Projecten

Activiteiten

Wouter Hins

Publicaties

EU vs Disinfo

Hins, A.

Opinie

01-06-2018

Hoofdstukken Grondrechten

Heijer, M. den

Hins, A.

Nieuwenhuis, A.

Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten: historische en theoretische achtergronden, de vraag wie rechthebbenden zijn, rechtsbescherming, methoden van interpretatie en reikwijdte, beperkingen, positieve verplichtingen, horizontale werking, samenloop en botsing van grondrechten, interactie van rechtsordes en de taakverdeling tussen wetgever en rechter. De genoemde thema’s worden rijkelijk geïllustreerd aan de hand van specifieke grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de privacy en het gelijkheidsbeginsel. De lezer maakt op die manier toch kennis met de afzonderlijke grondrechten, terwijl de voorbeelden ervoor zorgen dat het concrete belang van de algemene leerstukken wordt onderstreept. Daarom is dit boek voor iedere (aankomende) jurist van belang. Het is in het bijzonder geschreven voor het universitair onderwijs.

24-03-2017

Ondeugdelijke bronnen en aansprakelijkheid

Hins, A.

Bijdrage aan webblog Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden.

Een journalist die klakkeloos afgaat op zijn bronnen kan stevig afgaan. Dat blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 13 april 2016, gewezen in de zaak van een Japans bedrijf tegen AVROTROS en twee journalisten.

26-05-2016

Poolse toestanden bij de publieke omroep?

Hins, A.

Bijdrage aan de nieuwsbrief 'De Hofvijver' van het Montesquieu Instituut.

29-02-2016

EHRM geeft voorrang aan bescherming van persoonsgegevens

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 21 juli 2015 (Satamedia / Finland).

25-02-2016

Zo'n huisbezoek is niet zo onschuldig als het lijkt

Hins, A.

Opinie in NRC Handelsblad van 23 januari 2016.

25-02-2016

Bewerking 18e druk van Belinfante's 'Beginselen van het Nederlandse staatsrecht'

Dragstra, L.

Efthymiou, N.

Hins, A.

Lange, R. de

Deventer, Wolters Kluwer 2015.<br /> <br /> Leerboek voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid.

30-12-2015

Mediawet 2008

Hins, A.

Kroes, Q.

In: Tekst & Commentaar: Telecommunicatie- en privacyrecht, vijfde druk, P.C. Knol & G.J. Zwenne (red.), Deventer: Wolters Kluwer, 2015.

29-12-2015

Onno Hoes vs. PowNed: ook een burgemeester heeft recht op privacy

Hins, A.

Bijdrage aan webblog Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden.

20-08-2015

De rol van de media in integriteitskwesties: Het internationale perspectief

Hins, A.

In: S.C.Loeffen e.a. (red.) Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden van het recht. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014, p. 209-221.

Hoe kan het recht ertoe bijdragen dat de media misstanden op een goede manier aan het licht brengen? Transparantie is gebaat bij een vrije pers, maar ook andere belangen verdienen bescherming. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de persvrijheid en het recht op privacy en de staatsveiligheid. De bijdrage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen aan de Nederlandse wetgever.

27-02-2015

Hoofdstukken Grondrechten

Hins, A.

Nieuwenhuis, A.

3e herziene druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2014, ISBN: 9789069166155.

Studieboek voor studenten rechtsgeleerdheid.

20-02-2015

Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM

Hins, A.

Het initiatiefwetsvoorstel open overheid verdient veel waardering. De mogelijkheid om af te wijken van de absolute weigeringsgronden zou echter niet beperkt moeten blijven tot gevallen waarin de overheid uit eigen beweging tot openbaarmaking besluit. Wanneer een journalist informatie opvraagt met een beroep op artikel 10 EVRM, is de overheid ook nu al verplicht te onderzoeken of een absolute weigeringsgrond buiten toepassing moet worden gelaten.

20-02-2015

The freedom to conduct a business and the right to receive information for free

Hins, A.

Common Market Law Review is voor mensen met een UvAnetID toegankelijk via Kluwer Law International.

Annotation to ECJ 22 January 2013, C-283/11, Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk.

The judgment of the ECJ concerns the validity of Article 15 (6) of the Audiovisual Media Directive on the right to broadcast short fragments of sporting events on television, without having to pay a compensation to the rights holder. The Court held that the provision does not violate the right to property and the right to conduct a business, guaranteed by the Charter of Fundamental Rights. The judgment shows a remarkable difference with the case law of the constitutional courts of Austria and Germany.

20-02-2015

Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 11 september 2014 (RTL / Minister van Financiën)

Hins, A.

Wob-procedure van RTL om de concept-Miljoenennota openbaar te krijgen. De noot gaat in op de parlementaire debatten over het tijdstip van openbaarmaking van de Prinsjesdagstukken en over de betekenis van artikel 26 van de Wet op de Raad van State.

20-02-2015

Annotatie bij EHRM 1 juli 2014 (A.B. / Zwitserland)

Hins, A.

In Zwitserland was een journalist strafrechtelijk veroordeeld wegens het publiceren van gegevens uit een strafdossier. De kleinst mogelijke meerderheid van het EHRM acht diens klacht op grond van artikel 10 EVRM gegrond. Botsing van de persvrijheid met het recht op een eerlijk proces en met het recht op privacy van de verdachte.

