Bart van der Sloot

Publicaties

The European Union General Data Protection Regulation: What It Is And What It Means

Hoofnagle, C.J.

van der Sloot, B.

Zuiderveen Borgesius, F.

This article introduces U.S. lawyers and academics to the normative foundations, attributes, and strategic approach to regulating personal data advanced by the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”). We explain the genesis of the GDPR, which is best understood as an extension and refinement of existing requirements imposed by the 1995 Data Protection Directive; describe the GDPR’s approach and provisions; and make predictions about the GDPR’s short and medium-term implications. The GDPR is the most consequential regulatory development in information policy in a generation. The GDPR brings personal data into a detailed and protective regulatory regime, which will influence personal data usage worldwide. Understood properly, the GDPR encourages firms to develop information governance frameworks, to in-house data use, and to keep humans in the loop in decision making. Companies with direct relationships with consumers have strategic advantages under the GDPR, compared to third party advertising firms on the internet. To reach these objectives, the GDPR uses big sticks, structural elements that make proving violations easier, but only a few carrots. The GDPR will complicate and restrain some information-intensive business models. But the GDPR will also enable approaches previously impossible under less-protective approaches.

12-02-2019

Privacy from an Ethical Perspective

Sax, M.

31-08-2018

Annotatie bij EHRM 19 januari 2016 (Kalda / Estland)

van der Sloot, B.

De zaak Kalda t. Estland betreft het recht op gedeeltelijke toegang tot het internet van een levenslang gestrafte gevangene. Het gaat hierbij met name om een drietal websites die toegang bieden tot wetgeving, juridische informatie en uitspraken (en vertalingen daarvan) van rechterlijke instanties. Het EHRM stelt in deze zaak dat een dergelijk recht inderdaad wordt beschermd door art. 10 EVRM. Alhoewel de beperking van dit recht in casu is voorgeschreven bij wet en een legitiem doel dient, acht het Hof deze niet noodzakelijk in een democratische samenleving.

14-07-2016

Editorial

van der Sloot, B.

14-07-2016

The Practical and Theoretical Problems with 'Balancing': Delfi, Coty and the Redundancy of the Human Rights Framework

van der Sloot, B.

In the realm of privacy and data protection – as in the fundamental rights framework in general – balancing has become the standard approach for dealing with legal disputes. It comes, however, with a number of practical and theoretical problems. Th is article analyses those problems and compares the method of balancing with the original approach of most human rights frameworks, such as the European Convention on Human Rights. It does so by analysing two cases in detail: the European Court of Human Right’s case Delfi v. Estonia and the Court of Justice of the EU’s judgment Coty v. Stadtsparkasse. From this analysis, it follows that the concept of balancing signals a shift away from the deontological and towards a utilitarian understanding of fundamental rights. Th is is not only of theoretical importance, as it could also mean that in time, human rights frameworks as such might become redundant.

14-07-2016

Introduction of Special Issue: Privacy, ethics and information technology

van der Sloot, B.

Also guest editor of this special issue of <em>Ethics and Information Technology Journal.</em>

13-05-2016

Editorial

van der Sloot, B.

13-05-2016

Machtsstrijd over persoonsgegevens: De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

van der Sloot, B.

Opinie.

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.

13-05-2016

Annotatie bij EHRM 22 december 2015 (G.S.B. / Zwitersland)

van der Sloot, B.

Een man met de Saudische en Amerikaanse nationaliteit zet een deel van zijn geld op een bank (UBS) in Zwitserland. Hij denkt daar veilig te zijn, in verband met het bankgeheim. De Amerikaanse belastingdienst krijgt echter een tip dat UBS veel rekeninghouders heeft die hun bezittingen niet opgeven aan de belastingdienst. De Amerikaanse justitie wil UBS vervolgen voor medeplichtigheid aan belastingontduiking. Er wordt een schikking getroffen en de autoriteiten vragen UBS gegevens over de rekeninghouders vrij te geven. Vervolgens mengt Zwitserland zich in het verhaal en er wordt een internationale overeenkomst tussen beide landen gesloten, waarbij er in Zwitserland een taskforce komt die zal beoordelen of en zo ja welke informatie er aan de Amerikaanse autoriteiten mag worden doorgespeeld. Als de informatie van G.S.B. vervolgens dreigt te worden overgedragen komt deze in het geweer. In de nationale procedure wordt hij eerst in het gelijk gesteld, maar nadat er verdere maatregelen zijn getroffen verliest hij de zaak alsnog. Ook door het EHRM wordt zijn klacht onder art. 8 EVRM afgewezen. Hierbij speelt met name de vraag of de veroordeling is voorgeschreven bij wet, aangezien de internationale overeenkomst met terugwerkende kracht lijkt te zijn toegepast. Dit argument wordt echter verworpen door het Hof.

13-05-2016

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Brakel, R. van

Broeders, D.

Schrijvers, E.

van der Sloot, B.

WRR-rapport, Amsterdam University Press, Amsterdam 2016.<br /> ISBN: 9789462983571.

De wrr analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data op een verantwoorde wijze kan gebruiken. Het rapport richt zich specifiek op (Big) Dataanalyses door politie en justitie, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van fraudebestrijding. Big Data biedt zeker kansen voor opsporing en surveillance, maar vraagt tevens om sterkere waarborgen voor de vrijheidsrechten van burgers. Het zwaartepunt in de huidige juridische regelgeving ligt op de regulering van het verzamelen van data. De wrr pleit ervoor dat die bestaande wetgeving wordt aangevuld met de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data.

13-05-2016

The Individual in the Big Data Era: Moving towards an Agent-Based Privacy Paradigm

van der Sloot, B.

In: <em>Exploring the boundaries of Big Data</em>, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 177-203.

12-05-2016

Introduction: Exploring the Boundaries of Big Data

Broeders, D.

Schrijvers, E.

van der Sloot, B.

In:<em> Exploring the boundaries of Big Data</em>, B. van der Sloot, D. Broeders & E. Schrijvers (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, pp. 11-23.

12-05-2016

Exploring the boundaries of Big Data

Broeders, D.

Schrijvers, E.

van der Sloot, B.

Amsterdam University Press, Amsterdam 2016, 286 pp.<br /> ISBN: 9789462983588.

12-05-2016

International and comparative legal study on Big Data

Schendel, S. van

van der Sloot, B.

