Should taste be subject to copyright protection? Heksenkaas will tell us. external link

2018

Auteursrecht, bescherming, CJEU, frontpage, heksenkaas, nederland, originaliteit

Bibtex

Online publication{Coche2018, title = {Should taste be subject to copyright protection? Heksenkaas will tell us.}, author = {Coche, E.}, url = {http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/01/31/taste-subject-copyright-protection-heksenkaas-will-tell-us/}, year = {0202}, date = {2018-02-02}, keywords = {Auteursrecht, bescherming, CJEU, frontpage, heksenkaas, nederland, originaliteit}, }