand om deze fricties dan ook binnen markt/consument kaders aan de orde te stellen.

  24.06.2016

 • The article focuses on the interplay between European Union (EU) law on privacy and data protection and international trade law, in particular the General Agreement on Trade in Services (GATS) and the WTO dispute settlement system. The argument distinguishes between the effects of international trade law in the EU legal order on the one hand, and, on the other hand, how EU data protection law would fare in a hypothetical challenge under the GATS. The contribution will apply international trade law and the general exception in GATS Article XIV to typical requirements stemming from EU data protection law, especially on transfers of personal data to third countries. The article enumerates the specific legal risks for defending EU law on privacy and data protection and explains the practical implications of its hypothetical challenge under the GATS. These insights could be useful for the EU’s negotiators of the future bi- or multilateral free trade agreements, notably the Transatlantic Trade and Investment Partnership and the Trade in Services Agreement.

  24.06.2016

 • Study carried out for the European Commission by Visionary Analytics in cooperation with SQW Limited, Ramboll Management Consulting and with support from the Advisory Board: Dr. K. Irion, M. Ledger, Dr. E. Varney, A. Moledo, Brussels: European Commission, 2016.

  The current EU rules on the independence of audiovisual media regulators (Article 30 AVMSD) have little to no impact on the actual performance of regulators, which are under the discretion of MS. […] [E]stablishment of concrete requirements have the largest potential for de facto safeguarding independence of regulators and thus more effective transposition of the AVMSD and the preservation of free and pluralistic media.

  24.06.2016

 • In: Handboek consumentenrecht: een overzicht van de rechtspositie van de consument, E.H. Hondius & G.J. Rijken (red.), Zutphen: Paris 2015, p. 483-497.

  23.06.2016

 • Study supported by the Open Society Foundations, 96 pp.

  16.06.2016

 • Informed consent as a means to protect privacy is flawed, especially when considering the privacy problems of behavioral targeting. Policymakers should pay more attention to a combined approach that both protects and empowers individuals.

  14.06.2016

 • 14.06.2016

 • Case report.

  In the YS. and M. and S. judgment, the Court of Justice of the European Union ruled on three procedures in which Dutch judges asked for clarification on the right of asylum seekers to have access to the documents regarding the decision on asylum applications. The judgment is relevant for interpreting the concept of personal data and the scope of the right of access under the Data Protection Directive, and the right to good administration in the EU Charter of Fundamental Rights. At first glance, the judgment seems disappointing from the viewpoint of individual rights. Nevertheless, in our view the judgment provides sufficient grounds for effective access rights to the minutes in future asylum cases.

  14.06.2016

 • Een voorstel voor een nieuwe ingrijpende afluisterwet zet het privacydebat in Nederland weer op scherp. Maar prof. dr. Nico van Eijk denkt dat rechters het gebruik van gegevens in goede banen zullen leiden. 'Ik ben voorstander van een speciale kamer bij de rechtbank voor aftapverzoeken.'

  14.06.2016

 • Kroniek Telecommunicatierecht prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

  Ars Aequi,  2016-139, p. 8077-8078.

  14.06.2016

 • Kroniek Telecommunicatierecht prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

  Ars Aequi,  2016-138, p. 8013-8014.

  14.06.2016

 • Opinie.

  Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

  14.06.2016

 • Het Schrems/Facebook-arrest en de gevolgen voor internationale doorgifte mr. O.L. van Daalen

  Nederlands tijdschrift voor Europees recht,  2016-3, p. 75-80.

  De overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten vond tot voor kort plaats op basis van de zogenoemde Safe Harbourbeschikking. Het Hof heeft die beschikking een paar maanden geleden ongeldig verklaard. Dit is een uitspraak met serieuze gevolgen voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa en voor privacybescherming in het algemeen. Wat is de redenering van het Hof van Justitie en wat zijn de gevolgen?

  14.06.2016

 • Bijdrage op platform inGovernment - Binnenlands Bestuur.

  Big data leek een synoniem voor gouden bergen. Maar door nieuwe wetgeving wordt de betekenis ervan behoorlijk genuanceerd. Een betoog over de (on)mogelijkheden van big data aan de hand van de meldplicht datalekken en het gebruik van data door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

  10.06.2016

 • In Europa is het gegevensbeschermingsrecht het belangrijkste juridische instrument om privacy te beschermen en een behoorlijke omgang met persoonsgegevens te bevorderen. Het gegevensbeschermingsrecht is alleen van toepassing als ‘persoonsgegevens’ verwerkt worden. Er is veel discussie over de vraag of het gegevensbeschermingsrecht van toepassing is als bedrijven gegevens over mensen verwerken maar daar geen naam aan koppelen. Zulke gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor behavioural targeting. Bij deze marketingtechniek, een vorm van gepersonaliseerde communicatie, volgen bedrijven het gedrag van mensen op het internet, en gebruiken ze de verzamelde informatie om mensen gerichte advertenties te tonen. Deze bijdrage analyseert de discussie over de reikwijdte van het begrip ‘persoonsgegeven’, en trekt twee conclusies. Ten eerste blijkt uit een analyse van het geldende recht, in ieder geval volgens de interpretatie van de Europese privacytoezichthouders, dat de regels voor persoonsgegevens doorgaans van toepassing zijn op behavioural targeting. Ten tweede zouden die regels ook vanuit een normatief perspectief van toepassing moeten zijn.