WRR-rapport, working paper 20.
Working Paper 20 was written as part of the project ‘Big Data, Privacy and Security’, undertaken by the Netherlands Scientific Council for Government Policy (wrr) to investigate the consequences of the use of Big Data in the domain of security. This background study, entitled International and Comparative Legal Study on Big Data, was written by Bart van der Sloot and Sacha van Schendel. Many countries experiment with Big Data processes, which are almost by definition transnational. The first part of the study is a quick scan of the Big Data policies, legislation and regulations in Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Israel, Japan, South-Africa, the United Kingdom and the United States. The second part presents the findings of a survey among Data Protection Authorities (dpas) in Europe. Both parts of the study focus on the relations between Big Data, security and privacy.

12-05-2016

Welcome to the Jungle: the Liability of Internet Intermediaries for Privacy Violations in Europe

van der Sloot, B.

In Europe, roughly three regimes apply to the liability of Internet intermediaries for privacy violations conducted by users through their network. These are: the e-Commerce Directive, which, under certain conditions, excludes them from liability; the Data Protection Directive, which imposes a number of duties and responsibilities on providers processing personal data; and the freedom of expression, contained inter alia in the ECHR, which, under certain conditions, grants Internet providers several privileges and freedoms. Each doctrine has its own field of application, but they also have partial overlap. In practice, this creates legal inequality and uncertainty, especially with regard to providers that host online platforms and process User Generated Content.

19-01-2016

Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy / Finland)

van der Sloot, B.

In Finland is de belastinginformatie over burgers openbaar. Twee Finse bedrijven besluiten daar gebruik van te maken. Het ene publiceert delen van de informatie in een magazine, het andere runt een SMS-dienst, waarbij op naam informatie omtrent belastingen kan worden opgevraagd over derde personen. De vraag is of dit rechtmatig is. De nationale procedure is hieromtrent niet eenduidig. Er worden prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Dit antwoordt dat de bedrijfsactiviteiten hebben te gelden als een verwerking van persoonsgegevens onder de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, maar stelt tevens dat de bedrijven mogelijkerwijs een beroep kunnen doen op de in de richtlijn vervatte journalistieke exceptie. De Finse autoriteiten oordelen echter anders en wegen het recht op vrijheid van meningsuiting van de bedrijven tegen het recht op privacy van de burgers, waarbij het tweede belang zwaarder weegt. De bedrijven stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat laat dit oordeel in stand.

14-01-2016

Editorial

van der Sloot, B.

15-12-2015

Editorial

van der Sloot, B.

15-12-2015

Book Review: Smart Technologies and the End(s) of Law

van der Sloot, B.

15-12-2015

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract

van der Sloot, B.

Al decennia kent Nederland wetgeving op het gebied van de openbaarheid van informatie. Deze regels hebben ten doel overheidsmacht transparant en democratische controle mogelijk te maken. Onlangs is nieuwe regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet hergebruik overheidsinformatie ziet tevens op openbaarheid van overheidsinformatie, maar kent een fundamenteel ander doel dan voorgaande wetgeving. Niet de democratie of de controle op de macht staat centraal, maar de commerciële exploitatie van overheidsinformatie door private ondernemingen. Dit brengt met zich dat de wetgeving een fundamenteel ander karakter krijgt, dat de overheid gegevens over burgers aan derden geeft zonder te weten waarvoor deze worden gebruikt en dat het sociaal contract tussen overheid en burger onder druk komt te staan.

15-12-2015

Is the Human Rights Framework Still Fit for the Big Data Era? A Discussion of the ECtHR's Case Law on Privacy Violations Arising from Surveillance Activities

van der Sloot, B.

In: S. Gutwirth et al. (eds.), <a href="http://www.springer.com/us/book/9789401773751#aboutBook" target="_blank"><em>Data Protection on the Move</em></a>, Law, Governance and Technology Series 24, 2016.

Human rights protect humans. This seemingly uncontroversial axiom might become quintessential over time, especially with regard to the right to privacy. Article 8 of the European Convention on Human Rights grants natural persons> a right to complain, in order to protect their individual interests, such as those related to personal freedom, human dignity and individual autonomy. With Big Data processes, however, individuals are mostly unaware that their personal data are gathered and processed and even if they are, they are often unable to substantiate their specific individual interest in these large data gathering systems. When the European Court of Human Rights assesses these types of cases, mostly revolving around (mass) surveillance activities, it finds itself stuck between the human rights framework on the one hand and the desire to evaluate surveillance practices by states on the other. Interestingly, the Court chooses to deal with these cases under Article 8 ECHR, but in order to do so, it is forced to go beyond the fundamental pillars of the human rights framework.

15-12-2015

Legal regulation of media agencies in the Netherlands

Keller, L. van

van der Sloot, B.

In: J.G. Gaedertz, M. Martinek & S. Ory (eds.), <em><a href="http://www.amazon.de/Handbuch-Mediaagenturen-Aufgabenfelder-Gesch%C3%A4ftsmodelle-Wettbewerbsrecht/dp/340664466X" target="_blank">Handbuch Mediaagenturen - Aufgabenfelder, Geschäftsmodelle, Vertrags- und Wettbewerbsrecht / Handbook Media Agencies - Activities, Business Models, Contract Law and Competition Law</a>, </em>C.H. Beck<em> </em>2015

15-12-2015

Big data bieden geen keus

van der Sloot, B.

Interview in <em>Rechtspraak, </em>Magazine van de Raad voor de Rechtspraak.

04-09-2015

Privacy as Personality Right: Why the ECtHR's Focus on Ulterior Interests Might Prove Indispensable in the Age of

van der Sloot, B.

DOI: <a href="http://doi.org/10.5334/ujiel.cp">http://doi.org/10.5334/ujiel.cp</a>

Article 8 ECHR was adopted as a classic negative right, which provides the citizen protection from unlawful and arbitrary interference by the state with his private and family life, home and communication. The ECtHR, however, has gradually broadened its scope so that the right to privacy encroaches upon other provisions embodied in the Convention, includes rights and freedoms explicitly left out of the ECHR by the drafters of the Convention and functions as the main pillar on which the Court has built its practice of opening up the Convention for new rights and freedoms. Consequently, Article 8 ECHR has been transformed from a classic privacy right to a personality right, providing protection to the personal development of individuals. Apart from its theoretical significance, this shift might prove indispensable in the age of Big Data, as personality rights protect a different type of interest, which is far more easy to substantiate in the new technological paradigm than those associated with the right to privacy.

