Big Brother Awards verklaren vertrouwensbreuk burger en politiek: Burger zoekt vaker heil bij rechter voor bescherming digitale rechten external link

Het Financieele Dagblad, vol. 2017, 2018

big brother awards, digitale rechten, Informatierecht, politiek, vertrouwen

Bibtex

Article{Arnbak2018e, title = {Big Brother Awards verklaren vertrouwensbreuk burger en politiek: Burger zoekt vaker heil bij rechter voor bescherming digitale rechten}, author = {Arnbak, A.}, url = {https://axelarnbak.nl/2017/11/30/42e-fd-column-big-brother-awards-verklaren-vertrouwensbreuk-burger-en-politiek/}, year = {0326}, date = {2018-03-26}, journal = {Het Financieele Dagblad}, volume = {2017}, pages = {}, keywords = {big brother awards, digitale rechten, Informatierecht, politiek, vertrouwen}, }