  09.06.2016

 • 09.06.2016

 • In: I have a friend who knows someone who bought a video, once. On collecting video art, Milaan: Mousse Publishing 2016, p. 105-109.

  Over de auteursrechtelijke en economische implicaties van videokunst.

  09.06.2016

 • Open data are held to contribute to a wide variety of social and political goals, including strengthening transparency, public participation and democratic accountability, promoting economic growth and innovation, and enabling greater public sector efficiency and cost savings. However, releasing government data that contain personal information may threaten privacy and related rights and interests. In this paper we ask how these privacy interests can be respected, without unduly hampering benefits from disclosing public sector information. We propose a balancing framework to help public authorities address this question in different contexts. The framework takes into account different levels of privacy risks for different types of data. It also separates decisions about access and re-use, and highlights a range of different disclosure routes. A circumstance catalogue lists factors that might be considered when assessing whether, under which conditions, and how a dataset can be released. While open data remains an important route for the publication of government information, we conclude that it is not the only route, and there must be clear and robust public interest arguments in order to justify the disclosure of personal information as open data.

  09.06.2016

 • Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

  NJB,  2016-22, p. 1528-1533.

  Artikel beschikbaar via Kluwer Navigator.

  Aan een zo rijk preadvies als dat van Moerel en Prins kan via een korte bespreking als deze geen recht worden gedaan. Met de proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensverwerking, wordt de vinger op de zere plek gelegd: de bestaande en toekomstige Europese regelgeving schiet te kort: te inflexibel en statisch in een omgeving met hoge dynamiek. Er moet gezocht worden naar een alternatieve, meer normatieve aanpak die recht doet aan de complexiteit van 'big data' en die legitimiteit herstelt. Het voorstel om bij de vraag naar de geoorloofdheid van gegevensverwerking primair de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang uitgangspunt te laten zijn, daagt uit.

  03.06.2016

 • Trouw, De Verdieping, 27 mei 2016, p. 2.

  Om afwijkend gedrag bij burgers te herkennen, koppelt de overheid allerlei gegevens uit haar databases en laat er analyses op los. Wat betekent dat voor de relatie tussen burger en die overheid?

  27.05.2016

 • LSE blog, 26 May 2016.

  Facebook's use of human editors may bring comfort to some, but there are wider issues to do with editorial responsibility that need to be addressed.

  26.05.2016

 • Rathenau Instituut, Den Haag 2016.

  In deze studie komen fundamentele vragen aan de orde over het bewaken van onze privacy in het tijdperk van het Internet of Things, waarbij allerlei alledaagse objecten - van Barbiepop, koelkast, auto of drone - met het internet verbonden worden. Met intelligente software geven slimme poppen inmiddels antwoord op de vragen van kinderen. En de slimme bh informeert ons over onze bewegingspatronen en verbrande calorieën. Handig en informatief. Maar dit betekent ook dat deze apparaten voortdurend informatie verzamelen over ons en onze persoonlijke omgeving.
  Het Rathenau Instituut wil Nederlandse beleidsmakers informeren over privacybescherming in het Internet of Things-tijdperk. Dat doen we in bijgaande verkenning met het weergeven van de verschillende visies van betrokkenen uit Silicon Valley.

  26.05.2016

 • 19.05.2016

 • Het Hof van Justitie heeft bij de uitleg van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken het begrip 'databank' zelden onder een vergrootglas gelegd. Meer aandacht ging uit naar het vereiste van substanti‘le investering en naar de reikwijdte van het recht om opvraging en hergebruik van data te verbieden. Nu ligt er een uitspraak die het criterium dat de gegevensverzameling uit zelfstandige elementen moet bestaan, uitholt. Gaan we naar een databankrecht op alle 'informatie'?

  19.05.2016

 • Bewijslevering makerschap door eisende auteur tegenover naamsvermelding in de zin van artikel 8 van gedaagde.

  19.05.2016

 • Tegen totale vernietiging van de door eiser ontworpen gevel van gebouw De Bovenlanden kan de architect zich niet met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten verzetten. Nu de eigenaar een zwaarwegend belang heeft bij de transformatie van het gebouw is er ook geen sprake van misbruik van recht. Vordering tot verbod van sloop en transformatie van het gebouw afgewezen. 