22-05-2015

Book review: 'Reforming European Data Protection Law'

van der Sloot, B.

Boekbespreking van <em>Reforming European Data Protection Law</em>, S. Gutwirth, R. Leenes en P. de Hert (eds.), Springer 2015.

21-05-2015

De geheime dienst: An offer you can't refuse

van der Sloot, B.

Geheime diensten beschermen de burger tegen een gevaar waarvan zij zich niet vaak niet eens bewust zijn. Dat zij zich daarbij nauwelijks aan banden laten leggen bleek wel toen geheimen van het hoofdkwartier van de NSA naar buiten werden gebracht.

24-04-2015

Do privacy and data protection rules apply to legal persons and should they? A proposal for a two-tiered system

van der Sloot, B.

Privacy and data protection rules are usually said to protect the individual against intrusive governments and nosy companies. These rights guarantee the individual's freedom, personal autonomy and human dignity, among others. More and more, however, legal persons are also allowed to invoke the rights to privacy and data protection. Prima facie, it seems difficult to reconcile this trend with the standard interpretation of those rights, as legal persons do not enjoy freedom, personal autonomy or human dignity and it seems uncertain why business interests should be protected under privacy and data protection rules. On second thoughts, however, it appears rather unproblematic to grant legal persons partial protection under these regimes, especially when it recognizes general duties of care for data processors and governmental agencies.

24-04-2015

How to assess privacy violations in the age of Big Data? Analysing the three different tests developed by the ECtHR and adding for a fourth one

van der Sloot, B.

It is commonly believed that privacy cases are resolved by balancing the private interest (e.g. personal autonomy) and the common interest (e.g. national security) involved with a particular privacy violation. Clearly, this approach no longer holds in the age of Big Data, in which massive amounts of personal data are gathered without a pre-established goal. Not only is the balancing test inapplicable because it is often unclear how certain data gathering and processing initiatives improve the societal interest, but it is also hard to demonstrate whether and if so how an individual has suffered from such massive data processing systems. Besides the balancing test, however, the European Court of Human Rights (ECtHR) applies two other tests when dealing with privacy issues. Both have an added value when applied to privacy violations following from Big Data processes. Still, if Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) is to retain its significance in the new technological environment, it might be necessary to develop a new test, the rudiments of which might already be found in the Court's case law.

24-04-2015

Privacy as human flourishing: Could a shift towards virtue ethics strengthen privacy protection in the age of Big Data?

van der Sloot, B.

Privacy is commonly seen as an instrumental value in relation to negative freedom, human dignity and personal autonomy. Article 8 ECHR, protecting the right to privacy, was originally coined as a doctrine protecting the negative freedom of citizens in vertical relations, that is between citizen and state. Over the years, the Court has extended privacy protection to horizontal relations and has gradually accepted that individual autonomy is an equally important value underlying the right to privacy. However, in most of the recent cases regarding Article 8 ECHR, the Court goes beyond the protection of negative freedom and individual autonomy and instead focuses self-expression, personal development and human flourishing. Accepting this virtue ethical notion, in addition to the traditional Kantian focus on individual autonomy and human dignity, as a core value of Article 8 ECHR may prove vital for the protection of privacy in the age of Big Data.

14-04-2015

Annotatie bij Rb. Amsterdam 18 september 2014 (Google)

van der Sloot, B.

Verzoek verwijdering Google. Recht om vergeten te worden.

10-04-2015

Between fact and fiction: an analysis of the case law on article 12 ECHR

van der Sloot, B.

Draft version. Final version published in <em>Child and Family Law Quarterly</em>, 2014-4, p. 397-420.

The right to marry and found a family is currently the subject of worldwide debate. New Zealand and France recently opened up the right to marry to same-sex couples, which has led to mass protests, heated debates, and renewed violence against gay people in France. The Duma has passed a law prohibiting ‘homosexual propaganda’, and in the United States, the Supreme Court has delivered its revolutionary decision on the Defense of Marriage Act. This study enriches the existing debate by analysing the case law of the European Court of Human Rights regarding Article 12 of the European Convention on Human Rights, containing the right to marry and found a family. It will be shown that although the article was incorporated in the Convention as a typical negative right and anti-discrimination provision, until 2000 the Court has approached it from a Christian/conservative perspective, adopting very far-reaching restrictions on the rights of immigrants, denying transsexuals and same-sex couples the right to marry, denying a right to divorce, and denying the right to found a family through artificial insemination or adoption. It is only since 2000 that the Court has struck a somewhat more liberal tone, although many of the conservative doctrines still stand.

08-04-2015

De noodzaak om privacy als publiek belang te herfomuleren

van der Sloot, B.

Privacy wordt tegenwoordig geformuleerd als individueel recht dat bescherming biedt aan persoonlijke belangen. Deze benadering is echter niet langer houdbaar in Big Data-processen, die niet op specifieke individuen zijn gericht, maar potentieel eenieder betreffen. Privacy zou dan ook moeten worden geherformuleerd als maatschappelijke waarde. Een dergelijke benadering ondervangt de knelpunten van het huidige privacyparadigma en kan voorkomen dat grootscheepse gegevensverzameling door inlichtingendiensten en instellingen elementaire rechtsbeginselen schendt.

30-10-2014

Welcome to the jungle: de aansprakelijkheid van internet-intermediairs voor privacyschendingen in Europa

van der Sloot, B.

In Europa zijn globaal drie regimes van toepassing op de aansprakelijkheid van internetintermediairs voor privacyschendingen begaan door hun gebruikers via hun netwerk. Dit zijn de e-commercerichtlijn, die providers onder bepaalde voorwaarden uitsluit van aansprakelijkheid, de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, die providers die actief persoonsgegevens verwerken tal van plichten en verantwoordelijkheden oplegt, en de in het EVRM vervatte vrijheid van meningsuiting, die internetproviders onder voorwaarden bepaalde privileges en vrijheden toekent. Deze stelsels zijn ieder op een eigen gebied van toepassing, maar kennen ook een gedeeltelijke overlap, terwijl ze elk een geheel eigen ration en beschermingsregime kennen. In de praktijk brengt dit rechtsongelijkheid en onzekerheid met zich mee, voornamelijk voor providers die actief betrokken zijn bij de inrichting van online platforms.