20-02-2015

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal 2013.

17-02-2015

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het eerste kwartaal 2014.

17-02-2015

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het tweede kwartaal 2014.

17-02-2015

AD versus Demmink: Don't shoot the messenger

Hins, A.

Bijdrage aan webblog Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden.

23-12-2014

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

December 2013. Kroniek over het derde kwartaal 2013.

16-01-2014

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

September 2013. Kroniek over het tweede kwartaal 2013.

16-01-2014

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Juni 2013. Kroniek over het eerste kwartaal 2013.

16-01-2014

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Maart 2013. Kroniek over het vierde kwartaal 2012.

16-01-2014

De journalistieke exceptie en de bescherming van persoonsgegevens: laveren tussen twee grondrechten

Hins, A.

Artikel 9 van de EU-richtlijn bescherming persoonsgegevens bevat een uitzondering voor journalistieke verwerkingen. Kunnen alleen professionele journalisten hier een beroep op doen? Of iedereen die een boodschap aan het publiek heeft?

16-01-2014

Mediawet 2008 (Uittreksel)

Hins, A.

Artikelsgewijs commentaar voor de rechtspraktijk.

16-01-2014

Annotatie bij Vzr. Rb. Overijssel 30 augustus 2013 en 2 oktober 2013 (Pretium / Wegener)

Hins, A.

Rechter beveelt verwijdering van een bericht uit digitaal archief van dagblad Tubantia. Strijd met artikel 10 EVRM?

14-01-2014

De toegang tot overheidsinformatie

Hins, A.

06-12-2013

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal 2012.

05-02-2013

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het eerste kwartaal 2012.

05-02-2013

Annotatie bij EHRM 22 november 2012 (De Telegraaf e.a. / Nederland)

Hins, A.

Voor de derde keer is Nederland veroordeeld door het EHRM wegens schending van het recht op bronbescherming.

05-02-2013

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het tweede kwartaal 2012.

05-02-2013

Boekbespreking van J.H. Gerards, 'EVRM - Algemene beginselen',

Hins, A.

In deze boekbespreking aandacht voor Gerards' analyse van de rechtspraak van het EHRM tegen de achtergrond van het actuele debat over 'jurisprudentiële inflatie' bij dit Hof.

05-02-2013

Persvrijheidsmonitor Nederland 2011

Groothuis, M.

Hins, A.

Wiersma, C.

Zie ook de presentatie van de Nederlandse Persvrijheidsmonitor en interviews met Wouter Hins, Marga Groothuis en Chris Wiersma: http://www.youtube.com/watch?v=IES_SIuXv8w&noredirect=1 http://www.ivir.nl/medewerkers/hins.html

Deze publicatie biedt een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2011, zoals deze blijken uit wetgeving, parlementaire stukken en jurisprudentie. In het eerste deel van het boek worden enkele opvallende rechtsontwikkelingen geanalyseerd en voorzien van commentaar. Het tweede deel biedt een kroniek van de vrijheid van nieuwsgaring en een kroniek van de uitingsvrijheid.

04-05-2012

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal 2011

29-03-2012

Annotatie bij Hof van Justitie EU 24 november 2011 (Scarlet Extended NV / Sabam)

Hins, A.

Prejudiciële procedure over de vraag of de nationale rechter een internet provider kan bevelen een algemeen filtersysteem in te voeren om schending van auteursrechten te voorkomen. Volgens het Hof gaat een bevel zoals in casu was opgelegd te ver, mede gezien de grondrechten uit het Handvest Grondrechten van de EU.

29-03-2012

Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken)

Hins, A.

RTL heeft op grond van de Wob documenten opgevraagd inzake de uitgaven van de Dienst Koninklijk Huis. Volgens de Afdeling mocht de minister het verzoek afwijzen omdat deze dienst niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de minister van AZ. Kennelijk heeft het begrip 'verantwoordelijkheid' in de Wob een andere betekenis dan in de Grondwet.

29-03-2012

Bewerking van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

Dragstra, L.

Efthymiou, N.

Hins, A.

Lange, R. de

Leerboek voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid

29-03-2012

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

December 2011. Kroniek over het derde kwartaal 2011.

13-12-2011

Kroniek van het Nederlandse mediarecht 2006-2011

Hins, A.

Schuijt, G.

Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland voor in de eerste plaats een Belgisch publiek.

23-11-2011

Computercriminaliteit en historisch besef

Hins, A.

Een voorontwerp van wet wil het OM de bevoegdheid geven websites en diensten af te sluiten om toekomstige strafbare feiten onmogelijk te maken. Censuur?

20-10-2011

Gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en de elektronische media

Hins, A.

Notitie ten behoeve van de Commissie Gelijke Behandeling, 15 februari 2010.

Een strikte toepassing van de Algemene wet gelijke behandeling zou in strijd kunnen komen met de persvrijheid. De wet bevat geen expliciete uitzondering voor dit geval, maar het verdient aanbeveling niet alleen naar de letter van de wet te kijken.