  19.05.2016

 • Persvrijheidsmonitor 2015 O. Volgenant, dr. T. McGonagle

  Villamedia,  2016-mei, p. 24-27.

  In 2015 scoorde Nederland weer goed op de internationale persvrijheidsranglijst. Toch zijn er aandachtspunten. Zo beperkte de overheid in 2015 geregeld de feitelijke toegang tot het nieuws, bijvoorbeeld door bij Wob-verzoeken veel informatie weg te lakken, en zelfs door journalisten te weren bij inspraakavonden over de huisvesting van vluchtelingen.

  13.05.2016

 • NJBlog, 10 mei 2016.

  13.05.2016

 • Klacht naar aanleiding van roman waarin klagers hun familie en moeder herkenden. Afweging door nationale rechter tussen persoonlijkheidsrechten en artistieke vrijheid redelijk. Belang artistieke vrijheid en getuigenverklaringen. Kennelijk ongegrond en niet-ontvankelijk.

  13.05.2016

 • Big Data in een vrije en veilige samenleving prof. dr. D. Broeders, dr. Erik Schrijvers, mr. drs. B. van der Sloot , R. van Brakel (MA), mr. drs. J. de Hoog,

  WRR-rapport, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.
  ISBN: 9789462983571.

  De wrr analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data op een verantwoorde wijze kan gebruiken. Het rapport richt zich specifiek op (Big) Dataanalyses door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van fraudebestrijding. Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. De wrr pleit ervoor dat die bestaande wetgeving wordt aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data.

  13.05.2016

 • Een man met de Saudische en Amerikaanse nationaliteit zet een deel van zijn geld op een bank (UBS) in Zwitserland. Hij denkt daar veilig te zijn, in verband met het bankgeheim. De Amerikaanse belastingdienst krijgt echter een tip dat UBS veel rekeninghouders heeft die hun bezittingen niet opgeven aan de belastingdienst. De Amerikaanse justitie wil UBS vervolgen voor medeplichtigheid aan belastingontduiking. Er wordt een schikking getroffen en de autoriteiten vragen UBS gegevens over de rekeninghouders vrij te geven. Vervolgens mengt Zwitserland zich in het verhaal en er wordt een internationale overeenkomst tussen beide landen gesloten, waarbij er in Zwitserland een taskforce komt die zal beoordelen of en zo ja welke informatie er aan de Amerikaanse autoriteiten mag worden doorgespeeld. Als de informatie van G.S.B. vervolgens dreigt te worden overgedragen komt deze in het geweer. In de nationale procedure wordt hij eerst in het gelijk gesteld, maar nadat er verdere maatregelen zijn getroffen verliest hij de zaak alsnog. Ook door het EHRM wordt zijn klacht onder art. 8 EVRM afgewezen. Hierbij speelt met name de vraag of de veroordeling is voorgeschreven bij wet, aangezien de internationale overeenkomst met terugwerkende kracht lijkt te zijn toegepast. Dit argument wordt echter verworpen door het Hof.

  13.05.2016

 • Opinie.

  Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.

  13.05.2016

 • Editorial mr. drs. B. van der Sloot

  European Data Protection Law Review,  2016-1, p. 1-10.

  13.05.2016

 • Also guest editor of this special issue of Ethics and Information Technology Journal.

  13.05.2016

 • Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, 286 pp.
  ISBN: 9789462983588.

  12.05.2016

 • In: Exploring the boundaries of Big Data, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 11-23.

  12.05.2016

 • In: Exploring the boundaries of Big Data, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 177-203.

  12.05.2016

 • WRR-rapport, working paper 20, ISBN 9789490186296.

  Working Paper 20 was written as part of the project ‘Big Data, Privacy and Security’, undertaken by the Netherlands Scientific Council for Government Policy (wrr) to investigate the consequences of the use of Big Data in the domain of security. This background study, entitled International and Comparative Legal Study on Big Data, was written by Bart van der Sloot and Sacha van Schendel. Many countries experiment with Big Data processes, which are almost by definition transnational. The first part of the study is a quick scan of the Big Data policies, legislation and regulations in Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Israel, Japan, South-Africa, the United Kingdom and the United States. The second part presents the findings of a survey among Data Protection Authorities (dpas) in Europe. Both parts of the study focus on the relations between Big Data, security and privacy.

  12.05.2016

 • Blogpost at Kluwer Copyright Blog, 14 April 2016.

  15.04.2016

 • Presentation delivered at the public conference organized by the Greens/EFA, 6 April 2016, European Parliament, Brussels.

  08.04.2016

 • Should we worry about filter bubbles?

  Internet Policy Review,  2016-1,

  F.J. Zuiderveen Borgesius, D. Trilling, J. Möller, B. Bodó, C.H. de Vreese & N. Helberger.