30-10-2014

Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation

van der Sloot, B.

<p id="p-6"> Currently under discussion is the European Commission's proposal for a General Data Protection Regulation, which will replace the Data Protection Directive from 1995 over time.<br /> The Regulation proposes introducing a number of specific obligations and rights in order to protect the interests of citizens and consumers and provides far-reaching powers for governmental agencies to enforce these rules.<br /> However, this is directly against the original purpose of and rationale behind data protection rules and, moreover, an increased emphasis on consumer interests and rights to control personal data seems like an inadequate tool for solving the current problems involved with Big Data.

28-10-2014

Interview with Simon Davies

van der Sloot, B.

26-08-2014

Privacy in the Post-NSA Era: Time for a Fundamental Revision?

van der Sloot, B.

Big Brother Watch and others have filed a complaint against the United Kingdom under the European Convention on Human Rights about a violation of Article 8, the right to privacy. It regards the NSA affair and UK-based surveillance activities operated by secret services. The question is whether it will be declared admissible and, if so, whether the European Court of Human Rights will find a violation. This article discusses three possible challenges for these types of complaints and analyses whether the current privacy paradigm is still adequate in view of the development known as Big Data.

06-05-2014

Privacy in het Post-NSA tijdperk: tijd voor een fundamentele herziening?

van der Sloot, B.

De recente NSA-affaire heeft een brede technologische ontwikkeling blootgelegd waarin zeer grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, zonder dat dit een vooraf en helder bepaald doel heeft. Alhoewel dit evidente privacyproblemen met zich meebrengt, lijken de meeste privacydoctrines, waarvan in Europa de belangrijkste artikel 8 EVRM is, niet toegesneden op deze nieuwe ontwikkeling.

06-05-2014

Staat moet privacy echt gaan beschermen

van der Sloot, B.

15 maart 2014.

Het grootschalige verzamelen en verwerken van gegevens van burgers en consumenten roept fundamentele vragen op over hoe we met die informatie omgaan. Het is hoog tijd voor een herbezinning op onze privacy, vindt Bart van der Sloot.

18-03-2014

Annotatie bij EHRM 10 oktober 2013 (Delfi AS / Estland)

van der Sloot, B.

Het Estse <i>Nu</i>.<i>nl </i>plaatst een kritisch artikel over een bedrijf dat veerdiensten levert en L., de enige aandeelhouder. Het artikel is genuanceerd, gebalanceerd en er heeft hoor en wederhoor plaatsgevonden. De site biedt gebruikers de mogelijkheid te reageren en er volgen een kleine 200 reacties. L. schrijft de site aan om 20 van deze reacties te verwijderen en om een schadevergoeding te incasseren. De site doet het eerste, maar weigert het tweede. De vraag is: in hoeverre is de site verantwoordelijk voor de door de gebruikers geplaatste reacties, die mogelijk een onrechtmatig karakter dragen. Een langdurige nationale rechtsgang volgt waarbij op basis van diverse doctrines vrijspraken en veroordelingen volgen. De uitkomst is echter dat het platform wordt veroordeeld tot het betalen van een boete. De vraag die centraal staat is een keuze tussen twee regimes. Enerzijds is er het regime voor webhosters, die informatie opslaan die door hun gebruikers worden geleverd. Zij zijn van aansprakelijkheid uitgesloten als zij niet hebben aangezet tot het plaatsen van de informatie en geen kennis hebben van het onrechtmatige karakter van de informatie. Zodra zij deze kennis wel hebben dienen zij prompt te handelen door de informatie te verwijderen. Anderzijds is er de beschermde status van een journalistiek medium onder de vrijheid van meningsuiting-doctrine. Hierbij is juist geen passiviteit, maar activiteit vereist, onder andere in verband met redactie, kwaliteitscontrole, hoor en wederhoor en de naleving van andere journalistieke principes. Zowel in de nationale procedure als bij het EHRM wordt voor het tweede regime gekozen.

06-02-2014

Tussen feit en fictie, of over het recht om te trouwen en een gezin te stichten: een jurisprudentieanalyse van artikel 12 EVRm

van der Sloot, B.

Dit artikel geeft een kort overzicht van de totstandkoming van en de jurisprudentie die tot nu toe is gewezen met betrekking tot artikel 12 EVRM, waarin het recht om te huwen en een gezin te stichten is vervat. Dit recht is in het verdrag opgenomen als klassiek afweerrecht, dat de burger bescherming biedt tegen overheidsinmenging in zijn privésfeer, en als gelijkheidsartikel, dat een art. 12 g aan de huwelijksverbintenis tussen man en vrouw en aan de creatie van het traditionele gezin via biologische wijze. Het keurt zeer verregaande statelijke beperkingen op de rechten van minderheden goed, ontzegt homoseksuelen het recht om te trouwen en biedt geen bescherming aan mensen die willen scheiden of een gezin willen stichten via een niet-biologische weg, zoals kunstmatige inseminatie of adoptie. In de laatste jaren lijkt er echter een versoepeling plaats te hebben in de benadering van het Hof en lijkt het op een aantal punten op zijn eerdere rechtspraak terug te komen. Zal deze herbevestiging van de oorspronkelijke uitgangspunten van de verdragsopstellers met betrekking tot artikel 12 EVRM zich voortzetten?

25-07-2013

De nieuwe consumentenrechten in de Algemene verordening gegevensbescherming: vergeten worden, dataportabiliteit en profilering

van der Sloot, B.

De Europese Dataprotectierichtlijn stelt regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Anders dan het recht op privacy ziet het gegevensbeschermingsrecht niet zozeer op restricties, maar op waarborgen door middel van de codificatie van algemene zorgvuldigheidsnormen, en niet op de relatie tussen staat en burger, maar op die tussen burgers en bedrijven onderling. In januari 2012 is er een voorstel gedaan voor een Algemene verordening gegevensbescherming, die de richtlijn uit 1995 op termijn zal moeten vervangen. De verordening speelt onder meer in op het digitale tijdperk en de snelgroeiende internetdiensten. De verordening zet daarbij in op een vergroting van de handhavende rol van de staat en op concrete rechten van de consument, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op bescherming tegen profilering. Dit artikel belicht de belangrijkste wijzigingen onder de verordening, analyseert de nieuw toegekende consumentenrechten en beoordeelt in hoeverre de verordening consumenten in het digitale tijdperk een adequate bescherming zal bieden.