20-10-2011

Annotatie bij EHRM 5 juli 2011 ((Wizerkaniuk / Polen))

Hins, A.

In Polen bepaalt de Perswet dat journalisten die een interview hebben afgenomen, hun gesprekspartner alleen letterlijk mogen citeren met diens toestemming. Wizerkaniuk is strafrechtelijk veroordeeld omdat hij een interview met een politicus heeft gepubliceerd hoewel deze bezwaar had gemaakt tegen de voorgenomen publicatie. Naar de mening van de politicus waren belangrijke opmerkingen ten onrechte weggelaten. Niet aangetoond is echter dat de gepubliceerde citaten onjuist waren of uit hun verband gerukt. Het EHRM oordeelt unaniem dat de strafrechtelijke veroordeling in strijd was met artikel 10 EVRM.

19-09-2011

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

September 2011. Kroniek over het tweede kwartaal 2011.

16-09-2011

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Juni 2011. Kroniek over het eerste kwartaal 2011.

26-08-2011

De WOB op de schop

Hins, A.

Bijdrage aan de rubriek ‘Recht & Media’ van het maandblad Ars Aequi.

26-08-2011

Persvrijheidsmonitor Nederland 2010

Groothuis, M.

Hins, A.

Wiersma, C.

Overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2010. Het eerste deel is van beschrijvende aard. Hierin wordt ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden enkele bijzondere thema's uitgelicht.

26-08-2011

Annotatie bij EHRM 10 mei 2011 ((Mosley/Verenigd Koninkrijk))

Hins, A.

Artikel 8 EVRM bevat geen positieve verplichting voor de lidstaten een wettelijke regeling te maken die journalisten verplicht slachtoffers van een beoogde publicatie vooraf te waarschuwen. Voor slachtoffers zou een dergelijke regeling het voordeel bieden dat zij in kort geding een publicatieverbod kunnen vragen, maar de risico’s voor de persvrijheid zijn aanzienlijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft artikel 8 EVRM niet geschonden.

26-08-2011

Annotatie bij ABRvS 19 januari 2011 ((Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk/B&W van Leiden))

Hins, A.

Voor de eerste keer heeft de Afdeling erkend dat artikel 10 EVRM de overheid kan verplichten tot het openbaar maken van informatie. Artikel 10 EVRM kan dus een toegevoegde waarde bieden naast de Wob.

26-08-2011

Openbaarheid van documenten als grondrecht

Hins, A.

Nieuwenhuis, A.

Het internationale recht biedt steeds meer aanknopingspunten voor een grondrecht op toegang tot overheidsinformatie. Besproken wordt of de Wet openbaarheid van bestuur tekort schiet en of de Nederlandse rechter bevoegd is meer openbaarheid af te dwingen dan de Wob voorschrijft.

26-08-2011

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal 2010.

26-08-2011

Verdeling van radiofrequenties

Hins, A.

Ommeren, F.J. van

Ouden, W. den

van Eijk, N.

Wolswinkel, C.J.

04-06-2011

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

Dommering, E.

Hins, A.

Lawson, R.

Peters, J.

11 april 2011.

De vier auteurs stellen dat critici van het EVRM niet alleen juridisch dwalen, maar ook de feiten verdraaien. De uitgangspunten van dit verdrag gelden vandaag nog precies zo als tijdens de invoering daarvan. Dit verdrag is nog steeds niet overbodig.

19-04-2011

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis

Dommering, E.

Hins, A.

Lawson, R.

Peters, J.

De vier auteurs stellen dat critici van het EVRM niet alleen juridisch dwalen, maar ook de feiten verdraaien. De uitgangspunten van dit verdrag gelden vandaag nog precies zo als tijdens de invoering daarvan. Dit verdrag is nog steeds niet overbodig.

19-04-2011

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Dcember 2010. Kroniek over het derde kwartaal 2010

20-01-2011

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

September 2010, bijlage bij Ars Aequi

Kroniek over het tweede kwartaal 2010.

10-09-2010

Plurality of Political Opinions and the Concentration of Media

Hins, A.

Dit rapport beschrijft de theorie en praktijk van de Nederlandse wetgeving inzake mediaconcentraties en werpt een blik in de toekomst.

10-09-2010

Publieke media op internet: zorgplicht en concurrentievervalsing

Hins, A.

Als de publieke media zich zou beperkten tot traditionele radio en televisie, dreigt hij te marginaliseren. Anderzijds kunnen gesubsidieerde themakanalen en interactieve diensten leiden tot concurrentievervalsing. Waar ligt de gulden middenweg?

10-09-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Juni 2010. Kroniek over het eerste kwartaal 2010.

10-09-2010

Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie))

Hins, A.

Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica hebben een Wob-verzoek ingediend om bepaalde documenten over de VN-vredesmissie van 1995 openbaar te maken. Het verzoek is afgewezen omdat de vertegenwoordiger van de VN geen toestemming geeft. De noot gaat in op positieve verplichtingen krachtens het EVRM en de relatie tussen Nederlands, Europees en VN-recht.

10-09-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Maart 2010. Kroniek over het vierde kwartaal 2009.

10-09-2010

Persvrijheidsmonitor Nederland 2009

Hins, A.