  Some fear that personalised communication can lead to information cocoons or filter bubbles. For instance, a personalised news website could give more prominence to conservative or liberal media items, based on the (assumed) political interests of the user. As a result, users may encounter only a limited range of political ideas. We synthesise empirical research on the extent and effects of self-selected personalisation, where people actively choose which content they receive, and pre-selected personalisation, where algorithms personalise content for users without any deliberate user choice. We conclude that at present there is little empirical evidence that warrants any worries about filter bubbles.

  01.04.2016

 • In: Digital Revolution: Challenges for Contract Law in Practice, R. Schulze & D. Staudenmayer (eds.), Baden Baden: Nomos, p. 135-161.

  31.03.2016

 • Quick Scan Reserveprijs DVB-T M. Kerste, J. Witteman (SEO), dr. J.P. Poort

  SEO-rapport nr. 2016-05, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, februari 2016.
  ISBN: 9789067338011.

  Op basis van een Quick Scan van internationale veilinguitkomsten en openbare cijfers over de huidige vergunninghouder adviseert SEO/IViR om bij de veiling van de vergunning voor DVB-T ten hoogste een low but non-trivial reserveprijs, van bijvoorbeeld €1 miljoen, vast te stellen.
  KPN/Digitenne en NPO zijn momenteel de vergunninghouders in Nederland voor DVB-T, en maken daarvoor gebruik van de UHF-band (470-790 MHz).  De huidige vergunningen hebben een looptijd van 15 jaar en lopen op 31 januari 2017 af. De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de verdeling van het spectrum en is voornemens de frequenties voor commercieel gebruik vanaf mei 2016 te gaan veilen. De nieuwe vergunning zal dan ingaan op 1 februari 2017 en een looptijd hebben van 13 jaar. Teneinde het verloop van de veiling te versnellen en niet-serieuze aanvragers te weren overweegt de minister bij de veiling een reserveprijs te hanteren vanaf waar het biedingsproces zal aanvangen. Het ministerie van Economische Zaken heeft SEO  gevraagd om gegeven de voorgenomen uitgangspunten en het veilingmodel, een Quick Scan uit te voeren naar de mogelijke invulling van een reserveprijs.
  Het onderzoeksrapport is onderdeel van de consultatie die het ministerie van Economische Zaken heeft uitgezet. Meer informatie is te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/veiling_frequenties_dvbt

  10.03.2016

 • IRIS Special, European Audvisual Observatory, Strasbourg 2016.
  ISBN 9789287182395.
  See here for more information and ability to purchase publication.

  The structure of this study is built around the following questions:
  - What is smart TV?
  - How does smart TV compare with other forms of audiovisual media?
  - What regulatory frameworks govern smart TV?
  - What guidance can be found in selected country-specific case studies?
  - What are the dangers associated with the collection, storage and processing of private user information by commercial parties?
  - How are relevant regulatory frameworks likely to evolve?

  Samsung have warned owners of their smart TVs that the system’s voice recognition could actually be recording and sharing their private conversations. This “bad buzz” comes at a time when Brussels is in the process of adopting new legislation – the General Data Protection Regulation (GDPR) - aimed at protecting us from abuse and misuse of our private data and consumer behaviour big data collected by smart equipment such as television sets. The European Audiovisual Observatory, part of the Council of Europe in Strasbourg, is keeping track of these developments and has published this IRIS Special report entitled "Smart TV and data protection".

  This is a joint publication by the Observatory and partner institution, the Dutch Institute for Information Law (IViR in Amsterdam). It inspired an expert workshop organised in Strasbourg December 2015, which looked at “the grey areas between media regulation and data protection”.

  10.03.2016

 • Column in Het Financieele Dagblad van 25 februari 2016.

  08.03.2016

 • Verschenen in: Zonder tegenspraak, nr. 30, E. Lievens (red.), feestbundel Dirk Voorhoof, Brugge: die Keure Professional Publishing 2016, p. 74-79.

  Bijdrage over de vrijheid van meningsuiting in het populistische tijdperk.

  01.03.2016

 • In: Festschrift für Wolfhard Kohte, Faber et al (eds.), Baden-Baden: Nomos, forthcoming 2016.

  25.02.2016

 • Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satamedia / Finland).

  25.02.2016

 • Annotatie bij EHRM 20 oktober 2015 (Pentikäinen / Finland) dr. T. McGonagle

  European Human Rights Cases,  2016-3, nr. 52, 

  25.02.2016

 • In: Liber Amicorum Jan Rosén, G. Karnell, A. Kur, P-J. Nordell, J. Axhamn, S. Carlsson (ed.), eddy.se ab, Visby 2016, p. 397- 407.
  ISBN: 9789185333660.

  25.02.2016

Meer publicaties