24-05-2013

Digital Consumers and the Law: Towards a Cohesive European Framework

Guibault, L.

Helberger, N.

Loos, M.B.M.

Mak, C.

Pessers, L.

van der Sloot, B.

This book provides a critical analysis of how digitisation affects established concepts and policies in consumer law. Based on evidence of the actual experience and problems encountered by consumers in digital markets, the book offers a ground-breaking study of the main issues arising in relation to the application of general consumer and sector-specific law. An interdisciplinary team of researchers from the Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) and the Institute for Information Law (IViR), both University of Amsterdam, combine their expertise in general consumer and contract law, telecommunications law, media law, copyright law and privacy law in a joint effort to point the way to a truly cohesive European Framework for Digital Consumers and the Law. Topics in this book include the characteristics of digital content markets and how they relate to traditional consumer law; consumer concerns, reasonable expectations and how they are protected by law; the difficult question of the classification of digital content; legal questions triggered by prosumers and underage consumers; the feasibility and future of the information approach to consumer protection; the role of fundamental rights considerations, and the legal implications of an economy that uses personal data as the new currency. Digital Consumers and the Law is an important analysis for all those interested or involved in the regulation of digital content markets. With its comprehensive discussion of a wide range of fundamental as well as praxis-oriented questions, it is an essential read for academics, policy makers, members of the content industry as well as consumer representatives.

31-01-2013

LAPSI Policy Recommendation n.4: Privacy and Persional Data Protection

Bassi, E.

Dos Santos, C.

Fernádez Salmerón, D.

van der Sloot, B.

Tepina, P.

Terwagne, C. de

LAPSI Working Group

22-01-2013

Making User Created News Work

Esmeijer, J.

Helberger, N.

McGonagle, T.

Mijs, C.

Nieuwenhuis, O.

van der Sloot, B.

Versloot, C.

TNO-rapport, 2012 R11277.

27-12-2012

Walking a Thin Line: The Regulation of EPGs

van der Sloot, B.

The digitisation of television broadcasting has facilitated an exponential growth both in the number and the diversity of programs and channels. Electronic Programme Guides (EPGs) help consumers find their way in this abundance of offerings.EPGs serve as a classical listing magazine or broadcasting guide with extensive information on television programs; like VCRs, they enable the recording of programs; as search engines, they allow users to look for content on the basis of a keyword; and finally, EPGs list the most favoured programs on the first page, either on the basis of popularity, the personal profile of the consumer or on the basis of agreements with particular broadcasting agencies. This article assesses how various European countries approach the regulation of EPGs and determines whether and how they try to reaffirm guarantees for diversity and pluralism in the digital television environment.

20-11-2012

Google's Dead End, or: on Street View and the Right to Data Protection: An analysis of Google Street View's compatibility with EU data protection law

van der Sloot, B.

Zuiderveen Borgesius, F.

May a company photograph the daily lives of people all over the world, store those photos, and publish them on the internet? This article assesses which obligations Google has to fulfil in order to respect the European data protection rules. The focus lies on three questions. First, which data processed for the Street View service are personal data? Second, does Google have a legitimate ground for processing personal data? Third, does Google comply with its transparency obligations and does it respect the rights of the data subjects, specifically their right to information?

20-11-2012

From Data Minimization to Data Minimummization

van der Sloot, B.

Data mining and profiling offer great opportunities, but also involve risks related to privacy and discrimination. Both problems are often addressed by implementing data minimization principles, which entail restrictions on gathering, processing and using data. Although data minimization can sometimes help to minimize the scale of damage that may take place in relation to privacy and discrimination, for example when a data leak occurs or when data are being misused, it has several disadvantages as well. Firstly, the dataset loses a rather large part of its value when personal and sensitive data are filtered from it. Secondly, by deleting these data, the context in which the data were gathered and had a certain meaning is lost. This chapter will argue that this loss of contextuality, which is inherent to data mining as such but is aggravated by the use of data minimization principles, gives rise to or aggravates already existing privacy and discrimination problems. Thus, an opposite approach is suggested, namely that of data minimummization, which requires a minimum set of data being gathered, stored and clustered when used in practice. This chapter argues that if the data minimummization principle is not realized, this may lead to quite some inconveniences; on the other hand, if the principle is realized, new techniques can be developed that rely on the context of the data, which may provide for innovative solutions. However, this is far from a solved problem and it requires further research.

20-11-2012

Must-carry Regulation: A Must or a Burden?

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

The first must-carry rules date back to 1990, the time when space on analogue broadcasting networks was limited and when supply grew quickly due to the introduction of private broadcasters. To ensure that channels of general interest would still be transmitted, countries introduced rules to regulate the scarcely available cable capacity. The major reason for introducing these must-carry rules was to guarantee access to public service broadcasting and ensure a diverse choice of programmes. The option in the European regulatory framework of reserving distribution capacity for selected channels, is characterised by its technology-neutral formulation. A distinctive feature of these European rules is that must-carry obligations can only be imposed if the respective networks are the principal means of receiving radio and television channels for a significant number of end-users of these networks. In a market where users increasingly opt for using one provider for all their communication services, the question is justified if - apart from technical restrictions - must-carry obligations should be linked to a quantitative criterion. In this article, insight is provided into the choices made by various European countries with respect to regulation must-carry obligations and how the general European framework is applicable to national regulations. A brief comparison is made with the situation in the United States, some conclusions are drawn and thoughts are provided on the future of must-carry obligations in Europe.

09-10-2012

Wie niet weg is, is gezien: Google Street View en privacybescherming

van der Sloot, B.

Google Street View is al geruime tijd actief in Nederland en heeft het leeuwendeel van het land en zijn openbare wegen in kaart gebracht. Deze internetdienst bestaat niet slechts uit een plattegrond. Hij biedt raadplegers daarnaast de mogelijkheid in te zoomen op de kaart en virtueel rond te kijken en te lopen in een straat. Aaneengeschakelde foto's geven de kijker reëel beeld van een locatie. Op deze foto's staan echter niet alleen straten, er zijn tevens mensen in hun dagelijks leven op afgebeeld. Dit brengt een aantal privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken met zich mee, die in dit artikel zullen worden besproken.

07-09-2012

De staat als autist

van der Sloot, B.