Wiersma, C.

Zie ook de voordracht die Wouter Hins hield tijdens de presentatie van het rapport op 3 mei 2010: http://www.ivir.nl/publicaties/hins/presentatie_persvrijheidsmonitor.pdf

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland in 2009. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Stichting Persvrijheidsfonds. Steun werd verleend door het Stimuleringsfond voor de pers en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het eerste deel, een kroniek, is van beschrijvende aard. Hierin wordt eerst ingegaan op de vrijheid van nieuwsgaring en vervolgens op de vrijheid van meningsuiting. In het tweede deel, dat een evaluerend karakter heeft, worden drie thema's uitgelicht die kenmerkend waren voor het jaar 2009.

04-05-2010

Hoofdstukken Grondrechten

Hins, A.

Nieuwenhuis, A.

Leerboek voor het universitaire onderwijs rechtsgeleerdheid

24-02-2010

Annotatie bij Hof van Justitie EG 16 december 2008 ((Tietosuojavaltuutettu / Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy))

Hins, A.

Common Market Law Review is toegankelijk voor mensen met een UvAnetID via Kluwer Law International.

Ook het Hof van Justitie heeft te maken met botsende grondrechten. In deze zaak gaat het om de privacy van belastingbetalers in Finland tegenover de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden door te geven.

24-02-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

December 2009. Kroniek over het derde kwartaal 2009

24-02-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

September 2009. Kroniek over het tweede kwartaal 2009

24-02-2010

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije))

Hins, A.

Weigering door de overheid om informatie te verschaffen kan als indirecte censuur een schending van artikel 10 EVRM zijn.

24-02-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Juni 2009. Kroniek over het eerste kwartaal 2009

24-02-2010

Wat is de belofte van een journalist waard? Vrijheid van nieuwsgaring na het arrest Sanoma tegen Nederland

Hins, A.

Naarmate een inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring ernstiger is, worden hogere eisen gesteld aan de rechtvaardiging daarvan. Er bestaat een glijdende schaal tussen het in beslag nemen van foto's van een openbare demonstratie tot dwangmaatregelen die erop gericht zijn een vertrouwelijke bron te achterhalen.

24-02-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Maart 2009. Kroniek over het vierde kwartaal 2008

24-02-2010

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal 2008

24-02-2010

Smaad door de Staat

Hins, A.

Rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in het pers- omroep- en mediarecht, 6 februari 2009.

Kan de overheid zich beroepen op vrijheid van meningsuiting? Welke grondrechten kunnen worden geschonden door een meningsuiting? Hoe moeten de betrokken belangen tegen elkaar worden afgewogen?

24-02-2010

Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht

Hins, A.

Artikelgewijs commentaar voor de rechtspraktijk.

13-01-2009

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal van 2008.

13-01-2009

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal van 2008.

13-01-2009

Hoofdstuk 'Mediawet'

Hins, A.

Kroes, Q.

Artikelsgewijs commentaar voor de rechtspraktijk.

13-01-2009

Bewerking 16e druk van Belinfante’s ‘Beginselen van het Nederlandse staatsrecht

Dragstra, L.

Efthymiou, N.

Hins, A.

Lange, R. de

Leerboek voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid.

13-01-2009

Het ijzeren geheugen van internet

Hins, A.

Bijdrage aan het themanummer ‘Recht en Internet’. Is het een ontoelaatbare inbreuk op de privacy wanneer jeugdzondes tot in lengte van jaren via zoekmachines blijven opduiken? Hoe belangrijk is het dat archieven compleet zijn en op naam te doorzoeken? Een algemeen antwoord is niet te geven. Het komt aan op een afweging van belangen.

30-08-2008

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het eerste kwartaal van 2008.

01-07-2008

Wat is een journalist?

Hins, A.

Op diverse terreinen hebben journalisten een streepje voor boven gewone burgers. Te denken valt aan het recht van bronbescherming, de journalistieke exceptie in de Wet bescherming persoonsgegevens, de politieperskaart en de toegang tot perstribunes. Dit is een inleiding op het themanummer van Mediaforum ‘Wie is journalist?’.

01-07-2008

Haatzaaiende zenders en de nieuwe Mediawet

Hins, A.

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Mediawet, ingediend op 25 februari 2008, bevat een aantal bepalingen die gericht zijn tegen haatzaaiende zenders. Geen verstandig mens zal sympathie hebben voor deze zenders, maar de voorgestelde bepalingen deugen niet. Zij zijn in strijd met de Grondwet, disproportioneel en overbodig.

01-06-2008

Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie

Hins, A.

In: N.A.N.M. van Eijk &  P.B. Hugenholtz (red.), Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 2008, p. 149-160.

De stelregel ‘eens openbaar, altijd openbaar’ ligt besloten in de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht gaat uit van het beginsel ‘eens geheim, altijd geheim’. Strikte consequentheid leidt echter tot de duivel, in dit geval tot strijd met de artikelen 8 en 10 EVRM.

15-05-2008

Annotatie bij CBB 5 december 2007 ((SLAM!FM t. Minister van EZ en Radio 538))

Hins, A.

