Marco Caspers

Publications

Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015)

Caspers, M.

Ende, M. van der

Guibault, L.

Meindert, L.

Poort, J.

Roos, O. de

Stellingwerf, S.

Op grond van een uitzonderingsbepaling in de Auteurswet mogen openbare bibliotheken zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden (o.a. auteurs en uitgevers) werken (boeken, beeld- en geluidsdragers) uitlenen, mits hiervoor een billijke vergoeding (leenrechtvergoeding) aan de rechthebbenden wordt betaald. De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen bij de openbare bibliotheken. Zij heeft geconstateerd dat het aantal doorgegeven uitleningen de laatste jaren afneemt, waarna de vraag is opgeworpen aan welke oorzaken deze daling is toe te schrijven, in het bijzonder de relatie met het ontstaan van bibliotheken op school. Ecorys en IViR hebben dit onderzoek in het najaar van 2016 uitgevoerd.

19-06-2017

Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg?

Caspers, M.

Met het recente DSM-richtlijnvoorstel wil de Europese Commissie de weg vrijmaken voor gebruik van ‘text and data mining’ (TDM) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee bevestigt zij dat TDM in principe een auteursrechtelijk relevante handeling is, waarmee zij gebruikers die niet onder de exceptie vallen in een ongunstige positie kan brengen. Tegelijkertijd miskent de focus op het auteursrecht de onderliggende problematiek. Dit artikel neemt de ‘TDM-exceptie’ onder de loep, plaatst vraagtekens bij de effectiviteit ervan en werpt een blik op de toekomstbestendigheid van de TDM-exceptie.

23-05-2017

More Publications