Opinie

In onze informatiemaatschappij is decontextualisering wijdverbreid en krijgt zij zelfs een institutioneel karakter. De staat verzamelt op grote schaal informatie en vervolgens worden databases aan elkaar gekoppeld en gegevens geanalyseerd, vaak door computers. Deze grootschalige datamining maakt de staat tot een autist die alle informatie verzamelt zonder hoofd- en bijzaken te onderscheiden

19-06-2012

Langs lijnen van geleidelijkheid: een jurisprudentieanalyse van artikel 15 EVRM

van der Sloot, B.

Dit artikel geeft een kort overzicht van de totstandkoming van en de jurisprudentie die tot nu toe is gewezen met betrekking tot artikel 15 EVRM, waarin het staatsnoodrecht is vervat. Deze doctrine houdt in dat het gewone recht tijdelijk kan worden uitgezonderd in tijden van oorlog of vergelijkbare nood, om zodoende de staat en zijn rechtsorde doeltreffend te kunnen beschermen. Aangezien er van een aantal zeer fundamentele rechten kan worden afgeweken en het staatsnoodrecht historisch gezien vaak is misbruikt door totalitaire regimes is er voor gekozen dit recht ook in het EVRM op te nemen, om de inzet daarvan door nationale overheden aan Europees toezicht te kunnen onderwerpen. Een analyse van de jurisprudentie laat echter zien dat dit toezicht geleidelijk aan steeds meer is verwaterd.

22-05-2012

De regulering van Elektronische ProgrammaGidsen: kiezen tussen exclusieve, inclusieve en compenserende neutraliteit

van der Sloot, B.

De overgang van analoge naar digitale televisie en programma-aanbod heeft grote consequenties gehad voor het televisielandschap en de regulering daarvan. Waar er aanvankelijk schaarste bestond, daar geldt thans een overdaad in aanbod. Dit heeft twee belangrijke gevolgen teweeggebracht. Ten eerste is zowel de mogelijkheid als de legitimatie van de Staat om over te gaan tot mediaregulering, onder andere in verband met kwaliteit en pluriformiteit, onder druk komen te staan, daar deze aanvankelijk juist was gestoeld op de eerlijke verdeling van de schaarse etherruimte. Ten tweede wordt de consument geconfronteerd met een overdaad aan digitale zenders, waarvan het tijdrovend kan zijn het kaf van het koren te scheiden en te bepalen welke van de aangeboden programma’s het best bij de persoonlijke interesses aansluit. Dit laatste euvel kan deels worden verholpen middels de Elektronische ProgrammaGidsen (EPG), een navigatie- en zoeksysteem waarmee programma-informatie kan worden geraadpleegd, een lijst met al dan niet op een persoonsprofiel toegesneden programma’s kan worden opgevraagd en programma’s kunnen worden opgenomen en teruggekeken. In dit artikel wordt bekeken hoe diverse overheden ten aanzien van de EPG omgaan met hun traditionele rol om diversiteit te bevorderen, daarbij tevens rekening houdend met het principe van staatsneutraliteit. Daarbij kunnen drie typen (overheids)neutraliteit een rol spelen: exclusieve, inclusieve en compenserende neutraliteit.

04-05-2012

Naar een pathologie van privacyschendingen, of over het doel dat de middelen heiligt

van der Sloot, B.

Er is de afgelopen decennia veel literatuur verschenen over de waarde van privacy, de (juridische) methode ten aanzien van privacybescherming en de gevolgen van (grootschalige) privacyschendingen voor het individu en de maatschappij in haar geheel. Een onderwerp dat tot nu toe echter vrijwel onbelicht is gebleven, is de vraag waarom privacyschendingen geschieden. Is er een logica te ontdekken achter de privacyschendingen, waarom hebben ze plaats en hoe worden ze gelegitimeerd? Dit essay geeft een eerste aanzet tot een theoretische beantwoording van deze vragen: een pathologie van privacyschendingen. Aan de hand van een driedeling in de ethiek tussen teleologie, deontologie en deugdethiek, zal worden beargumenteerd dat privacyschendingen vaak worden beschouwd als instrumenteel aan het bereiken van een hoger doel en dat zij daardoor worden gelegitimeerd.

24-04-2012

Google and Personal Data Protection

van der Sloot, B.

Zuiderveen Borgesius, F.

Working paper
This chapter discusses the interplay between the European personal data protection regime and two specific Google services, Interest Based Advertising and Google Street View. The chapter assesses first the applicability of the Data Protection Directive, then jurisdictional issues, the principles relating to data quality, whether there is a legitimate purpose for data processing, and lastly the transparency principle in connection with the rights of the data subject. The conclusion is that not all aspects of the services are easy to reconcile with the Directive's requirements.

21-03-2012

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books

Akker, I.

Poort, J.

Rutten, P.

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.

Legal price fixing for printed books in the Dutch and Frisian languages was introduced in the Netherlands in 2005. Publishers today are required to fix retail prices for new books and retailers are required to charge the prices set. Fixed prices are valid for an indefinite period, but publishers are permitted to adjust them after a period of six months and to discard the fixed price altogether after a year. The Resale Price Maintenance (Books) Act (Wet op de vaste boekenprijs) seeks to contribute towards a large and varied stock and wide geographic availability of books, as well as towards public participation (purchasing and reading habits). With the emergence of e-books, the question arises as to whether it would be possible and desirable to introduce legally enforced price fixing for digital books too. This study examines the feasibility and enforceability of resale price maintenance (RPM) for e-books and analyses the functionality in terms of the degree to which it contributes to pluralism and the broad availability of supply, the market structure of the book business and the diversity and availability of print books.

09-03-2012

Digital content services for consumers: Comparative analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content

Baidoo, D.

Guibault, L.

Helberger, N.

Kadouch, A.

Loos, M.B.M.

Mak, C.

Pessers, L.

van der Sloot, B.

Report 1: Country reports, Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) & Institute for Information Law (IViR), 2012.

The Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) and the Institute for Information Law (IViR) were commissioned by the European Commission to conduct a study on digital content services for consumers. This report contains the country reports of 9 Member States - Finland, France, Germany, Hungary, Italy, The Netherlands, Poland, Spain and the United Kingdom - and two legal systems from outside the EU, i.e. Norway and the United States. The country reports contain the responses of national experts to a questionnaire developed by the CSECL and the IViR.

02-03-2012

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP op de stoel van de rechter

van der Sloot, B.