Bij de verdeling van FM-radiofrequenties in 1983 heeft SLAM!FM een frequentiepakket verworven voor recente bijzondere muziek. Haar toezegging om slechts een gering percentage hitmuziek uit te zenden was daarbij doorslaggevend. Later ontstaan problemen over de vraag wat ‘hitmuziek’ eigenlijk is. De relevante ministeriële regeling is waarschijnlijk geen algemeen verbindend voorschrift, maar een beleidsregel.

15-05-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer: Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

Hins, A.

Hugenholtz, P.

Visser, D.

Onderzoek door Universiteit van Amsterdam (IViR) en Universiteit Leiden in opdracht van het WODC (Ministerie van Justitie).

Het collectieve rechtenbeheer in Nederland wordt gekenmerkt door wettelijke monopolies of feitelijke machtsposities met betrekking tot het licentiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. Door dit gebrek aan marktwerking ontstaan problemen bij de tarifering. In dit onderzoek staat de vraag centraal of deze problemen door de invoering van een bijzondere geschillenregeling en eventuele flankerende maatregelen verlicht kunnen worden. Na een analyse van in Duitsland en Canada bestaande oplossingen én van de constitutionele (on)mogelijkheden in Nederland, wordt een oplossing 'op maat' geformuleerd, die evenredig is met de geschatte omvang van het probleem en aansluit bij de bestaande Nederlandse verhoudingen en de gegroeide praktijk. Deze oplossing bestaat uit een drietal componenten: 1. een transparantieplicht (verplichte openbaarmaking van tarieven); 2. wettelijke normering van tarieven en 3. een geschillenregeling.

26-02-2008

Televisierichtlijn 3.0 en het Commissariaat voor de Multimedia

Chavannes, R.

Hins, A.

De Televisierichtlijn van het Europees Parlement en de Raad werd eind 2007 grondig gewijzigd en omgedoopt to Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Het februarinummer van Mediaforum is geheel aan de herziene richtlijn gewijd. Deze opinie is de inleiding tot dit themanummer. Bij de omzetting van de richtlijn - uiterlijk 19 december 2009 - zal de wetgever rekening moeten houden met artikel 7 van de Grondwet. Het bestaande regiem van vergunningen voor televisie kan niet zonder meer worden uitgebreid naar andere media.

19-02-2008

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal van 2007.

19-02-2008

Persvrijheid en journalistieke ethiek, annotatie bij EHRM 5 juni 2007 ((Gorelishvili / Georgië))

Hins, A.

Hoe zorgvuldig moet een journalist zijn wanneer hij een politicus van strafbare feiten beschuldigt? Hoofdregel is dat een journalist zijn feiten checkt alvorens te publiceren, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Relevante factoren zijn onder meer de betrouwbaarheid van de bron en de ernst van de beschuldiging.

19-12-2007

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal van 2007.

19-12-2007

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het tweede kwartaal van 2007.

08-08-2007

Neem nou de Commissie gelijke behandeling

Hins, A.

Reactie op het rapport 'Klachten over mediapublicaties' van de commissie-Dommering (VMC). Gepleit wordt voor een eenvoudige, toegankelijke en niet te kostbare geschillenregeling met een wettelijke basis, naar analogie van de Commissie gelijke behandeling.

08-08-2007

De Wob en het Kabinet van de Koningin

Hins, A.

Op 6 juni 2007 deed de Raad van State uitspraak in een Wob-procedure van de NPS, die erop gericht was informatie te krijgen over het Kabinet van de Koningin. Openbaarheid werd geweigerd. Volgens de Raad van State zijn noch het Kabinet van de Koningin, noch de Koningin zelf, een bestuursorgaan. Toch is er een kans dat openbaarheid langs andere wegen kan worden bereikt.

08-08-2007

Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights

Hins, A.

Voorhoof, D.

Access to state-held information essential in a democratic society - Traditional reluctance of the European Court of Human Rights to apply Article 10 European Convention on Human Rights in access to information cases - Positive obligations and new perspectives: initiatives within the Council of Europe - Parallel with the Inter-American Court of Human Rights - Sdruženi Jihoceské Matky decision of the European Court: the beginning of a new era?

11-05-2007

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het eerste kwartaal van 2007.

11-05-2007

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal van 2006.

08-03-2007

Annotatie bij EHRM 7 december 2006 ((Österreichischer Rundfunk / Oostenrijk))

Hins, A.

Is de publieke omroep van Oostenrijk een non-governmental organization? Grenzen aan het portretrecht in het licht van artikel 10 EVRM.

08-03-2007

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 1 november 2006 ((Vereniging Liberaal Democratische Partij / Stichting Instituut voor Publiek en Politiek))

Hins, A.

Klachten over de website StemWijzer. Wanneer is onvolledige voorlichting omtrent verkiezingsprogramma's een onrechtmatige daad?

08-03-2007

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal van 2006.

23-11-2006

Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg

Hins, A.

Nieuwe jurisprudentie toont aan dat artikel 10 EVRM onder bepaalde omstandigheden een recht op openbaarheid van bestuur omvat.

23-11-2006

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 3 mei 2006 ((Dang / Stichting De Thuiskopie))

Hins, A.

Is de Stichting De Thuiskopie een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht?

