Projects

Activities

Hielke Hijmans

Publications

Data protection anno 2014: How to restore trust? An introduction

Hijmans, H.

Kranenborg, H.

In: Data protection anno 2014: How to restore trust? Contributions in honour of Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor (2004-2014), H. Hijmans & H. Kranenborg (eds.), Cambridge: Intersentia 2014, p. 3-18.

19-01-2016

Right to have links removed: Evidence of effective data protection

Hijmans, H.

Case C-131/12 Google v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzalez, Judgment of 13 May 2014.

19-01-2016

On private persons monitoring the public space

Hijmans, H.

Case C-212/13, František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů, Judgment of 11 December 2014, Opinion Advocate General Jääskinen of 10 July 2014.

19-01-2016

De ongeldigverklaring van de Dataretentierichtlijn: een nieuwe stap in de bescherming van de grondrechten door het Hof van Justitie

Hijmans, H.

Op 8 april 2014 heeft het Hof van Justitie een opmerkelijk arrest gewezen in de gevoegde zaken Digital Rights Ireland en Seitlinger. Het heeft voor het eerst wegens strijd met het EUHandvest voor de grondrechten een richtlijn in zijn geheel vernietigd. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Uniewetgever met de vaststelling van de Dataretentierichtlijn de door het evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen heeft overschreden die hij in het licht van de artikelen 7, 8 en 52 lid 1 van het Handvest in acht dient te nemen. Het heeft geen beperking in de tijd aangebracht (het Hof van Justitie wijkt hiermee af van de conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón, overwegingen 154-158).

24-04-2015

Nieuwe Europese regels voor privacy: commissie stelt pakket voor om gegevens ook in het informatietijdperk te beschermen

Hijmans, H.

Dit artikel bespreekt het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming va natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), dat op 25 januari 2012 door de Commissie is aangenomen. Dit voorstel beoogt een ingrijpende vernieuwing van het Europese stelsel voor gegevensbescherming te bewerkstelligen, onder meer door in een verordening gedetailleerde regels te stellen die in de gehele Unie van toepassing zijn. Het artikel eindigt met enkele fundamentele Europeesrechterlijke vragen die het voorstel oproept.

03-04-2012

The third pillar in practice: coping with inadequacies. Information sharing between Member States

Hijmans, H.

Discussion paper for the meeting of the Netherlands Association for European Law (NVER) on 24 November 2006.

11-10-2006

De derde pijler in de praktijk: leven met gebreken. Over de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten

Hijmans, H.

Preadvies voor de NVER-vergadering van 24 november 2006.

10-10-2006

More Publications