Het Nederlandse aansprakelijkheidsregime ten aanzien van internet service providers (ISPs) is in vergelijking met uitlandse stelsels uniek, daar aansprakelijkheid vrijwel uitsluitend wordt afgeleid uit een schending van de in acht te nemen 'zorgplicht'. Naast het feit dat dit en de daaraan gekoppelde 'redelijkheid en billijkheid' notoir vage concepten zijn, waarvan het vaak onduidelijk is hoe deze in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd, dient een provider niet slechts zorg te betrachten naar derde partijen die mogelijk in hun rechten worden geschonden, maar ook naar klanten, die recht hebben op onder andere privacy en vrijheid van meningsuiting. De intermediair ziet zich vaak genoodzaakt de uitleg van deze begrippen en de afweging van verschillende belangen in concrete situaties op zich te nemen, nog voor een zaak aanhangig wordt gemaakt; doet hij dat niet of ondeugdelijk, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die één van de betrokken partijen leidt. Dit artikel inventariseert het Nederlandse aansprakelijkheidsregime en bespreekt de onvolkomenheden.

13-01-2012

On the fabrication of sausages, or of Open Government and Private Data

van der Sloot, B.

Governments have become increasingly open and transparent over the last few years. Originally, this trend was largely based on the desire to give citizens access to governmental information, so that state policies and regulatory practices could be controlled and debated. The right to access of governmental data was directly linked with democratic values such as autonomous citizenship, public debate and control on governmental power. In the beginning of this century, emphasis has shifted to a new ground for requiring transparency, namely the re-use of public sector information. Re-use of governmental data by third parties is mostly executed by market parties with commercial interests. The principles of open government and data re-use specifically conflict with intellectual property and privacy rights. This article analyses the tension between open government policies and the protection of personal information from a legal perspective. Finally, it assesses whether and if so, how the two principles can be reconciled.

06-01-2012

Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid: Agenderende studie naar potentiële bottlenecks voor distributie van televisie en audiovisuele content en beleidsopties

Bachet, T.

Leurdijk, A.

Nieuwenhuis, O.

Nooren, P.

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

TNO-rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2 december 2011.

06-12-2011

Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek

Akker, I.

Poort, J.

Rutten, P.

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek

29-11-2011

Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts ( )

Cseres, K.J.

Guibault, L.

Helberger, N.

Loos, M.B.M.

Mak, C.

Pessers, L.

van der Sloot, B.

Tigner, R.

Final report, comparative analysis, law & economics analysis, assessment and development of recommendations for possible future rules on digital content contracts.

Zie voor meer informatie ook de<a href="http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/events/digital_conf_en.htm"><span style="color:#b22222;"> website</span></a> van de Europese Commissie.

23-11-2011

Online tracking: questioning the power of informed consen

Helberger, N.

Kool, L.

Plas, A. van der

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European "cookie rules" in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies. The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries.

18-10-2011

De wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie

van der Sloot, B.

Google Street View is al geruime tijd actief in Nederland en heeft het leeuwendeel van het land en de openbare wegen in kaart gebracht. Deze internetdienst bestaat niet slechts uit een plattegrond, maar biedt raadplegers tevens de mogelijkheid in te zoomen op de kaart en virtueel rond te kijken en te lopen in een straat. Door middel van foto’s die aaneengeschakeld zijn krijgt de kijker een reëel beeld van een locatie. Op deze foto’s staan echter niet alleen straten, er zijn tevens mensen op afgebeeld. Dit brengt een aantal privacy- en dataprotectievraagstukken met zich mee. Alhoewel de discussie rondom Street View van de Verenigde Staten tot Spanje en van Duitsland tot Australië is opgelaaid, blijft het debat in Nederland beperkt. Dit artikel geeft weer in hoeverre Google Street View voldoet aan de vereisten die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

12-09-2011

To what extent should on-line intermediaries (such as ISPs and operators of online market places) be responsible for the control or prohibition of unfair competitive practices (in particular sales of

Antic, M.

Kabel, J.

Lagemaat, A.

van der Sloot, B.

Stekelenburg, M. van

In: <em>Dutch Report for the LIDC Congress in Oxford (22-24 September 2011), </em>41 p<em>.</em>

 

29-07-2011

Autoriteit

van der Sloot, B.

24-06-2011

Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief

van der Sloot, B.

Sinds een aantal jaren is behavioural targeting sterk in opkomst. Door het gedrag van internetgebruikers te volgen en te analyseren, kan reclame worden gegenereerd op basis van persoonlijke voorkeuren. Hiertoe worden cookies geplaatst op de computers van internetgebruikers, kleine tekstbestandjes die surfgedrag kunnen registreren. Aangezien deze reclame op persoonlijke voorkeuren is gebaseerd, is zij effectiever en vertegenwoordigt derhalve een grote economische waarde. Al sinds de opkomst van dit fenomeen wordt er op het privacyschendende karakter van deze reclametechniek gewezen. Dit artikel geeft een overzicht van de kritiek die in de loop der jaren is geuit op het plaatsen van cookies en het gebruik van de verkregen gegevens voor behavioural targeting. De stelling is dat de opgeworpen argumenten onvoldoende reden geven om aan te nemen dat er een inherente privacyschending met dit fenomeen is gemoeid, maar dat er daarentegen overduidelijk een dataprotectieprobleem aan is gelieerd. Uit dit laatste vloeit wel een afgeleid privacyprobleem voort.

26-04-2011

Privacyrechten voor avatars: over normen en waarden in cyberspace

van der Sloot, B.

Het recht op privacy en daarmee de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geldt als één van de meest fundamentele grondbeginselen van de rechtsstaat en als een belangrijk mensenrecht. Anders dan het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging of betoog, beschermt het recht op privacy niet alleen de mogelijkheid om uiting te geven aan een al gevormde identiteit, maar beschermt het juist de mogelijkheid deze te ontwikkelen. Identiteitsvorming zonder beïnvloeding van buiten is van wezenlijk belang voor het zelfstandig burgerschap dat een goed functionerende democratische rechtsstaat vereist. Doordat een groeiende groep mensen een deel van zijn identiteit gedragen ziet door de avatar in cyberspace, klinkt er een steeds luidere roep om het recht op privacy ook aan avatars toe te kennen. Zodoende kunnen zij hun identiteit zelfstandig en onafhankelijk vormen in de virtuele wereld. Daarbij kan dit een aanzet vormen om virtuele werelden op een innovatieve wijze te reguleren.