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het tweede kwartaal van 2006.

27-09-2006

Annotatie bij Rb. Amsterdam 13 juni 2006 ((BNR / Commissariaat voor de Media))

Hins, A.

Het Commissariaat voor de Media gaf BNR een waarschuwing dat de radiorubriek 'ICT-nieuws' niet mag worden gesponsord. Is de waarschuwing een besluit? Hoever reikt het sponsorverbod? Strijd met het EG-verdrag?

27-09-2006

Annotatie bij Arbitragehof België 7 juni 2006

Hins, A.

Verzoek vernietiging Wet tot bescherming journalistieke bronnen.

De Belgische wet die het journalistieke brongeheim waarborgt moet ook onbezoldigde gelegenheidsjournalisten beschermen. Lessen voor Nederland.

27-09-2006

Het ABC van een publieke voorziening

Hins, A.

Het 'gedoe' bij de publieke omroep lijkt sprekend op dat bij het universitaire onderwijs. Trefwoorden: armoede, bureaucratie en commerciële verleiding.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het eerste kwartaal van 2006.

27-09-2006

Verdacht, verdraaid, Verdonk

Hins, A.

Uitlatingen van minister Verdonk in de zaak Taïda Pasic kunnen niet gerechtvaardigd worden op grond van de uitingsvrijheid. Spanningsveld tussen de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal van 2005.

27-09-2006

Constitutionele toetsing, proportionaliteit en Verhältnismäßigkeit

Hins, A.

Analyse naar aanleiding van het wetsvoorstel-Halsema tot invoering van rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet. In Duitsland legt het BVerfG de klassieke grondrechten van het GG aldus uit, dat de formele wetgever geen 'onevenredige' beperkingen mag creëren. Zal de Nederlandse rechter dit voorbeeld volgen zodra constitutionele toetsing mogelijk is? En is dat wenselijk?

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal van 2005.

27-09-2006

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2005 ((SBS / Commissariaat voor de Media))

Hins, A.

Naar huidig recht zijn er drie regiems voor sluikreclame. Het regiem voor Nederlandse commerciële omroep is minder streng dan dat voor de publieke omroep, maar strenger dan het minimum van de EG-Televisierichtlijn.

27-09-2006

Kroniek van het Nederlands en Europees staats- en institutioneel recht

Hins, A.

De kroniek heeft betrekking op het rumoerige jaar 2002. In het tijdschrift NJB is een verkorte versie opgenomen. Hieronder staat de volledige versie.

27-09-2006

De frequenties verdeeld, de omroep veranderd

Hins, A.

Na de eerste rechtszaken van BV 'De Vrije Ether' is beleid inzake de verdeling van omroepfrequenties dikwijls bij de rechter aangevochten. Een overzicht van de belangrijkste knelpunten.

27-09-2006

Gemeentelijke bemoeienis en kabel

Hins, A.

Artikel 7, tweede lid, van de Grondwet bepaalt dat de wet regels stelt omtrent radio en televisie. Betekent dit dat een gemeente alleen een contract mag sluiten met een kabelexploitant wanneer daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestaat? Het artikel betoogt dat deze redenering te kort door de bocht is.

27-09-2006

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 18 februari 2004 ((Radio 538 / Commissariaat voor de Media))

Hins, A.

Radio 538 heeft het Commissariaat tevergeefs verzocht een santie op te leggen aan de publieke omroep, omdat Radio 3 FM te commercieel bezig zou zijn. Is de weigering op te treden een besluit?
http://uitspraken.rechtspraak.nl/#ljn/AO3926

 

27-09-2006

Annotatie bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven 29 maart 2004 ((Versatel 3G / Minister van Economische Zaken))

Hins, A.

Twee ministeriële regelinging over de veiling van UMTS-frequenties in 2000 hebben – anders dan de rechtbank dacht – het karakter van een algemeen verbindend voorschrift. Dit oordeel van het CBB moet gevolgen hebben voor de rechtszaken inzake de verdeling van omroepfrequenties.

27-09-2006

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken))

Hins, A.

De kabinetsinformateur is geen bestuursorgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur, maar hij handelt wel in opdracht van de Koningin. De manier waarop de Wob buiten spel is gezet, bevredigt niet.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over de tweede kwartaal van 2004.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht,

Hins, A.

Kroniek over het derde kwartaal van 2004.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het vierde kwartaal van 2004.

27-09-2006

Voetbalrechten en voorkeursrecht

Hins, A.

De omvang van het voorkeursrecht van de NOS krachtens artikel 71t Mediawet is onduidelijk. Een heldere beleidsregel van het Commissariaat voor de Media is gewenst.

27-09-2006

Achterkamertjespolitiek bij uitstek. Informatie over de kabinetsinformatie

Hins, A.

Voorstel om een zelfstandige amvb te maken die kabinets(in)formateurs verplicht hun dossiers over te dragen aan de nieuwe minister-president. Daardoor zou worden gegarandeerd dat de Wet openbaarheid van betuur van toepassing is.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Kroniek over het eerste kwartaal van 2005.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht,

Hins, A.

Katern 96, bijlage bij Ars Aequi.
Kroniek over het tweede kwartaal van 2005.