26-04-2011

WikiLeaks: te actief voor een webhoster, te passief voor een journalistiek medium

van der Sloot, B.

WikiLeaks begon op 28 november 2010 met het publiceren van 250.000 documenten, afkomstig van de Amerikaanse diplomatieke dienst. De Amerikaanse overheid onderzoekt momenteel of ze WikiLeaks hiervoor kan vervolgen. WikiLeaks verweert zich op voorhand door te stellen dat zij anderen slechts een platform biedt om stukken te lekken en derhalve niet zelf verantwoordelijk is voor de wederrechtelijkheid van de publicatie. En ook dat zij als journalistiek medium dient te worden beschouwd en derhalve aanspraak kan maken op een vergrote bescherming onder de vrijheid van meningsuitingdoctrine. Gaan deze verweren op?

25-03-2011

A bite too big: Dilemma's bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Helberger, N.

Kool, L.

Plas, A. van der

van der Sloot, B.

van Eijk, N.

TNO-rapport nr. 35473, in opdracht van OPTA, 28 februari 2011. Zie ook het persbericht en de Management Summary (in het Engels). Zie ook de reactie van TNO/IViR aan de leden van de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op de branchereactie van 18 maart 2011.

Door een aanscherping van de Europese e-Privacyrichtlijn is bij het plaatsen van cookies, die bijvoorbeeld worden gebruikt om het surfgedrag van internetgebruikers te volgen, vooraf toestemming van de gebruiker nodig (en die dient gebaseerd te zijn op een geïnformeerde keuze). Deze aanscherping op Europees niveau (Nederland kent al een bepaling op grond waarvan cookies kunnen worden geweigerd) heeft geleid tot een brede discussie over de uitvoerbaarheid en de wijze van toezicht op de regelgeving omtrent cookies. Eind mei moet de richtlijn in nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Een wetsvoorstel daartoe ligt nu bij de Tweede Kamer. Ter voorbereiding heeft OPTA aan TNO en IViR gevraagd te onderzoeken wat de nieuwe juridische situatie in de praktijk betekent.

17-03-2011

Virtual Identity and Virtual Privacy: towards a Concept of Regulation by Analogy

van der Sloot, B.

The right to privacy protects the unimpeded creation of one's personal identity without external infringements. This protection is essential for the development of independent citizens, which properly functioning democratic states cannot do without. As a growing number of people share their identity on the Internet, there is an increasing demand for privacy rights that protect the unimpeded creation of the virtual identity. The right to virtual privacy ensures the independent development of one's virtual personality, and also offers an opportunity for regulating cyberspace in an innovative way.

01-03-2011

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn

van der Sloot, B.

Zuiderveen Borgesius, F.

De e-Privacyrichtlijn, betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, is onlangs gewijzigd door de Richtlijn Burgerrechten. De wijzigingen worden in dit artikel benoemd en becommentarieerd. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van een opt-in-regel voor cookies, een meldplicht voor datalekken, de mogelijkheid voor providers om spammers in rechte aan te spreken en een artikel betreffende de implementatie en publiekrechtelijke handhaving van de e-Privactrichtlijn.

15-10-2010

Annotatie bij Rb. Milaan 24 februari 2010 (De Leon & Vivi Down / Google)

van der Sloot, B.

Op 24 februari 2010 komt de rechtbank te Milaan tot het oordeel dat drie werknemers van Google Italië, dat eigenaar is van YouTube, aansprakelijk zijn voor materiaal dat door een gebruiker op YouTube is geplaatst, te weten een video waarin is te zien hoe een autistisch kind wordt gepest. De aanklacht luidt enerzijds laster anderzijds schending van de privacy. De rechter spreekt de vier gedaagden vrij van laster en veroordeelt drie van hen tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor schending van de privacy.

01-09-2010

De privacyverklaring als onderdeel van een wederkerige overeenkomst

van der Sloot, B.

Dit artikel reageert op de in P&I 2009-1 verschenen bijdrage van Eric Verhelst: 'De privacyverklaring als overeenkomst. Een analyse van de privacyverklaring binnen het kader van het Burgerlijk Wetboek.' Verhelst stelt in zijn artikel dat deze verklaring ofwel één van twee separate verklaringen is, ofwel de algemene voorwaarden vormt bij de hoofdovereenkomst. Hieraan wordt in dit artikel een derde mogelijkheid toegevoegd, namelijk door de privacyverklaring te zien als onderdeel van een wederkerige overeenkomst. In dit model komt er één overeenkomst tot stand, waarbij een dienst of product wordt geleverd in ruil voor persoonsgegevens.

01-09-2010

De verantwoordelijkheid voorbij: de ISP als verlengstuk van de overheid

van der Sloot, B.

De positie van de internet service provider (ISP) komt steeds verder onder druk te staan. Door toenemende zorgen over auteursrechtschendingen op het internet worden er steeds grotere en bredere verplichtingen opgelegd aan providers om inbreuken te voorkomen of tegen te gaan. Waar deze plichten aanvankelijk voorvloeiden uit hun verantwoordelijkheid of zorgplicht, worden er in nieuwe wetgeving plichten aan providers opgelegd die niet zijn gekoppeld aan een goede bedrijfsvoering, maar voortvloeien uit het feit dat zij zich in de meest geschikte positie bevinden om overheidsbeleid uit te voeren. ISP's lopen daarmee het gevaar om te worden gebruikt als verlengstuk van de overheid. Dit artikel vormt een eerste verkenning van dit gevaar.

16-06-2010

De evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens

van der Sloot, B.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is één van de belangrijkste wetten ten aanzien van privacy in Nederland. Echter, al voor haar inwerkingtreding in 2001 is zij aan kritiek onderhevig en wordt zij op een aantal punten als inadequaat beschouwd. Niet alleen in de jurisprudentie en de wetenschappelijke literatuur zijn knelpunten opgeworpen, ook zijn de wet en de daarmee geïmplementeerde Europese Privacyrichtlijn meerdere malen aan een evaluatie onderworpen. In Nederland loopt dit evaluatieproces tot een einde nu het kabinet zijn plan van aanpak heeft gepresenteerd. Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste knel- en discussiepunten die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd en te beschouwen in hoeverre de kabinetsplannen hiervoor een oplossing aandienen.

11-01-2010

Meer Publicaties