27-09-2006

Annotatie bij Rb. Rotterdam 5 oktober 2005 ((Mediasales c.s. / Minister van Economische Zaken))

Hins, A.

De toekenning van het frequentiekavel A9 aan het commerciële radiostation RTL FM berustte op een ondeugdelijke motivering.

27-09-2006

Kroniek Mediarecht

Hins, A.

Katern 97, bijlage bij Ars Aequi.
Kroniek over het derde kwartaal van 2005.

27-09-2006

Toegang tot rechterlijke uitspraken

Ekker, A.

Haeck, J.F.

Hins, A.

Meij, J.M. de

Wopereis, W.M.

Rapport van de VMC-studiecommissie Openbaarheid van rechtspraak, bijlage bij Mediaforum 2006-4.

De rechterlijke macht zou alle vonnissen en arresten in beginsel onverkort en ongeanonimiseerd moeten publiceren. De praktijk van het EHRM laat zien dat het kan.

27-09-2006

Publieke Omroep in de Regio: Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering

Dragstra, L.

Hins, A.

Konert, M.J.

van Eijk, N.

Zie ook het <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_3f8580c934f45e8cb5a1822286ae4ab6"><span style="color:#b22222;">voorwerk</span></a> en de <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_68593b32ca32545a3e5c34963b6d5eb8"><span style="color:#b22222;">bijlagen</span></a> van deze studie.

Deze studie is door het Instituut voor Informatierecht (IViR) verricht in opdracht van ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking). Aanleiding vormt het wetsvoorstel tot aanpassing van het financieringsregime van de regionale omroep (Kamerstukken 28 856). Ondezocht is hoe de voorgestelde wijzigingen van de Mediawet zich verhouden tot algemene en bijzondere uitgangspunten met betrekking tot de programmatische verantwoordelijkheid en de financiering van regionale publieke omroep.

06-10-2004

Vijfentwintig jaar uitingsvrijheid voor handelsreclame in de Rechtspraak

Hins, A.

Kabel, J.

Nieuwenhuis, A.

In: Van ontvanger naar zender, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.M. de Meij, A.W. Hins & A.J. Nieuwenhuis (red.), Amsterdam: Otto Cramwinckel 2003, p. 175-191.

07-01-2004

Uitzendrechten voor belangrijke evenementen en de EG-Televisierichtlijn

Hins, A.

Op 30 juni 1997 stelden het Europees Parlement en de Raad een wijziging vast van de EG-Televisierichtlijn uit 1989. De wijziging moet uiterlijk op 30 december 1998 zijn geïmplementeerd. Een interessante bepaling is artikel 3bis, dat lidstaten de bevoegdheid geeft evenementen aan te wijzen die het publiek gratis moet kunnen zien op de televisie: hetzij live, hetzij met vertraging. Een exclusieve uitzending via abonneetelevisie of pay-per-view kanalen mag worden verboden. Welke consequenties heeft deze bepaling voor het bestaande ‘voorkeursrecht’ van de NOS? En welke (sport-)evenementen mag Nederland op de beschermde lijst plaatsen?

03-11-2003

Annotatie bij HR 26 februari 1999 (Antelecom en De Nederlandse Antillen / Els)

Hins, A.

Antelecom heeft een monopoliepositie verkregen om noodzakelijke, zeer omvangrijke investeringen te doen in de telecommunicatie-infrastructuur van de Nederlandse Antillen. Het gebruik van call-back services leidt tot een zeer aanzienlijke daling van inkomsten en dit betekent dat geen onderhoud van de infrastructuur kan worden gepleegd noch vernieuwing tot stand kan worden gebracht. Daarom stoort Antelecom deze services. Dit is een inmenging in de communicatievrijheid, aldus de Hoge Raad. Zonder nader onderzoek kan echter niet worden gezegd dat de inmenging een beperking is die in een democratische samenleving niet noodzakelijk is in het belang van het voorkomen van wanordelijkheden of van bescherming van de rechten van anderen; ook in: RvdW 1999, 38.

03-11-2003

Annotatie bij Hof Amsterdam 11 oktober 2001 (Casema / Love Radio)

Hins, A.

Civielrechtelijk kort geding van een programma-aanbieder tegen een kabelexploitant, die zijn programma niet langer wil doorgeven. Het Hof gaat voorbij aan een besluit van het Commissariaat voor de Media, dat oordeelde dat de doorgifte niet gestaakt had mogen worden. De noot probeert de kluwen te ontwarren van procedures bij het Commissariaat en de OPTA, alsmede civiele en administratieve rechters.

03-11-2003

Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW)

Hins, A.

Administratieve procedure om toegelaten te worden tot het publieke omroepbestel. Is een toetsing van het voorgenomen programmabeleid, zoals omschreven in artikel 37a van de Mediawet, in strijd met de grondwettelijke omroepvrijheid? Artikel 120 Grondwet verbiedt de rechter om de grondwettigheid van wetten te beoordelen, maar laat enige ruimte voor een grondwetsconforme interpretatie. De noot vergelijkt de uitspraak van de Afdeling met die van de rechtbank en trekt een parallel met het Harmonisatiewet-arrest uit 1989.

03-11-2003

Bespreking van "Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren!"

Hins, A.

Bespreking van M. Stock, "Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren!"

Het besproken boek bevatte aanbevelingen aan de opstellers van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Stock bepleit om in het Handvest gedetailleerde voorschriften op te nemen voor de omroep in Europa, geïnspireerd door de rechtspraak van het Duitse BVerfG. De recensie voorziet de aanbevelingen van commentaar en vat samen hoe de besluitvorming is afgelopen.

03-11-2003

Kompetenz-Kompetenz

Hins, A.

Is het Commissariaat voor de Media bevoegd maatregelen te nemen tegen een kabelbeheerder die conform het advies van de programmaraad weigert een programma op te nemen in het basispakket? Het Commissariaat eigende zich deze bevoegdheid toe in een beleidsregel van 9 oktober 2001. In strijd met de Mediawet, zo stelt de auteur.

03-11-2003

Mediaplichtigheid

Hins, A.

Na de moord op Pim Fortuyn hebben twee advocaten aangifte gedaan tegen enkele politici en commentatoren, omdat zij zouden hebben aangezet tot haat jegens Pim Fortuyn en zijn partij ‘wegens hun levensovertuiging’ (art. 137d Sr). De auteur conludeert dat de kans op een veroordeling verwaarloosbaar klein is.

03-11-2003

'De NOS als boswachter’

Hins, A.

De Raad van Bestuur van de NOS houdt volgens de Mediawet toezicht op een correcte besteding van overheidssteun voor de publieke omroep. Een Mededeling van de Europese Commissie van 15 november 2001 eist echter dat de toezichthouder onafhankelijk moet zijn. Dat is een probleem, want de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door een college waarin de Hilversumse omroepen zelf de dienst uitmaken. Stropers mogen ook hun eigen boswachter niet kiezen. Merkwaardig is tenslotte dat de NOS wat betreft het financiële toezicht buiten de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur is geplaatst.

03-11-2003

‘Frequentiebeleid en frequentierecht’

Hins, A.

In de maand juli van 2002 deed zich een interessante botsing voor tussen de politiek en de rechterlijke macht. Volgens het regeerakkoord van het eerste kabinet Balkenende d.d. 3 juli 2002 zouden radiofrequenties voor commerciële omroep moeten worden verdeeld via een vergelijkende toets. Op 24 juli 2002 bepaalde de voorzieningenrechter te Rotterdam echter dat de frequenties moesten worden geveild. De auteur stelt dat de rechter zijn boekje niet te buiten is gegaan. Als de regering echt geen veiling wil, moet zij het Frequentiebesluit wijzigen.

03-11-2003

Annotatie bij Vzr. Rb. Rotterdam 12 februari 2003 (Yarosa / OPTA)

Hins, A.

Eind 2002 nam OPTA krachtens art. 6.3 Tw een besluit tot beslechting van een geschil tussen Yarosa en KPN Mobile. OPTA wil de tekst van dit besluit grotendeels openbaar maken, terwijl Yarosa meent dat de vertrouwelijkheid van haar bedrijfsgegevens zwaarder moet wegen. Welke rechter is bevoegd om de knoop door te hakken? De bijzondere rechter voor telecommunicatiezaken, de algemene administratieve rechter of de burgerlijke rechter?

03-11-2003

Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen)

Hins, A.

Een raadslid van de gemeente Emmen kreeg op grond van artikel 55 Gemeentewet een geheimhoudingsplicht wat betreft bepaalde documenten van B&W. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur probeert hij tevergeefs onder de geheimhoudingsplicht uit te komen. De Voorzieningenrechter wijst het beroep af omdat hij zich niet wil mengen in de politiek-bestuurlijke verhouding tussen B&W en gemeenteraad. Deze afstandelijke opstelling heeft als nadeel dat iedere toetsing aan artikel 10 EVRM achterwege blijft.

03-11-2003

Geschillen over geschillen

Hins, A.

Op grond van de Telecommunicatiewet heeft OPTA de bevoegdheid om allerlei geschillen tussen marktpartijen te beslechten. Hoe verhoudt zich deze bestuurlijke bevoegdheid tot de traditionele geschilbeslechting door de burgerlijke rechter? Kan van een marktpartij worden geëist dat hij zijn zaak eerst aanhangig maakt bij OPTA, op straffe van niet-ontvankelijkheid? Is een oordeel van OPTA voor de burgerlijke rechter bindend? Bij de beantwoording van deze vragen zou in ieder geval art. 112 van de Grondwet een rol moeten spelen.

03-11-2003

Fernsehen im Breitbandkabel – ein Rechtsvergleich. Die regulierung in Belgien, Grossbrittannien, den Niederlanden und den USA

Ellger, R.

Hins, A.

Valcke, P.

In opdracht van de Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) – een Duits overheidsorgaan – hebben de auteurs onderzoek verricht naar nationale regels inzake verticale integratie bij kabeltelevisienetten. Vergeleken zijn de regels in de USA, Groot-Brittannië, Nederland en België. (NB: Op deze website is alleen het hoofdstuk over Nederland gepubliceerd.)

03-11-2003

Meer Publicaties